КТЖ Қазақ тілі 3 сынып Күнтізбелік тақырыптық жоспар

Түсіндірме жазба.

«Қазақ тілі» пәні бастауыш мектепте гуманитарлық білім берудің бастапқы өзегі болып табылады. Бастауыш мектепте «Қазақ тілі» пәнін оқытудың мақсаты – сөйлеу әрекетінің түрлерін: тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылымды дамыту арқылы тіл туралы бастапқы білімді меңгерту және оны тілдік нормаларды сақтай отырып, оқу әрекеті мен күнделікті өмірде қолдану.

Пәнді оқытудың басты ерекшелігінің бірі білім алушылардың сауаттылығын арттыру және тілін дамыту мақсатында жазба жұмыстарын жүргізіп отыру болып табылады.

Оқу жүктемесінің көлемі:

1) 3-сыныпта – аптасына 4 сағаттан, оқу жылында – 136 сағатты құрайды.

Пәннің мазмұны мәтін түрлері, көркем шығармалар мен аутентті материалдар арқылы білім алушылардың сөздік қорын жаңа сөздермен толықтыруды, оқығаны бойынша пікір білдіруді және оны дәлелдеуді, белгілі бір тақырыпқа байланысты өз ойын толық, жүйелі, түсінікті етіп ауызша және жазбаша жеткізе білуге дағдыландыруды, мәтін бойынша сұрақтар құрастырып, мүмкін болатын жауаптарды болжап, өзін-өзі бағалауды, мәтін бөлімдері арасында мағыналық байланыс орнатуды, жоспар құруды, сөйлеу мәдениетін қалыптастыруды қамтиды.

53-кесте – Жазба жұмыстарының көлемі

Жазба

жұмыстарының түрлері

2-сынып 3-сынып
Сөздік диктант 5-7 сөз 9-12 сөз
Диктант 25-30 сөз 35-50 сөз
Мазмұндама 40-60 сөз 60-80 сөз
Шығарма 25-35 сөз 35-55 сөз

Мұғалімі қажеттілігіне қарай қосымша жазба жұмыстарының түрлерін өткізе алады, сынып журналына олардың нәтижелері қойылмайды, ал аралық мониторинг түрі бойынша білім алушылардың жетістіктерін және жүргізілген жұмыстардың нәтижесі кері байланысты жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Оқыту сипатындағы шығармашылық жұмыстардың түрлерін және оның кезеңдерін мұғалім қалауы бойынша жүргізеді.

Мұғалім жазбаша жұмыстарды өткізуде дескрипторлары бар критерийлер құрастырады. Жазбаша жұмыстардың дескрипторлары анық және нақты болуы тиіс. Олар тапсырманы орындаудың қай кезеңінде білім алушы қиындыққа және оларды түзетуге тап болды дегенді анықтауға мүмкіндік береді. Бұл білім алушылар мен ата-аналарға конструктивті кері байланыс беруге мүмкіндік береді.Төменде ұсыным сипатында критерийлермен жұмыс жасаудың шамамен түрлері берілген (53-кесте).

54-кесте – Пән бойынша жазба жұмыстарының түрлері

Жұмыс түрлері Критерийлер/дескрипторлар
Диктант (грамматикалық тапсырмаларымен) — мәтінді бұрмалаусыз жазады: әріптерді қосу және ауыстыру, тастап кету;

— әріптер мен дыбыстар арақатынасын белгілей білу;

— грамматикалық тапсырмаларды орындау;

— оқылған материал бойынша тыныс белгілерін қою;

— жазу кезінде сөздерді дұрыс жазу;

— сөздерді жазу барысында орфографиялық нормаларды сақтай білу

Мазмұндама — мазмұндау кезінде ойды өзгертпей сақтай білу;

— орфогрфикалық нормаларды сақтай білу.

Шығарма
  • жоспар құра білу;
  • ой бірізділігін сақтай білу;
  • орфографиялық нормаларды сақтай білу.
Көру диктанты

Бұл диктант түрі білім алушылардың көру, есту, есте сақтау, затты тану сияқты қабілеттерін дамыту мақсатында жүргізіледі. Көру диктанты үшін әріп, буын, жеке сөздер, сондай-ақ жазылуы қиын сөздер мен сөз тіркестері және шағын мәтіндер, жұмбақтар, мақалдар, жаттауға берілгсн өлеңдерді алуға болады.

— есте сақтау арқылы мәтін жаза білу;

— емлені жазу кезінде ережелерді қолдана білу;

— оқылған материал бойынша тыныс белгілерін қою;

— жазылған мәтін үлгісі бойынша тексеру.

Шығармашылық диктант — үйрету диктанттарының ішінде мазмұн, құрылым, әдіс-тәсіл жағынан ең күрделісі, оқушылардың ойлау қабілетін, сөздік қорын, білім деңгейі мен өздігінен жұмыс істеудегі шеберліктерін арттыру көрсеткіші. Бұл диктанттың көп нүктенің орнына тиісті әріптерді қою, сөздерді дұрыс орналастыру арқылы сөйлем құрау, басы жазылған мәтінді аяқтау сияқты басқа диктанттарға ұқсамайтын өзгешеліктері болады. — белгілі бір сөзді немесе грамматикалық нысанды таңдай біледі;

— сөздерді жазу кезінде орфографиялық ережені қолдана алады.

Графикалық (сызба) диктантты сөйлемдегі сөздердің байланысын сызба арқылы көрсету, керісінше, берілген сызба бойынша сөйлем құрау сияқты түрлі нұсқада жүргізуге болады — емлені жазу кезінде ережелерді қолдана білу;
Суретті диктант (дыбыссыз диктант) – мұғалімі үнсіз пәндік суретті көрсетеді, білім алшылар заттың атауын жазады. — суретте бейнесін сөздермен сәйкестендіре білу;

— бейнеленген суретті сөздермен жаза білу;

— емлені жазу барысында ережелерді қолдана білу

Еркін диктант мәтінді жазу барысында білім алушылар жекелеген сөздерді ауыстыра алады, сөйлемнің құрылымын өзгерте алады. Мәтін әуелі тұтас оқылады, сонан соң бөліктері бойынша (3-4 сөйлем); әрбір бөлігі қайталап оқығаннан кейін жазылады. Білім алушылар мәтіннің әр бөлігін есте сақтау арқылы жазады. Бұл жұмыс түрі білім алушыларды мазмұндама жазу дағдыландырады. — сөздерді мағынасы жағынан таңдай біледі/алмастыра алады;

— мәтіннің бөлігі бойынша есте сақтай отырып, жаза біледі;

— сөздерді жазу кезінде орфографиялық ережелерді қолданады;

— оқылған материал бойынша тыныс белгілерін қоя біледі.

Өздік диктант

Білім алушылар өтілген материалдарға байланысты әріптер мен буындарды, сөз бен сөз тіркестерін және жекелеген сөйлемдер мен жаттап алған өлең, жұмбақ, жаңылтпаш, мақал-мәтелдерді естеріне түсіріп, ойлана отырып өз бетінше жазады.

Диктанттың бұл түрінің өткенді қайталап, тіл ұстартуда маңызы зор. Мұғалім өздік диктантты қай күні болатынын, нені қайталап келу керектігін білім алушыларға алдын ала ескертіп қояды.

— емлені жазу кезінде ережелерді қолдана біледі
Іріктеу диктанты – есту немесе көру диктантының түрі. Бүкіл мәтінді жазу емес, тек қана оқылған ережелер орфограммасы бар сөздерді, сөз тіркестерін, сөйлемдерді жазғызу. Қосымша тапсырма қоса жүруі мүмкін. — оқылған орфограммалары бар сөздерді таңдай біледі;

— сөзді жазу кезінде орфографиялық ережені қолдана біледі.

Пән бойынша жиынтық бағалау бөлім бойынша (БЖБ) және тоқсан бойынша (ТЖБ) жиынтық бағалау рәсімдерінің нақты санымен әр тоқсанда 1 рет өткізіледі. Төменде бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалау рәсімдерінің саны (54-кесте).

55-кесте – «Қазақ тілі» пәні бойынша жиынтық бағалау рәсімдерінің саны

Сыныптар Бөлімдер/ортақ тақырыптар бойынша

жиынтық бағалау рәсімдерінің саны

1 тоқсан 2 тоқсан 3 тоқсан 4 тоқсан
3-сынып 2* 2* 2* 2*

*Бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауда сөйлеу қызметінің екі түрі біріктіріледі (мысалы, тыңдалым және айтылым; оқылым және жазылым)

І — ІV тоқсан.

Барлығы 136 сағат, аптасына 4 сағат

Реттік № Сабақ № Сабақ тақырыбы Оқыту мақсаттары Беттері С/с Мерзімі Ескерту
О Ж
1 — Бөлім: «Жанды табиғат» I – тоқсан
1 1 Тіл және сөйлеу.

1-5 жаттығу.

3.2.3.1 мəтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру жəне жауап беру;

3.2.4.1 өз бетінше мəтіннің тақырыбын жəне мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;

3.1.1.1 тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық жəне жабық сұрақтарға жауап беру;

3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық жəне стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету.

5 7 1
2 2 Тіл және сөйлеу.

6-10 жаттығу.

3.2.4.1 өз бетінше мəтіннің тақырыбын жəне мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;

3.3.3.1 оқыған, тыңдаған жəне аудиовизуалды материалдар бойынша мұғалімнің көмегімен жоспар құрып, мазмұндама жазу;

3.2.3.1 мəтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру жəне жауап беру.

8 9 1
Жанды табиғат туралы не білетінімді еске түсіремін
3 3 Мәтін.

11-14 жаттығу.

3.1.1.1 тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық жəне жабық сұрақтарға жауап беру;

3.2.1.1 тірек сөздер/көмекші сөздер арқылы мəтін түрлерін (əңгімелеу, сипаттау, пайымдау) жəне оның құрылымдық бөліктерін анықтау;

3.2.5.1 берілген тақырып/сұрақ бойынша түрлі дереккөздерден (мəтін/сөздік/сызба/кесте/карта) алынған ақпараттарда кездесетін жаңа сөздердің мағынасын сөздіктер арқылы ашу, жүйелеу, мағлұматтардың маңызды тұстарын анықтау;

3.3.6.1 бас əріп пен кіші əріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап көлбеу, үзбей жəне біркелкі жазу, жазу қарқынын жеделдету.

10 11 1
4 4 Мәтін.

15-18 жаттығу.

3.1.2.1 мəтіннің тақырыбы мен берілген суреттер/ фото/диаграмма бойынша мəтіннің мазмұнын болжау;

3.3.6.1 бас əріп пен кіші əріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап көлбеу, үзбей жəне біркелкі жазу, жазу қарқынын жеделдету;

3.2.1.1 тірек сөздер/көмекші сөздер арқылы мəтін түрлерін (əңгімелеу, сипаттау, пайымдау) жəне оның құрылымдық бөліктерін анықтау;

3.2.3.1 мəтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру жəне жауап беру.

13 15 1
5 5 Мәтін.

19-23 жаттығу.

3.1.2.1 мəтіннің тақырыбы мен берілген суреттер/ фото/диаграмма бойынша мəтіннің мазмұнын болжау;

3.2.1.1 тірек сөздер/көмекші сөздер арқылы мəтін түрлерін (əңгімелеу, сипаттау, пайымдау) жəне оның құрылымдық бөліктерін анықтау;

3.3.1.1 жоспар/сызбаны қолдана отырып тірек сөздер арқылы əңгімелеу мəтінін, салыстыра сипаттау мəтінін, көмекші сөздер арқылы пайымдау мəтінін құрап жазу.

16 17 1
6 6 Мәтін.

24-26 жаттығу.

3.1.2.1 мəтіннің тақырыбы мен берілген суреттер/ фото/диаграмма бойынша мəтіннің мазмұнын болжау;

3.2.1.1 тірек сөздер/көмекші сөздер арқылы мəтін түрлерін (əңгімелеу, сипаттау, пайымдау) жəне оның құрылымдық бөліктерін анықтау;

3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық жəне стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету.

18 19 1
7 7 Мәтін.

27-30 жаттығу.

3.3.1.1 жоспар/сызбаны қолдана отырып тірек сөздер арқылы əңгімелеу мəтінін, салыстыра сипаттау мəтінін, көмекші сөздер арқылы пайымдау мəтінін құрап жазу.

3.2.4.1 өз бетінше мəтіннің тақырыбын жəне мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;

3.2.1.1 тірек сөздер/көмекші сөздер арқылы мəтін түрлерін (əңгімелеу, сипаттау, пайымдау) жəне оның құрылымдық бөліктерін анықтау.

19 20 1
8 8 Мәтін.

31-33 жаттығу.

3.2.1.1 тірек сөздер/көмекші сөздер арқылы мəтін түрлерін (əңгімелеу, сипаттау, пайымдау) жəне оның құрылымдық бөліктерін анықтау;

3.1.4.1 тірек сөздер мен жоспарды пайдалана отырып, берілген тақырып бойынша əңгіме құрау;

3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық жəне стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету.

21 22 1
9 9  

Мәтін.

34-37 жаттығу.

3.2.4.1 өз бетінше мəтіннің тақырыбын жəне мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;

3.3.6.1 бас əріп пен кіші əріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап көлбеу, үзбей жəне біркелкі жазу, жазу қарқынын жеделдету;

3.2.1.1 тірек сөздер/көмекші сөздер арқылы мəтін түрлерін (əңгімелеу, сипаттау, пайымдау) жəне оның құрылымдық бөліктерін анықтау.

23 1
10 10 Мəтін жəне оның түрлері.

38-40 жаттығу.

3.2.4.1 өз бетінше мəтіннің тақырыбын жəне мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;

3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық жəне стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету;

3.2.6.1 мұғалімнің көмегімен ұқсас тақырыпта берілген мəтін түрлерін/стилін (көркем мəтін, ғылыми-танымдық мəтін)/жанрын салыстырып, ұқсастықтары мен айырмашылықтарын табу;

3.2.5.1 берілген тақырып/сұрақ бойынша түрлі дереккөздерден (мəтін/сөздік/сызба/кесте/карта) алынған ақпараттарда кездесетін жаңа сөздердің мағынасын сөздіктер арқылы ашу, жүйелеу, мағлұматтардың маңызды тұстарын анықтау.

24 25 1
11 11 Мəтін жəне оның түрлері.

41-44 жаттығу.

3.2.1.1 тірек сөздер/көмекші сөздер арқылы мəтін түрлерін (əңгімелеу, сипаттау, пайымдау) жəне оның құрылымдық бөліктерін анықтау;

3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық жəне стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету;

3.2.3.1 мəтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру жəне жауап беру;

3.1.3.1 түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық əрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу.

26 27 1
12 12 Мəтін жəне оның түрлері.

45-48 жаттығу.

3.2.3.1 мəтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру жəне жауап беру 3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық жəне стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету;

3.3.1.1 жоспар/сызбаны қолдана отырып тірек сөздер арқылы əңгімелеу мəтінін, салыстыра сипаттау мəтінін, көмекші сөздер арқылы пайымдау мəтінін құрап жазу.

27 29 1
13 13 Мəтін жəне оның түрлері.

49-51 жаттығу.

3.2.1.1 тірек сөздер/көмекші сөздер арқылы мəтін түрлерін (əңгімелеу, сипаттау, пайымдау) жəне оның құрылымдық бөліктерін анықтау;

3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық жəне стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету;

30 31 1
14 14 Мəтін жəне оның түрлері.

52-55 жаттығу.

3.2.4.1 өз бетінше мəтіннің тақырыбын жəне мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;

3.3.6.1 бас əріп пен кіші əріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап көлбеу, үзбей жəне біркелкі жазу, жазу қарқынын жеделдету;

3.2.1.1 тірек сөздер/көмекші сөздер арқылы мəтін түрлерін (əңгімелеу, сипаттау, пайымдау) жəне оның құрылымдық бөліктерін анықтау;

3.1.3.1 түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық əрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу.

31 32 1
15 15 Сөйлеу мəдениетіне үйренемін.

56-59 жаттығу.

3.2.4.1 өз бетінше мəтіннің тақырыбын жəне мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;

3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық жəне стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету;

3.2.3.1 мəтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру жəне жауап беру;

3.3.3.1 оқыған, тыңдаған жəне аудиовизуалды материалдар бойынша мұғалімнің көмегімен жоспар құрып, мазмұндама жазу.

33 34 1
16 16 Сөйлеу мəдениетіне үйренемін.

60-63 жаттығу.

3.1.4.1 тірек сөздер мен жоспарды пайдалана отырып, берілген тақырып бойынша əңгіме құрау;

3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық жəне стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету;

3.2.4.1 өз бетінше мəтіннің тақырыбын жəне мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;

3.3.3.1 оқыған, тыңдаған жəне аудиовизуалды материалдар бойынша мұғалімнің көмегімен жоспар құрып, мазмұндама жазу.

35 37 1
17 17 Нəтиже сабақ. Мен не

үйрендім?

1-3 жаттығу.

3.2.1.1 тірек сөздер/көмекші сөздер арқылы мəтін түрлерін (əңгімелеу, сипаттау, пайымдау) жəне оның құрылымдық бөліктерін анықтау;

3.3.3.1 оқыған, тыңдаған жəне аудиовизуалды материалдар бойынша мұғалімнің көмегімен жоспар құрып, мазмұндама жазу.

38 39 1
18 18 БЖБ № 1 3.1.2.1 Мәтіннің тақырыбы мен берілген суреттер/

фото/диаграмма бойынша мәтіннің мазмұнын

болжау

3.1.4.1 Тірек сөздер мен жоспарды пайдалана отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрау

1
2-бөлім: «Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен».
19 19 Қаратпа сөз.

1-4 жаттығу.

3.3.7.1 қаратпа, қыстырма сөздерді ажырату жəне тыныс белгілерін дұрыс қою;

3.2.4.1 өз бетінше мəтіннің тақырыбын жəне мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;

3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық жəне стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету.

41 42 1
20 20 Қаратпа сөз.

5-8 жаттығу.

3.2.4.1 өз бетінше мəтіннің тақырыбын жəне мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;

3.3.7.1 қаратпа, қыстырма сөздерді ажырату жəне тыныс белгілерін дұрыс қою.

43 44 1
21 21 Қыстырма сөздер.

9-11 жаттығу.

3.3.7.1 қаратпа, қыстырма сөздерді ажырату жəне тыныс белгілерін дұрыс қою;

3.1.1.1 тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық жəне жабық сұрақтарға жауап беру;

3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық жəне стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету.

45 46 1
22 22 Қыстырма сөздер.

12-15 жаттығу.

3.1.3.1 түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық əрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу;

3.3.6.1 бас əріп пен кіші əріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап көлбеу, үзбей жəне біркелкі жазу, жазу қарқынын жеделдету;

3.3.7.1 қаратпа, қыстырма сөздерді ажырату жəне тыныс белгілерін дұрыс қою.

47 48 1
23 23 Э дыбысы.

16-19 жаттығу.

3.1.1.1 тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық жəне жабық сұрақтарға жауап беру;

3.2.5.1 берілген тақырып/сұрақ бойынша түрлі дереккөздерден (мəтін/сөздік/сызба/кесте/карта) алынған ақпараттарда кездесетін жаңа сөздердің мағынасын сөздіктер арқылы ашу, жүйелеу, мағлұматтардың маңызды тұстарын анықтау;

3.4.1.1 э, ф, в, ц əріптері бар сөздерді сауатты жазу;

3.3.1.1 жоспар/сызбаны қолдана отырып тірек сөздер арқылы əңгімелеу мəтінін салыстыра сипаттау мəтінін, көмекші сөздер арқылы пайымдау мəтінін құрап жазу.

48 50 1
24 24 В дыбысы.

20-23 жаттығу.

3.2.3.1 мəтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру жəне жауап беру;

3.4.1.1 э, ф, в, ц əріптері бар сөздерді сауатты жазу.

3.1.4.1 тірек сөздер мен жоспарды пайдалана отырып, берілген тақырып бойынша əңгіме құрау.

51 52 1
25 25 Ф дыбысы.

24-26 жаттығу.

3.4.1.1 э, ф, в, ц əріптері бар сөздерді сауатты жазу:

3.2.5.1 берілген тақырып/сұрақ бойынша түрлі дереккөздерден (мəтін/сөздік/ сызба/кесте/карта) алынған ақпараттарда кездесетін жаңа сөздердің мағынасы сөздіктер арқылы ашу, жүйелеу, мағлұматтардың маңызды тұстарын анықтау;

3.1.2.1 мəтіннің тақырыбы мен берілген суреттер/фото/диаграмма бойынша мəтіннің мазмұнын болжау.

52 53 1
26 26 Ф дыбысы.

27-30 жаттығу.

3.2.4.1 өз бетінше мəтіннің тақырыбын жəне мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;

3.4.1.1 э, ф, в, ц əріптері бар сөздерді сауатты жазу;

3.2.5.1 берілген тақырып/сұрақ бойынша түрлі дереккөздерден (мəтін/сөздік/сызба/кесте/карта) алынған ақпараттарда кездесетін жаңа сөздердің мағынасын сөздіктер арқылы ашу, жүйелеу, мағлұматтардың маңызды тұстарын анықтау.

54 55 1
27 27 Ч, щ дыбыстары.

31-34 жаттығу.

3.4.1.3 ч, щ əріптері бар сөздердің емлесін білу;

3.1.1.1 тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық жəне жабық сұрақтарға жауап беру;

3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық жəне стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету.

56 57 1
28 28  

Ч, щ дыбыстары.

35-38 жаттығу.

3.3.3.1 оқыған, тыңдағанжəне аудиовизуалды материалдар бойыншамұғалімнің көмегімен жоспар құрып, мазмұндама жазу;

3.3.6.1 бас əріп пен кіші əріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап көлбеу, үзбей жəне біркелкі жазу, жазу қарқынын жеделдету;

3.4.1.3 ч, щ əріптері бар сөздердің емлесін білу.

58 60 1
29 29 Ц дыбысы.

39-42 жаттығу.

3.2.1.1 тірек сөздер/көмекші сөздер арқылы мəтін түрлерін (əңгімелеу, сипаттау, пайымдау) жəне оның құрылымдық бөліктерін анықтау;

3.4.1.1 э, ф, в, ц əріптері бар сөздерді сауатты жазу;

3.3.3.1 оқыған, тыңдаған жəне аудиовизуалды материалдар бойыншамұғалімнің көмегімен жоспар құрып, мазмұндама жазу.

60 61 1
30 30 Х, һ дыбыстары.

43-46 жаттығу.

3.4.1.4 х, һ əріптері бар сөздерді ажыратып жазу;

3.1.1.1 тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық жəне жабық сұрақтарға жауап беру;

3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық жəне стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету.

62 64 1
31 31 Х, һ дыбыстары.

47-50 жаттығу.

3.1.1.1 тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық жəне жабық сұрақтарға жауап беру;

3.4.1.4 х, һ əріптері бар сөздерді ажыратып жазу;

3.1.3.1 түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық əрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу.

64 65 1
32 32 Сөйлеу мəдениеті не үйренемін.

51-54 жаттығу.

3.1.3.1 түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық əрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу;

3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық жəне стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету;

3.2.4.1 өз бетінше мəтіннің тақырыбын жəне мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;

3.3.6.1 бас əріп пен кіші əріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап көлбеу, үзбей жəне біркелкі жазу, жазу қарқынын жеделдету.

66 67 1
33 33 Нəтиже сабақ. Мен не

үйрендім?

1-3 жаттығу.

БЖБ №2

3.2.1.1 Тірек сөздер/көмекші сөздер арқылы мәтін түрлерін (әңгімелеу, сипаттау, пайымдау) және оның құрылымдық бөліктерін анықтау

3.2.3.1 Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру

3.3.1.1 Жоспар/сызбаны қолдана отырып, тірек сөздер арқылы әңгімелеу мәтінін, салыстыра сипаттау мәтінін; көмекші сөздер арқылы пайымдау мәтінін құрастырып жазу

68 69 1
34 34 ТЖБ № 1 3.1.1.1 Тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық және жабық сұрақтарға жауап беру

3.1.4.1 Тірек сөздер мен жоспарды пайдалана отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрау

3.1.3.1 Түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық әрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлесу.

3.2.3.1 Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру

3.2.4.1 Өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау.

3.3.7.1 Қаратпа, қыстырма сөздерді ажырату және тыныс белгілерін дұрыс қою.

1
35-36 35-36 Шығарма

Бақылау диктанты

2
2 –тоқсан.

3-бөлім: «Уақыт».

Уақыт туралы не білемін?

37 1 Дыбыстардың үндесуі.

1-4 жаттығу.

3.2.4.1 өз бетінше мəтіннің тақырыбын жəне мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;

3.1.7.1 сөз ішінде қатар тұрған дауыссыз дыбыстардың өзара үндесуін сақтап айту (сенбі – сембі, Жангүл –Жаңгүл);

3.3.6.1 бас əріп пен кіші əріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап көлбеу, үзбей жəне біркелкі жазу, жазу қарқынын жеделдету.

71 73 1
38 2 Дыбыстардың үндесуі.

5-8 жаттығу.

3.2.4.1 өз бетінше мəтіннің тақырыбын жəне мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;

3.1.7.1 сөз ішінде қатар тұрған дауыссыз дыбыстардың өзара үндесуін сақтап айту (сенбі – сембі, Жангүл –Жаңгүл);

3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық жəне стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету.

74 75 1
39 3  

Тура жəне ауыспалы мағыналы сөздер.

9-11 жаттығу.

3.2.2.1 тура жəне ауыспалы мағыналы сөздердің мағынасын ажырата білу, сөйлеу барысында қолдану;

3.2.4.1 өз бетінше мəтіннің тақырыбын жəне мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау.

75 77 1
40 4 Тура жəне ауыспалы мағыналы сөздер.

12-14 жаттығу.

3.2.3.1 мəтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру жəне жауап беру;

3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық жəне стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету;

3.2.2.1 тура жəне ауыспалы мағыналы сөздердің мағынасын ажырата білу, сөйлеу барысында қолдану.

77 78 1
41 5 Түбір сөз жəне туынды сөз.

15-17 жаттығу.

3.1.6.1 интонацияны, вербалды емес тілдік құралдарды (қимыл, ым-ишара), қаратпа сөздерді қолдана отырып, тақырыпқа тыңдарманның назарын аударту;

3.3.2.1 өзіндік іс-əрекеті баяндалған күнделік/өмірбаян жазу;

3.4.2.1 негізгі түбірге жұрнақтар жалғау арқылы туынды сөз жасау, түбірлес сөздердің мағынасын ажырату.

3.2.5.1 берілген тақырып/сұрақ бойынша түрлі дереккөздерден (мəтін/сөздік/сызба/кесте/карта) алынған ақпараттарда кездесетін жаңа сөздердің мағынасын сөздіктер арқылы ашу, жүйелеу, мағлұматтардың маңызды тұстарын анықтау.

78 81 1
42 6 Түбір сөз жəне туынды сөз.

18-21 жаттығу.

3.2.4.1 өз бетінше мəтіннің тақырыбын жəне мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;

3.4.2.1 негізгі түбірге жұрнақтар жалғау арқылы туынды сөз жасау, түбірлес сөздердің мағынасын ажырату.

81 82 1
43 7 Түбірлес сөздер.

22-25 жаттығу.

3.2.3.1 мəтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру жəне жауап беру;

3.2.6.1 мұғалімнің көмегімен ұқсас тақырыпта берілген мəтін түрлерін/стилін (көркем мəтін, ғылыми-танымдық мəтін)/жанрын салыстырып, ұқсастықтары мен айырмашылықтарын табу;

3.4.2.1 негізгі түбірге жұрнақтар жалғау арқылы туынды сөз жасау, түбірлес сөздердің мағынасын ажырату.

83 84 1
44 8 Түбірлес сөздер.

26-29 жаттығу.

3.2.3.1 мəтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру жəне жауап беру;

3.4.2.1 негізгі түбірге жұрнақтар жалғау арқылы туынды сөз жасау, түбірлес сөздердің мағынасын ажырату;

3.1.3.1 түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық əрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу;

3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық жəне стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету.

84 86 1
45 9  

Түбір мен қосымшаның жазылуы.

30-32 жаттығу.

3.2.4.1 өз бетінше мəтіннің тақырыбын жəне мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;

3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық жəне стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету;

3.1.3.1 түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық əрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу.

86 87 1
46 10  

Түбір мен қосымша

33-35 жаттығу.

3.2.3.1 мəтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру жəне жауап беру;

3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық жəне стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету;

3.4.1.2 түбір сөзге -ы, -і дауысты дыбысынан басталатын қосымша жалғанған кездегі түбірдің өзгерісін сақтап жазу.

88 89 1
47 11  

Түбір мен қосымшаның жазылуы.

36-39 жаттығу.

3.1.3.1 түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық əрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу;

3.3.6.1 бас əріп пен кіші əріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап көлбеу, үзбей жəне біркелкі жазу, жазу қарқынын жеделдету;

3.4.1.2 түбір сөздегі -ы, -і-нің дауысты дыбыстан басталатын қосымша жалғанған кездегі өзгерісін сақтап жазу.

89 91 1
48 12 Түбір мен қосымшаның жазылуы.

40-43 жаттығу.

3.1.3.1 түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық əрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу;

3.4.1.2 түбір сөздегі -ы, -і-нің дауысты дыбыстан басталатын қосымша жалғанған кездегі өзгерісін сақтап жазу.

3.3.4.1 мұғалімнің көмегімен сызба, график, кесте, фотосуреттер пайдаланып, мəтін (хат, шақыру, нұсқаулық) құрау/компьютерде теру.

91 92 1
49 13 Нəтиже сабақ. Мен не үйрендім?

1-5 жаттығу.

3.2.3.1 мəтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру жəне жауап беру;

3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық жəне стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету;

3.1.4.1 тірек сөздер мен жоспарды пайдалана отырып, берілген тақырып бойынша əңгіме құрау;

3.4.2.1 негізгі түбірге жұрнақтар жалғау арқылы туынды сөз жасау, түбірлес сөздердің мағынасын ажырату.

93 94 1
50 14 Түбірлес сөздер.

1-3 жаттығу.

БЖБ №3

3.1.5.1 Аудио-бейнежазба мазмұны бойынша айтылған өзгенің пікіріне (келісу/келіспеу себебін ) өз көзқарасын білдіру

3.1.3.1 Түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық әрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлесу

3.1.6.1 Интонацияны, вербалды емес тілдік құралдарды (қимыл, ым-ишара), қаратпа сөздерді қолдана отырып, тақырыпқа тыңдарманның назарын аударту

95 1
4-бөлім: «Сəулет өнері».

Сəулет өнері туралы не білемін?

51 15 Сөйлем мүшелері

1-4 жаттығу.

3.1.2.1 мəтіннің тақырыбы мен берілген суреттер/фото/диаграмма бойынша мəтіннің мазмұнын болжау;

3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық жəне стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету;

3.4.2.7 сөйлемнің тұрлаулы (бастауыш, баяндауыш) жəне тұрлаусыз мүшелерін ажырату.

97 99 1
52 16 Бастауыш.

5-8 жаттығу.

3.2.3.1 мəтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру жəне жауап беру;

3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық жəне стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету;

3.3.4.1 мұғалімнің көмегімен сызба, график, кесте, фотосуреттер пайдаланып, мəтін (хат, шақыру, нұсқаулық) құрау/компьютерде теру;

3.4.2.7 сөйлемнің тұрлаулы (бастауыш, баяндауыш) жəне тұрлаусыз мүшелерін ажырату.

99 100 1
53 17 Баяндауыш.

9-12 жаттығу.

3.2.3.1 мəтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру жəне жауап беру;

3.2.5.1 берілген тақырып/сұрақ бойынша түрлі дереккөздерден (мəтін/сөздік/сызба/кесте/карта) алынған ақпараттарда кездесетін жаңа сөздердің мағынасын сөздіктер арқылы ашу, жүйелеу, мағлұматтардың маңызды тұстарын анықтау;

3.4.2.7 сөйлемнің тұрлаулы (бастауыш, баяндауыш) жəне тұрлаусыз мүшелерін ажырату.

101 102 1
54 18 Бастауыш пен баяндауыштың арасына қойылатын сызықша.

13-16 жаттығу.

3.1.3.1 түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық əрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу;

3.3.7.2 мұғалімнің көмегімен бастауыш пен баяндауыштың арасына қойылатын сызықшаның орнын білу жəне қою;

3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық жəне стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету.

102 104 1
55 19 Тұрлаулы мүшелер

17-20 жаттығу.

3.4.2.7 сөйлемнің тұрлаулы (бастауыш, баяндауыш) жəне тұрлаусыз мүшелерін ажырату;

3.1.3.1 түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық əрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу;

3.3.7.2 мұғалімнің көмегімен бастауыш пен баяндауыштың арасына қойылатын сызықшаның орнын білу жəне қою.

104 105 1
56 20 Тұрлаусыз мүшелер

21-23 жаттығу.

3.1.3.1 түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық əрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу;

3.4.2.7 сөйлемнің тұрлаулы (бастауыш, баяндауыш) жəне тұрлаусыз мүшелерін

106 107 1
57 21 Тұрлаусыз мүшелер

24-28 жаттығу.

3.2.3.1 мəтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру жəне жауап беру;

3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық жəне стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету;

3.4.2.7 сөйлемнің тұрлаулы (бастауыш, баяндауыш) жəне тұрлаусыз мүшелерін ажырату.

108 109 1
58 22 Сөйлем мүшелерінің байланысы.

29-31 жаттығу.

3.2.4.1 өз бетінше мəтіннің тақырыбын жəне мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;

3.4.2.7 сөйлемнің тұрлаулы (бастауыш, баяндауыш) жəне тұрлаусыз мүшелерін ажырату;

3.3.4.1 мұғалімнің көмегімен сызба, график, кесте, фотосуреттерді пайдаланып, мəтін (хат, шақыру, нұсқаулық) құрау/компьютерде теру.

110 111 1
59 23 Сөйлем мүшелерінің байланысы.

32-35 жаттығу.

3.1.2.1 мəтіннің тақырыбы мен берілген суреттер/фото/диаграмма бойынша мəтіннің мазмұнын болжау;

3.4.2.7 сөйлемнің тұрлаулы (бастауыш, баяндауыш) жəне тұрлаусыз мүшелерін ажырату;

3.1.3.1 түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық əрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу;

3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық жəне стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету.

111 112 1
60 24 Жалаң жəне жайылма сөйлем

36-39 жаттығу.

3.1.3.1 түрлі жағдаяттағы(қоғамдық ортада) қатысымдық əрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу;

3.4.2.8 мұғалімнің көмегімен жалаң жəне жайылма сөйлемдерді ажырату.

112 114 1
61 25 Нəтиже сабақ. Мен не үйрендім?

1-4 жаттығу.

БЖБ № 4

3.2.6.1 Мұғалімнің көмегімен ұқсас тақырыпта берілген

мәтін түрлерін/ стилін (көркем мәтін, ғылыми- танымдық мәтін /жанрын салыстырып, ұқсастықтары мен айырмашылықтарын табу

3.4.2.1 Негізгі түбірге жұрнақтар жалғау арқылы туынды сөз жасау, түбірлес сөздердің мағынасын ажырату

3.4.2.7 Сөйлемнің тұрлаулы (бастауыш, баяндауыш) және тұрлаусыз мүшелерін ажырату

115 117 1
62 26 Біздің жобамыз.

Мақал-мәтелдер.

1-3 жаттығу.

ТЖБ№2

3.1.2.1 Мәтіннің тақырыбы мен берілген суреттер/фото/ диаграмма бойынша мәтіннің мазмұнын болжау

3.1.3.1 Түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық әрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлесу.

3.2.5.1 Берілген тақырып/сұрақ бойынша түрлі дереккөздерден (мәтін, сөздік, сызба, кесте, карта) алған ақпараттарда кездесетін жаңа сөздердің мағынасын сөздіктер арқылы ашу, жүйелеу, мағлұматтардың маңызды тұстарын анықтау

3.2.4.1 Өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау

3.3.2.1 Өзіндік іс-әрекеті баяндалған күнделік/өмірбаян жазу

117 118 1
63-64 27-28 Бақылау диктанты 2
3- тоқсан.

5-бөлім: «Өнер».

Өнер туралы не білемін?

65 1 Сөз таптары.

1-4 жаттығу.

3.1.2.1 мәтіннің тақырыбы мен берілген суреттер /фото/ диаграмма бойынша мәтіннің мазмұнын болжау;

3.4.2.3 сөйлемнен сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) табу.

4 5 1
66 2 Сөз таптары.

5-8 жаттығу.

3.1.1.1 тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық және жабық сұрақтарға жауап беру;

3.3.1.1 жоспар/сызбаны қолдана отырып, тірек сөздер арқылы әңгімелеу мәтінін, салыстыра сипаттау мәтінін, көмекші сөздер арқылы пайымдау мәтінін құрап жазу; 3.1.3.1 түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық әрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу;

3.4.2.3 сөйлемнен сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) табу.

5 7 1
67 3 Зат есім.

9-11 жаттығу.

3.2.6.1 мұғалімнің көмегімен ұқсас тақырыпта берілген мәтін түрлерін/стилін (көркем мәтін, ғылыми-танымдық мәтін)/жанрын салыстырып, ұқсастықтары мен айырмашылықтарын табу;

3.4.2.3 сөйлемнен сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) табу.

7 9 1
68 4 Зат есім.

12-14 жаттығу.

3.1.1.1 тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық және жабық сұрақтарға жауап беру;

3.4.2.3 сөйлемнен сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) табу.

9 11 1
69 5 Зат есім.

15-17 жаттығу.

3.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру;

3.3.4.1 мұғалімнің көмегімен сызба, график, кесте, фотосуреттер пайдаланып, мәтін (хат, шақыру, нұсқаулық) құрау/компьютерде теру;

3.4.2.3 сөйлемнен сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) табу.

11 13 1
70 6 Зат есім.

18-20 жаттығу.

3.2.4.1 өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;

3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету;

3.4.2.3 сөйлемнен сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) табу.

14 15 1
71 7 Негізгі және туынды зат есім.

21-23 жаттығу.

3.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру;

3.4.2.4. негізгі туынды зат есім/сын есім/етістікті анықтау; 3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету;

3.1.3.1 түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық әрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу.

15 17 1
72 8 Негізгі және туынды зат есім.

24-27 жаттығу.

3.2.6.1 мұғалімнің көмегімен ұқсас тақырыпта берілген мәтін түрлерін/стилін (көркем мәтін, ғылыми-танымдық мәтін)/жанрын салыстырып, ұқсастықтары мен айырмашылықтарын табу;

3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету;

3.4.2.4. негізгі туынды зат есім/сын есім/етістікті анықтау;

18 19 1
73 9 Негізгі және туынды зат есім.

28-30 жаттығу.

3.1.2.1 мәтіннің тақырыбы мен берілген суреттер/фото/диаграмма бойынша мәтіннің мазмұнын болжау;

3.4.2.3 сөйлемнен сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) табу;

3.1.3.1 түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық әрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу.

20 21 1
74 10 Негізгі және туынды зат есім.

31-34 жаттығу.

3.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру;

3.4.2.4 негізгі, туынды зат есім/сын есім/етістікті анықтау;

3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету.

22 24 1
75 11 Негізгі және туынды зат есім.

35-39 жаттығу.

3.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру;

3.3.4.1 мұғалімнің көмегімен сызба, график, кесте, фотосуреттер пайдаланып, мәтін (хат, шақыру, нұсқаулық) құрау/компьютерде теру.

24 27 1
76 12 Зат есімнің

40-43 жаттығу.

3.2.4.1 өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;

3.4.2.2 тәуелдік жалғауларының қолданысын білу;

3.1.3.1 түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық әрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу.

28 30 1
77 13 Зат есімнің тәуелденуі.

44-46 жаттығу.

3.1.4.1 тірек сөздер мен жоспарды пайдалана отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрау;

3.4.2.2 тәуелдік жалғауларының қолданысын білу;

3.2.5.1 берілген тақырып/сұрақ бойынша түрлі дереккөздерден(мәтін/сөздік/ сызба/кесте/карта) алынған ақпараттарда кездесетін жаңа сөздердің мағынасын сөздіктер арқылы ашу, жүйелеу, мағлұматтардың маңызды тұстарын анықтау.

30 31 1
78 14 Зат есімнің тәуелденуі.

47-51 жаттығу.

3.2.4.1 өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;

3.4.2.1 негізгі түбірге жұрнақтар жалғау арқылы туынды сөз жасау,түбірлес сөздердің мағынасын ажырату;

3.2.6.1 мұғалімнің көмегімен ұқсас тақырыпта берілген мәтін түрлерін/стилін (көркем мәтін, ғылыми-танымдық мәтін)/жанрын салыстырып, ұқсастықтары мен айырмашылықтарын табу;

3.4.2.2 тәуелдік жалғауларының қолданысын білу.

31 33 1
79 15 Зат есімнің тәуелденуі.

52-55 жаттығу.

3.2.6.1 мұғалімнің көмегімен ұқсас тақырыпта берілген мәтін түрлерін/стилін (көркем мәтін, ғылыми-танымдық мәтін)/жанрын салыстырып, ұқсастықтары мен айырмашылықтарын табу;

3.4.2.2 тәуелдік жалғауларының қолданысын білу;

3.3.4.1 мұғалімнің көмегімен сызба, график, кесте, фотосуреттер пайдаланып, мәтін (хат, шақыру, нұсқаулық) құрау/компьютерде теру.

33 35 1
80 16 Зат есімнің тәуелденуі.

56-59 жаттығу.

3.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру;

3.4.2.2 тәуелдік жалғауларының қолданысын білу;

3.3.1.1 жоспар/сызбаны қолдана отырып, тірек сөздер арқылы әңгімелеу мәтінін, салыстыра сипаттау мәтінін, көмекші сөздер арқылы пайымдау мәтінін құрап жазу;

3.3.4.1 мұғалімнің көмегімен сызба, график, кесте, фотосуреттер пайдаланып, мәтін (хат, шақыру, нұсқаулық) құрау/компьютерде теру.

35 37 1
81 17 Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім?

1-3 жаттығу.

3.2.4.1 өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;

3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету.

3.1.4.1 тірек сөздер мен жоспарды пайдалана отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрау;

3.4.2.3 сөйлемнен сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) табу.

37 39 1
82 18 Мазмұндама.

БЖБ № 5

3.1.1.1 Тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық және жабық сұрақтарға жауап беру

3.1.4.1 Тірек сөздер мен жоспарды пайдалана отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрау

1
6-бөлім: «Атақты тұлғалар»
83 19 Етістік туралы білетінімді еске түсіремін.

1-3 жаттығу.

3.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру;

3.4.2.3 сөйлемнен сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) табу.

41 42 1
84 20 Етістік туралы білетінімді еске түсіремін.

4-6 жаттығу.

3.1.2.1 мәтіннің тақырыбы мен берілген суреттер/фото/диаграмма бойынша мәтіннің мазмұнын болжау;

3.4.2.3 сөйлемнен сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) табу;

3.3.4.1 мұғалімнің көмегімен сызба, график, кесте, фотосуреттер пайдаланып, мәтін (хат, шақыру, нұсқаулық) құрау/компьютерде теру.

43 45 1
85 21 Етістік туралы білетінімді еске түсіремін.

7-10 жаттығу.

3.4.2.3 сөйлемнен сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) табу;

3.1.2.1 мәтіннің тақырыбы мен берілген суреттер/фото/ диаграмма бойынша мәтіннің мазмұнын болжау;

3.3.3.1 оқыған, тыңдаған және аудиовизуалды материалдар бойынша мұғалімнің көмегімен жоспар құрып, мазмұндама жазу.

45 46 1
86 22 Негізгі және туынды етістік.

11-15 жаттығу.

3.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру;

3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету;

3.1.2.1 мәтіннің тақырыбы мен берілген суреттер/фото диаграмма бойынша мәтіннің мазмұнын болжау;

3.4.2.4 негізгі, туынды зат есім/сын есім/етістікті анықтау;

47 49 1
87 23 Негізгі және туынды етістік.

16-19 жаттығу.

3.2.4.1 өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;

3.4.2.4 негізгі, туынды зат есім/сын есім/етістікті анықтау;

49 51 1
88 24 Негізгі және туынды етістік.

20-23 жаттығу.

3.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру;

3.4.2.4 негізгі, туынды зат есім/сын есім/етістікті анықтау;

51 52 1
89 25 Негізгі және туынды етістік.

24-27 жаттығу.

3.2.6.1 мұғалімнің көмегімен ұқсас тақырыпта берілген мәтін түрлерін/стилін (көркем мәтін, ғылыми-танымдық мәтін)/жанрын салыстырып, ұқсастықтары мен айырмашылықтарын табу;

3.3.2.1 өзіндік іс-әрекеті баяндалған күнделік/өмірбаян жазу;

3.4.2.4 негізгі, туынды зат есім/сын есім/етістікті анықтау;

52 54 1
90 26 Болымды және болымсыз етістік.

28-31 жаттығу.

3.4.2.5 болымды және болымсыз етістіктердің айырмашылығын анықтау;

3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету.

54 55 1
91 27 Болымды және болымсыз етістік.

32-35 жаттығу.

3.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру;

3.4.2.5 болымды және болымсыз етістіктердің айырмашылығын анықтау;

3.3.4.1 мұғалімнің көмегімен сызба, график, кесте, фотосуреттер пайдаланып, мәтін (хат, шақыру, нұсқаулық) құрау/компьютерде теру;

3.1.1.1 тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық және жабық сұрақтарға жауап беру.

55 56 1
92 28 Болымды және болымсыз етістік.

36-38 жаттығу.

3.1.1.1 тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық және жабық сұрақтарға жауап беру;

3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету;

3.2.5.1 берілген тақырып/сұрақ бойынша түрлі дереккөздерден (мәтін/сөздік/ сызба/кесте/карта) алынған ақпараттарда кездесетін жаңа сөздердің мағынасын сөздіктер арқылы ашу, жүйелеу, мағлұматтардың маңызды тұстарын анықтау.

56 57 1
93 29 Болымды және болымсыз етістік.

39-41 жаттығу.

3.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру;

3.3.4.1 мұғалімнің көмегімен сызба, график, кесте, фотосуреттер пайдаланып, мәтін (хат, шақыру, нұсқаулық) құрау/компьютерде теру;

3.4.2.5 болымды және болымсыз етістіктердің айырмашылығын анықтау.

58 59 1
94 30 Болымды және болымсыз етістік.

42-44 жаттығу.

3.1.2.1 мәтіннің тақырыбы мен берілген суреттер/фото/диаграмма бойынша мәтіннің мазмұнын болжау;

3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету.

59 61 1
95 31  

Сын есім.

45-48 жаттығу.

3.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру;

3.4.2.3 сөйлемнен сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) табу;

3.3.6.1 кең жолды дәптерде бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап көлбеу, үзбей және біркелкі жазу, жазу қарқынын жеделдету;

3.2.6.1 мұғалімнің көмегімен ұқсас тақырыпта берілген мәтін түрлерін/стилін (көркем мәтін, ғылыми-танымдық мәтін)/жанрын салыстырып, ұқсастықтары мен айырмашылықтарын табу.

61 62 1
96 32  

Сын есім.

49-52 жаттығу.

3.1.1.1 тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық және жабық сұрақтарға жауап беру;

3.4.2.3 сөйлемнен сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) табу;

3.3.6.1 бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап көлбеу, үзбей және біркелкі жазу, жазу қарқынын жеделдету.

62 63 1
97 33 Сын есім.

53-55 жаттығу.

3.2.4.1 өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;

3.3.6.1 бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап көлбеу, үзбей және біркелкі жазу, жазу қарқынын жеделдету;

3.4.2.3 сөйлемнен сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) табу.

63 64 1
98 34 Сын есім.

56-59 жаттығу.

3.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру;

3.4.2.3 сөйлемнен сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) табу;

3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету.

65 66 1
99 35 Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім?

1-6 жаттығу.

3.1.1.1 тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық және жабық сұрақтарға жауап беру;

3.2.4.1 өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;

3.4.2.4 негізгі, туынды зат есім/сын есім/етістікті анықтау; 3.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру.

66 67 1
100 36 Мазмұндама. БЖБ № 6
3.2.6.1 Мұғалімнің көмегімен ұқсас тақырыпта берілген мәтін түрлерін/стилін (көркем мәтін, ғылыми-танымдық мәтін /жанрын салыстырып, ұқсастықтары мен айырмашылықтарын табу

3.2.5.1 Берілген тақырып/сұрақ бойынша түрлі дереккөздерден (мәтін, сөздік, сызба, кесте, карта) алған ақпараттарда кездесетін жаңа сөздердің мағынасын сөздіктер арқылы ашу, жүйелеу, мағлұматтардың маңызды тұстарын анықтау

3.4.2.6 Есептік және реттік сан есімдердің айырмашылығын анықтау

1
101 — 102 37-38 ТЖБ №3

Бақылау диктанты.

3.1.2.1 Мәтіннің тақырыбы мен берілген суреттер/фото/диаграмма бойынша мәтіннің мазмұнын болжау

3.1.4.1 Тірек сөздер мен жоспарды пайдалана отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрау

3.2.3.1. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру

3.2.4.1 Өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау

3.2.5.1 Берілген тақырып/сұрақ бойынша түрлі дереккөздерден (мәтін, сөздік, сызба, кесте, карта) алған ақпараттарда кездесетін жаңа сөздердің мағынасын сөздіктер арқылы ашу, жүйелеу, мағлұматтардың маңызды тұстарын анықтау

3.3.3.1 Оқыған, тыңдаған және аудиовизуалды материалдар бойынша мұғалімнің көмегімен жоспар құрып, мазмұндама жазу

2
4 тоқсан.

7-бөлім: «Су – тіршілік көзі»

103 1 Негізгі және туынды сын есім.

1-4 жаттығу.

3.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру;

3.2.2.1 тура және ауыспалы мағыналы сөздердің мағынасын ажырата білу, сөйлеу барысында қолдану;

3.4.2.3 сөйлемнен сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) табу;

3.4.2.4 негізгі, туынды зат есім/сын есім/етістікті анықтау;

69 71 1
104 2 Негізгі және туынды сын есім.

5-8 жаттығу.

3.2.4.1 өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;

3.4.2.4 негізгі, туынды зат есім/сын есім/етістікті анықтау;

3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету.

71 73 1
105 3 Негізгі және туынды сын есім.

9-12 жаттығу.

3.2.4.1 өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;

3.3.3.1 оқыған, тыңдаған және аудиовизуалды материалдар бойынша мұғалімнің көмегімен жоспар құрып, мазмұндама жазу;

3.4.2.4 негізгі, туынды зат есім/сын есім/етістікті анықтау;

73 74 1
106 4 Негізгі және туынды сын есім.

13-16 жаттығу.

3.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру;

3.3.4.1 мұғалімнің көмегімен сызба, график, кесте, фотосуреттер пайдаланып, мәтін (хат, шақыру, нұсқаулық) құрау/компьютерде теру;

3.4.2.4 негізгі, туынды зат есім/сын есім/етістікті анықтау;

75 76 1
107 5 Негізгі және туынды сын есім.

17-20 жаттығу.

3.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру;

3.2.6.1 мұғалімнің көмегімен ұқсас тақырыпта берілген мәтін түрлерін/стилін (көркем мәтін, ғылыми-танымдық мәтін)/жанрын салыстырып, ұқсастықтары мен айырмашылықтарын табу;

3.4.2.4 негізгі, туынды зат есім/сын есім/етістікті анықтау

3.1.3.1 түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық әрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу.

76 78 1
108 6  

Сан есім.

21-24 жаттығу.

3.1.1.1 тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық және жабық сұрақтарға жауап беру;

3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету;

3.4.2.3 сөйлемнен сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) табу.

78 79 1
109 7 Сан есім.

26-29 жаттығу.

3.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру;

3.1.3.1 түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық әрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу;

3.3.6.1 бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап көлбеу, үзбей және біркелкі жазу, жазу қарқынын жеделдету.

3.4.2.3 сөйлемнен сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) табу.

79 81 1
110 8  

Сан есім.

30-34 жаттығу.

3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету;

3.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру;

3.2.5.1 берілген тақырып/сұрақ бойынша түрлі дереккөздерден жаңа сөздердің мағынасын сөздіктер арқылы ашу, жүйелеу, (мәтін/сөздік/сызба/кесте/карта) алынған ақпараттарда кездесетін мағлұматтардың маңызды тұстарын анықтау;

3.4.2.3 сөйлемнен сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) табу.

81 83 1
111 9 Есептік және реттік сан есім.

35-38 жаттығу.

3.1.2.1 мәтіннің тақырыбы мен берілген суреттер/фото/диаграмма бойынша мәтіннің мазмұнын болжау;

3.4.2.6 есептік және реттік сан есімдердің айырмашылығын анықтау;

3.1.3.1 түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық

әрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу.

83 85 1
112 10 Есептік және реттік сан есім.

39-42 жаттығу.

3.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру;

3.2.5.1 берілген тақырып/сұрақ бойынша түрлі дереккөздерден (мәтін/сөздік/ сызба/кесте/карта) алынған ақпараттарда кездесетін жаңа сөздердің мағынасын сөздіктер арқылы ашу, жүйелеу, мағлұматтардың маңызды тұстарын анықтау;

3.4.2.6 есептік және реттік сан есімдердің айырмашылығын анықтау;

3.1.5.1 аудиобейнежазба мазмұны бойынша айтылған өзгенің пікіріне(келісу/келіспеу себебін) өз көзқарасын білдіру.

85 86 1
113 11  

Есептік және реттік сан есім.

43-46 жаттығу.

3.1.1.1 тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық және жабық сұрақтарға жауап беру;

3.3.6.1 бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап көлбеу, үзбей және біркелкі жазу, жазу қарқынын жеделдету;

3.1.3.1 түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық әрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу;

3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету.

86 88 1
114 12 Есептік және реттік сан есім.

47-51 жаттығу.

3.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру;

3.3.3.1 оқыған, тыңдаған және аудиовизуалды материалдар бойынша мұғалімнің көмегімен жоспар құрып, мазмұндама жазу;

3.4.2.6 есептік және реттік сан есімдердің айырмашылығын анықтау.

88 89 1
115 13 Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім?.

1-7 жаттығу.

3.1.1.1 тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық және жабық сұрақтарға жауап беру;

3.2.4.1 өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;

3.1.4.1 тірек сөздер мен жоспарды пайдалана отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрау;

3.2.5.1 берілген тақырып/сұрақ бойынша түрлі дереккөздерден (мәтін/сөздік/сызба/кесте/карта) алынған ақпараттарда кездесетін жаңа сөздердің мағынасын сөздіктер арқылы ашу, жүйелеу, мағлұматтардың маңызды тұстарын анықтау;

3.3.3.1 оқыған, тыңдаған және аудиовизуалды материалдар бойынша мұғалімнің көмегімен жоспар құрып, мазмұндама жазу.

90 92 1
116 14 Шығарма.

БЖБ № 7

3.1.1.1 Тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық және жабық сұрақтарға жауап беру

3.1.3.1 Түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық әрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлесу

1
117-118 15 117–118-сабақтар. Бақылау диктанты. 2
8-бөлім: «Демалыс мәдениеті. Мерекелер».

Жыл бойы өткенді қайталау

119 16 Мәтін және сөйлем.

1-4 жаттығу.

3.2.4.1 өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;

3.1.3.1 түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық әрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу;

3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету.

94 95 1
120 17 Мәтін және сөйлем.

5-8 жаттығу.

3.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру;

3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету;

3.3.4.1 мұғалімнің көмегімен сызба, график, кесте, фотосуреттер пайдаланып, мәтін (хат, шақыру, нұсқаулық) құрау/компьютерде теру

95 97 1
121 18 Мәтін және сөйлем.

9-12 жаттығу.

3.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру;

3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету;

3.1.3.1 түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық әрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу.

98 99 1
122 19  

Дыбыс және әріп.

13-17 жаттығу.

3.1.1.1 тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық және жабық сұрақтарға жауап беру;

3.4.2.1 негізгі түбірге жұрнақтар жалғау арқылы туынды сөз жасау, түбірлес сөздердің мағынасын ажырату;

3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету;

3.1.4.1 тірек сөздер мен жоспарды пайдалана отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрау.

99 101 1
123 20 Дыбыс және әріп.

18-21 жаттығу.

3.2.4.1 өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;

3.3.1.1 жоспар/сызбаны қолдана отырып тірек сөздер арқылы әңгімелеу мәтінін, салыстыра сипаттау мәтінін, көмекші сөздер арқылы пайымдау мәтінін құрап жазу;

3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету.

101 103 1
124 21 Дыбыс және әріп.

22-25 жаттығу.

3.1.2.1 мәтіннің тақырыбы мен берілген суреттер/фото/ диаграмма бойынша мәтіннің мазмұнын болжау;

3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету;

3.1.3.1 түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық әрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу;

3.3.4.1 мұғалімнің көмегімен сызба, график, кесте, фотосуреттер пайдаланып, мәтін (хат, шақыру, нұсқаулық) құрау/компьютерде теру.

103 105 1
125 22 Сөз және оның құрамы.

26-30 жаттығу.

3.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру;

3.3.6.1 кең жолды дәптерде бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап көлбеу, үзбей және біркелкі жазу, жазу қарқынын жеделдету;

3.2.5.1 берілген тақырып/сұрақ бойынша түрлі дереккөздерден (мәтін/сөздік/сызба/ кесте/ карта) алынған ақпараттарда кездесетін жаңа сөздердің мағынасын сөздіктер арқылы ашу, жүйелеу, мағлұматтардың маңызды тұстарын анықтау;

3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету.

105 107 1
126 23 Сөз және оның құрамы.

31-35 жаттығу.

3.1.1.1 тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық және жабық сұрақтарға жауап беру;

3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету;

3.1.3.1 түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық әрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу.

107 109 1
127 24 Сөз және оның құрамы.

36-39 жаттығу.

3.1.3.1 түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық әрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу;

3.3.6.1 бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап көлбеу, үзбей және біркелкі жазу, жазу қарқынын жеделдету;

3.3.1.1 жоспар/сызбаны қолдана отырып тірек сөздер арқылы әңгімелеу мәтінін, салыстыра сипаттау мәтінін; көмекші сөздер арқылы пайымдау мәтінін құрап жазу; 3.4.2.1 негізгі түбірге жұрнақтар жалғау арқылы туынды сөз жасау, түбірлес сөздердің мағынасын ажырату.

109 110 1
128 25 Сөз таптары.

40-43 жаттығу.

3.1.1.1 тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық және жабық сұрақтарға жауап беру;

3.4.2.3 сөйлемнен сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) табу;

3.4.2.4 негізгі, туынды зат есім/сын есім/етістікті анықтау

3.4.2.1 негізгі түбірге жұрнақтар жалғау арқылы туынды сөз жасау, түбірлес сөздердің мағынасын ажырату.

110 112 1
129 26 Сөз таптары.

44-47 жаттығу.

3.2.4.1 өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;

3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету;

3.4.2.1 негізгі түбірге жұрнақтар жалғау арқылы туынды сөз жасау, түбірлес сөздердің мағынасын ажырату;

3.3.3.1 оқыған, тыңдаған және аудиовизуалды материалдар бойынша мұғалімнің көмегімен жоспар құрып, мазмұндама жазу.

113 114 1
130 27 Сөз таптары.

48-52 жаттығу.

3.2.4.1 өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;

3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету;

3.1.3.1 түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық әрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу;

3.3.4.1 мұғалімнің көмегімен сызба, график, кесте, фотосуреттер пайдаланып, мәтін (хат, шақыру, нұсқаулық) құрау/компьютерде теру.

115 116 1
131 28 Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім?.

1-4 жаттығу.

3.2.4.1 өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау;

3.1.3.1 түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық әрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу;

3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету.

3.2.5.1 берілген тақырып/сұрақ бойынша түрлі дереккөздерден (мәтін/сөздік/ сызба/кесте/карта) алынған ақпараттарда кездесетін жаңа сөздердің мағынасын сөздіктер арқылы ашу, жүйелеу, мағлұматтардың маңызды тұстарын анықтау.

116 119 1
132-133 29 Біздің жобамыз

БЖБ

3.2.5.1 Берілген тақырып/сұрақ бойынша түрлі дереккөздерден (мәтін, сөздік, сызба, кесте, карта) алған ақпараттарда кездесетін жаңа сөздердің мағынасын сөздіктер арқылы ашу, жүйелеу, мағлұматтардың маңызды тұстарын анықтау

3.2.2.1 Тура және ауыспалы мағыналы сөздердің мағынасын ажырата білу, сөйлеу барысында қолдану

3.4.2.4 Негізгі, туынды зат есім/сын есім/етістікті анықтау

120 2
134 30 ТЖБ 3.1.4.1 Тірек сөздер мен жоспарды пайдалана отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрау

3.2.3.1 Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру

3.2.4.1 Өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау

3.4.2.4 Негізгі, туынды зат есім/сын есім/етістікті анықтау

3.4.2.1 Негізгі түбірге жұрнақтар жалғау арқылы туынды сөз жасау, түбірлес сөздердің мағынасын ажырату

1
135-136 31 135–136 сабақтар. 2

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *