КТЖ Қазақ тілі 4 сынып Күнтізбелік тақырыптық жоспары Т2 орыс мектеп

«Қазақ тілі Т2» пәні бойынша тақырыптық-күнтізбелік жоспар

(жоба)

4- сынып

Барлық сағат саны: 136сағат (34 апта /аптасына 4 сағаттан)

Ортақ тақырыптар Оқу мақсаттары Сағат саны Мерзімі
Тыңдалым Айтылым Оқылым Жазылым Тілдікдағдылар
І тоқсан
1.Менің Отаным –Қазақстан

2. Құндылықтар

4.​1.​1.​1* анық айтылған сөзді тыңдап, қысқаша жазба (тірек сөздер) жасау және нақтылау мақсатында сұрақтар құру 4.​2.​1.​1* берілген сөздерге қарама-қарсы мағыналы, мағыналас сөздерді табу және сөйлеу барысында қолдану 4.​3.​1.​1* мәтінді іштей, түсініп және қажетті ақпаратты тауып/шолып/белгі қойып оқу 4.​4.​1.​1* шағынсюжетті комикс/буклет/
коллаж/жарнама/презентациянысөйлемдерментолықтыру
4.​5.​1.​1* мұғалімніңқолдауыменшылауларды, көмекшісөздердіажырату, ауызекіжәнежазбатілдеқолдану
4.​1.​2.​1 бейтаныс сөздер мен сөз тіркестері бар мәтіннің мағынасын мәнмәтінге қатысты анықтап түсіну 4.​2.​2.​1 берілген тірек сөздер мен жоспардың негізінде қысқа монолог құру 4.​3.​2.​1 бейтаныс сөздер кездесетін шағын мәтіндегі негізгі ойды түсіну 4.​4.​5.​1 мұғалімнің қолдауымен айтылуы мен жазылуында айырмашылығы бар сөздерді дұрыс жазу 4.​5.​1.​2* көптік/тәуелдік/септік/жіктік жалғаулы сөздерді ауызша/жазбаша тілде қолдану
4.​1.​3.​1* тыңдаған материалдың (ұзақтығы 2-2,5 мин) мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру/сөйлемді толықтыру және түйінді тұстарын анықтау/кесте толтыру/кластер құрастыру 4.​2.​3.​1* белгілі бір тақырыпта сұхбаттасу барысында шағын мәліметті (4-5 сөйлем) баяндау, кері байланыс беру, сөйлеу стилін сақтау, дауыс ырғағын келтіріп сөйлеу 4.​3.​4.​1* мұғалімнің қолдауымен мәтін мазмұнын және кейіпкерлердің іс-әрекетін бағалауға бағытталған сұрақтар (неліктен? не үшін?) құрастыру және оған жауап беру 4.​4.​4.​1 каллиграфиялық нормаларға сәйкес әріптердің өзара байланысын сақтап, бір сызықта көркем жазу 4.​5.​1.​3* өз бетінше шағын мәтіннен етістіктің грамматикалық категорияларын ауызекі және жазба тілде қолдану
4.​1.​4.​1* тыңдаған мәтін бойынша оқиғаның себеп-салдарлық байланысын (кейіпкерлер, оқиға) және негізгі ойды мұғалімнің қолдауымен анықтау 4.​2.​6.​1 айтылуы мен жазылуында айырмашылығы бар сөздерді дұрыс айту 4.3.4.1 мұғалімнің көмегімен шығарманың құрылымын, стилін жетілдіру, өз бетінше сын тұрғысынан бағалау және лексикалық, орфографиялық, пунктуациялық қателерді тауып түзету 4.​5.​1.​4* септік/жіктік формалардағы жіктеу есімдіктерін және септеулік шылауларды ауызша/жазбаша тілде қолдану
4.​5.​1.​5 *сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап жай және құрмалас сөйлем құрастыру
ІІ тоқсан
3. Мәдени мұра

4. Мамандықтар әлемі

4.​1.​1.​1* анықайтылғансөздітыңдап, қысқашажазба (тірек сөздер) жасаужәненақтылаумақсатындасұрақтарқұру 4.​2.​1.​1* берілген сөздергеқарама-қарсымағыналы, мағыналассөздерді табу жәнесөйлеубарысындақолдану 4.​3.​1.​1* мәтіндііштей, түсініпжәнеқажеттіақпараттытауып/шолып/белгіқойыпоқу 4.​4.​1.​1* шағынсюжетті комикс/буклет/ коллаж/жарнама/презентациянысөйлемдерментолықтыру 4.​5.​1.​1* мұғалімніңқолдауыменшылауларды, көмекшісөздердіажырату, ауызша/жазбашатілдеқолдану
4.​1.​2.​1 бейтаныс сөздер мен сөз тіркестері бар мәтіннің мағынасын мәнмәтінге қатысты анықтап түсіну 4.​2.​2.​1 берілген тірек сөздер мен жоспардың негізінде қысқа монолог құру 4.​3.​3.​1* мәтіннің жанрын (мақал-мәтелдер, бата, аңыз, мысал, өсиет әңгімелердің) жанрлық ерекшеліктерін және көмекші сөздердің қолдауымен пайымдау мәтінін анықтау 4.​4.​2.​1* оқыған/аудио/бейне материалдың мазмұнын дайын жоспар негізінде жазу 4.​5.​1.​2* көптік/ тәуелдік/септік/жіктік жалғаулы сөздерді ауызша/жазбаша тілде қолдану
4.​1.​3.​1* тыңдаған материалдың (ұзақтығы 2-2,5 мин) мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру/сөйлемді толықтыру және түйінді тұстарын анықтау/кесте толтыру/кластер құрастыру/болжау 4.​2.​3.​1* белгілі бір тақырыпта сұхбаттасу барысында шағын мәліметті (4-5 сөйлем) баяндау, кері байланыс беру, сөйлеу стилін сақтау, дауыс ырғағын келтіріп сөйлеу 4.​3.​4.​1* мұғалімнің қолдауымен мәтін мазмұнын және кейіпкерлердің іс-әрекетін бағалауға бағытталған сұрақтар (неліктен? не үшін?) құрастыру және оған жауап беру 4.​4.​5.​1 мұғалімнің қолдауымен айтылуы мен жазылуында айырмашылығы бар сөздерді дұрыс жазу 4.​5.​1.​3* өз бетінше шағын мәтіннен етістіктің шақ, рай формаларын ауызша/жазбаша тілде қолдану
4.​1.​5.​1* тыңдаған оқиға/әңгіме бөліктерінің жалғасын болжау 4.​2.​4.​1* жоспар/жазбаларын қолданып, мәтінді толық мазмұндау 4.​3.​5.​1* қажетті ақпараттарды табу үшін түрлі дереккөздерді (сөздіктер, инфографикалар, энциклопедиялар, ғаламтор) қолдана білу 4.​4.​5.​2 сөзге қосымшалар жалғау кезінде үндестік заңын сақтау 4.​5.​1.​4* септік/жіктік формалардағы жіктеу есімдіктерін және септеулік шылауларды ауызша/жазбаша тілде қолдану
4.​2.​5.​1* шығарманың кейіпкері туралы пікірлерді (менің түсінігім бойынша, … оның пікірінше, … , оның айтуынша, …, кейбір адамдардың ойынша, …) салыстыра отырып бағалау
4.​2.​6.​1 айтылуы мен жазылуында айырмашылығы бар сөздерді дұрыс айту
ІІІ тоқсан
5. Табиғат құбылыстары

 

6. Қоршаған ортаны қорғау

4.​1.​1.​1* анық айтылған сөзді тыңдап, қысқаша жазба (тірек сөздер) жасау және нақтылау мақсатында сұрақтар құру 4.​2.​3.​1* белгілі бір тақырыпта сұхбаттасу барысында шағын мәліметті (4-5 сөйлем) баяндау, кері байланыс беру, сөйлеу стилін сақтау, дауыс ырғағын келтіріп сөйлеу 4.​3.​2.​1 бейтаныс сөздер кездесетін шағын мәтіндегі негізгі ойды түсіну 4.​4.​1.​1* шағынсюжеттікомикс/буклет/ коллаж/жарнама/ презентациянысөйлемдерментолықтыру 4.​5.​1.​1* мұғалімніңқолдауыменшылауларды, көмекшісөздердіажырату, ауызша/жазбашатілдеқолдану
4.​1.​2.​1 бейтаныс сөздер мен сөз тіркестері бар мәтіннің мағынасын мәнмәтінге қатысты анықтап түсіну 4.​2.​4.​1* жоспар/жазбаларын қолданып, мәтінді толық мазмұндау 4.​3.​3.​1* мәтіннің жанрын (мақал-мәтелдер, бата, аңыз, мысал, өсиет әңгімелердің) жанрлық ерекшеліктерін және көмекші сөздердің қолдауымен пайымдау мәтінін анықтау 4.​4.​2.​1* оқыған/аудио/бейне материалдың мазмұнын дайын жоспар негізінде жазу 4.​5.​1.​2* көптік/тәуелдік/септік/жіктік жалғаулы сөздерді ауызша/жазбаша тілде қолдану
4.​1.​3.​1* тыңдаған материалдың (ұзақтығы 2-2,5 мин) мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру/сөйлемді толықтыру және түйінді тұстарын анықтау/кесте толтыру/кластер құрастыру 4.​2.​5.​1* шығарманың кейіпкері туралы пікірлерді (менің түсінігім бойынша, … оның пікірінше, … , оның айтуынша, …, кейбір адамдардың ойынша, …) салыстыра отырып бағалау 4.​3.​4.​1* мұғалімнің қолдауымен мәтін мазмұнын және кейіпкерлердің іс-әрекетін бағалауға бағытталған сұрақтар (неліктен? не үшін?) құрастыру және оған жауап беру 4.​4.​3.​1* сөйлемнің бірыңғай мүшелерінің тыныс белгісін (үтір, қос нүкте)/қаратпа сөзден кейінгі сөйлемнің тиісті тыныс белгілерін қолдану 4.​5.​1.​3* өз бетінше шағын мәтіннен етістіктің шақ, рай формаларын ауызша/жазбаша тілде қолдану
4.​1.​4.​1* тыңдаған мәтін бойынша оқиғаның себеп-салдарлық байланысын (кейіпкерлер, оқиға) және негізгі ойды мұғалімнің қолдауымен анықтау 4.​2.​6.​1 айтылуы мен жазылуында айырмашылығы бар сөздерді дұрыс айту 4.​3.​5.​1* қажетті ақпараттарды табу үшін түрлі дереккөздерді (сөздіктер, инфографикалар, энциклопедиялар, ғаламтор) қолдана білу 4.​4.​4.​1 каллиграфиялық нормаларға сәйкес әріптердің өзара байланысын сақтап, бір сызықта көркем жазу 4.​5.​1.​4* септік/жіктік формалардағы жіктеу есімдіктерін және септеулік шылауларды ауызша/жазбаша тілде қолдану
4.​1.​5.​1* тыңдаған оқиға/әңгіме бөліктерінің жалғасын болжау 4.​4.​5.​2 сөзге қосымшалар жалғау кезінде үндестік заңын сақтау 4.​5.​1.​5* сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап жай және құрмалас сөйлем құрастыру
ІҮ тоқсан
7. Ғарышқа саяхат
8. Болашаққа саяхат
4.​1.​1.​1* анық айтылған сөзді тыңдап, қысқаша жазба (тірек сөздер) жасау және нақтылау мақсатында сұрақтар құру 4.​2.​1.​1* берілген сөздерге қарама-қарсы мағыналы, мағыналас сөздерді табу және сөйлеу барысында қолдану 4.​3.​1.​1* мәтінді іштей, түсініп және қажетті ақпаратты тауып/шолып/белгі қойып оқу 4.​4.​1.​1* шағынсюжетті комикс/буклет/ коллаж/жарнама/презентациянысөйлемдерментолықтыру 4.​5.​1.​2* көптік/тәуелдік/септік/жіктікжалғаулысөздердіауызша/жазбашатілдеқолдану
4.​1.​3.​1* тыңдаған материалдың (ұзақтығы 2-2,5 мин) мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру/сөйлемді толықтыру және түйінді тұстарын анықтау/кесте толтыру/кластер құрастыру/болжау 4.​2.​2.​1 берілген тірек сөздер мен жоспардың негізінде қысқа монолог құру 4.​3.​5.​1* қажетті ақпараттарды табу үшін түрлі дереккөздерді (сөздіктер, инфографикалар, энциклопедиялар, ғаламтор) қолдана білу 4.​4.​2.​1* оқыған/аудио/бейне материалдың мазмұнын дайын жоспар негізінде жазу 4.​5.​1.​3* өз бетінше шағын мәтіннен етістіктің шақ, рай формаларын ауызша/жазбаша тілде қолдану
4.​1.​4.​1* тыңдаған мәтін бойынша оқиғаның себеп-салдарлық байланысын (кейіпкерлер, оқиға) және негізгі ойды мұғалімнің қолдауымен анықтау 4.​2.​3.​1* белгілі бір тақырыпта сұхбаттасу барысында шағын мәліметті (4-5 сөйлем) баяндау, кері байланыс беру, сөйлеу стилін сақтау, дауыс ырғағын келтіріп сөйлеу 4.​4.​3.​1* сөйлемнің бірыңғай мүшелерінің тыныс белгісін (үтір, қос нүкте)/қаратпа сөзден кейінгі сөйлемнің тиісті тыныс белгілерін қолдану 4.​5.​1.​4* септік/жіктік формалардағы жіктеу есімдіктерін және септеулік шылауларды ауызша/жазбаша тілде қолдану
4.​1.​5.​1* тыңдаған оқиға/әңгіме бөліктерінің жалғасын болжау 4.​2.​4.​1* жоспар/жазбаларын қолданып, мәтінді толық мазмұндау 4.​4.​4.​1 каллиграфиялық нормаларға сәйкес әріптердің өзара байланысын сақтап, бір сызықта көркем жазу 4.​5.​1.​5* сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап жай және құрмалас сөйлем құрастыру
4.​2.​5.​1* шығарманың кейіпкері туралы пікірлерді (менің түсінігім бойынша, … оның пікірінше, … , оның айтуынша, …, кейбір адамдардың ойынша, …) салыстыра отырып бағалау 4.​4.​5.​2 сөзге қосымшалар жалғау кезінде үндестік заңын сақтау

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *