КТЖ Mатематика 4 сынып Күнтізбелік тақырыптық жоспар

«Математика» пәнінен 4-сыныпқа күнтізбелік тақырыптық жоспар үлгісі

1-жартыжылдық

Ортақ тақырыптар Бөлімі Тақырып Оқу мақсаты Сағат саны уақыты Оқулық пен жұмыс

дәптері

I тоқсан – 40 сағат (1 — 40)
1А-бөлім: Көптаңбалы сандар нумерациясы және оларға амалдар қолдану
1 «Менің Отаным – Қазақстан»,

«Адами құндылықтар»

1.1 Натурал сандар және 0 саны. Бөлшектер

4.3 Тізбектер

Көптаңбалы сандар

(оқу, жазу, салыстыру).

4.1.1.1 көптаңбалы сандардың құрылу жолын түсіну, натурал сандар қатарындағы 1 000 000 көлеміндегі санның орнын анықтау

4.1.1.2 көптаңбалы сандарды оқу, жазу және салыстыру/ сандарды берілген разрядқа дейін дөңгелектеу

4.1.1.3 көптаңбалы сандардың разрядтық, кластық құрамын және разрядтық бірліктердің жалпы санын анықтау, разрядтық қосылғыштар қосындысына жіктеу

4.1.1.4 санаудың ірі бірлігі – миллионды құрастыру; жүз миллион көлемінде санау, жазу, салыстыру

4.4.3.1 **1 000 000-ға дейінгі сандар тізбектерінің заңдылықтарын анықтау

1
2 Көптаңбалы сандар

(оқу, жазу, салыстыру).

1
3 Тізбектер 1
4 Миллиондар класы .

Разрядтар мен кластар кестесі.

Дөңгелектеу

1
5 1.2 Сандар-

мен амалдар орындау

Көптаңбалы сандармен арифметикалық амалдар орындау 4.1.2.2 көптаңбалы сандармен арифметикалық амалдарды орындауда 0 мен 1 сандарының қасиеттерін қолдану

4.1.2.5 көптаңбалы сандарды ондық құрамы негізінде ауызша қосу және азайтуды орындау; микрокалькулятордың көмегімен есептеулер жүргізу

4.1.2.8 көптаңбалы сандарды жазбаша қосу және азайту алгоритмдерін қолдану

1
6 Көптаңбалы сандармен арифметикалық амалдар орындау 1
7 Көптаңбалы сандарды жазбаша қосу және азайту 1
8 Көптаңбалы сандарды жазбаша қосу және азайту 1
9 «Менің Отаным – Қазақстан»,

«Адами құндылықтар»

1.3 Шамалар және өлшем бірліктері Миллиграмм. 4.1.3.3 **шамалар мәндері: ұзындық : мм, см, дм, м, км/ масса : г, кг, ц, т/ аудан : мм2 ,см2, дм2, м2 , га, ар / көлем ( сыйымдылық) : л, мм3, см3, дм3, м3өлшем бірліктерін салыстыру 1
10 Кеңістік геометриялық фигуралар. Көлем 4.1.3.1 кеңістік геометриялық фигураларды атау, көлемді өлшеуге арналған өлшемдер мен құралдарды таңдау, текшелермен (кубиктермен) (1 см3) өлшеу 1
11 Ар. Гектар. 4.1.3.2 мм3, см3, дм3, м3, га, ар өлшем бірліктерін қолданып өлшеу 1
12 Шамалар өлшем бірліктерін түрлендіру 4.1.3.4 ұзындық : мм, см, дм, м, км/ масса : г, кг, ц, т/ аудан : мм2, см2, дм2, м2, га, ар/ көлем : мм3 , см3, дм3, м3 / уақыт : сек, мин, сағ, тәул., жыл, ғасыр өлшем бірліктерін олардың арақатысына сүйеніп түрлендіру 1
13 Уақытты өлшеу 4.1.3.5 уақыт өлшем бірлігінің үлесін табу (1/60 сағ =1 мин; 1/2 сағ = 30 мин;
1/7 апта= 1 күн)
1
14 Валютамен операциялар жасау 4.1.3.6 10 000, 20 000 тг купюраларды және түрлі мемлекеттің валюталарын (рубль, евро, доллар) ажырату және түрліше төлем жасау 1
15 Валютамен операциялар жасау 4.1.3.6 10 000, 20 000 тг купюраларды және түрлі мемлекеттің валюталарын (рубль, евро, доллар) ажырату және түрліше төлем жасау 1
16 1 А бөлімін қайталау Өткенді бекіту 1А бөлімінің оқу мақсаттары. 1
17 Өзіңді тексер.БЖБ 1
1В-бөлім: Бір таңбалы санға көбейту және бөлу
18 «Менің Отаным – Қазақстан»,

«Адами құндылықтар»

1.2

Сандармен амалдар орындау

1.2 Сандармен амалдар орындау

Көптаңбалы сандарды ауызша қосу және азайту 4.1.2.5 көптаңбалы сандарды ондық құрамы негізінде ауызша қосу және азайтуды орындау; микрокалькулятордың көмегімен есептеулер жүргізу 1
19 Көптаңбалы санды бір таңбалы санға көбейту мен бөлу 4.1.2.7 екі таңбалы/ үш таңбалы сандарды бір таңбалы санға ауызша көбейту мен бөлуді орындау

4.1.2.10 ** көптаңбалы сандарды бір таңбалы/ екі таңбалы /үш таңбалы сандарға қалдықпен бөлуді орындау

1
20 Көптаңбалы санды бір таңбалы санға көбейту мен бөлу 4.1.2.7 екі таңбалы/ үш таңбалы сандарды бір таңбалы санға ауызша көбейту мен бөлуді орындау

4.1.2.10 **** көптаңбалы сандарды қалдықпен бөлуді орындау

1
21 2-ге, 5-ке, 10-ға бөлінгіштік белгісі 4.1.2.4 2-ге, 5-ке, 10-ға бөлінгіштік белгілерге сүйеніп, натурал сандарды топтастыру 1
22 2-ге, 5-ке, 10-ға бөлінгіштік белгісі 4.1.2.4 2-ге, 5-ке, 10-ға бөлінгіштік белгілерге сүйеніп, натурал сандарды топтастыру 1
23 10, 100, 1000 сандарына бөлу 4.1.2.3 көптаңбалы сандармен есептеулер жүргізгенде қосу және көбейтудің қасиеттерін қолдану

4.1.2.6 10, 100, 1000 сандарына қалдықсыз және қалдықпен бөлу

1
24 10, 100, 1000 сандарына қалдықпен бөлу 4.1.2.6 10, 100, 1000 сандарына қалдықсыз және қалдықпен бөлу 1
25 4.1 Жиындар және олармен орындалатын амалдар Жиындар арасындағы қатынас 4.4.1.1 жиындар арасындағы қатынастың (тең, қиылысатын, қиылыспайтын жиындар, ішкі жиын) сипатын анықтай білу 1
26 Бөлімді қайталау Өткенді пысықтау 1В бөлімінің оқу мақсаттары. 1
27 Өзіңді тексер БЖБ 1
1C-бөлім: Жылдамдық, уақыт, арақашықтық
28 «Менің Отаным – Қазақстан»,

«Адами құндылықтар»

2.1 Санды және әріпті өрнектер

5.1 Есептер және математикалық модель

Қозғалысқа есептер 4.2.1.8**бірқалыпты түзу сызықты қозғалыстағы арақашықтық формуласын s=v•t, t=s: v, v=s:t шығарып алу және қолдану

4.5.1.2 ** есептерді шығаруда жылдамдық, арақашықтық, уақыт шамаларының өзара тәуелділігін пайдалану

1
29 Қозғалысқа есептер 1
30 Пысықтау 1
31 4.1 Жиындар және олармен орындалатын амалдар Жиындардың қиылысуы мен бірігуінің ауыстырымдылық және терімділік қасиеттерін қолдану 4.4.1.3 ** есептерді, теңдеулер мен теңсіздіктерді шешуде жиындардың қиылысуы мен бірігуінің ауыстырымдылық және терімділік қасиеттерін қолдану 1
32 Пысықтау 1
33 Бөлімді қайталау Өткенді пысықтау 1С бөлімінің оқу мақсаттары. 1
34 Өзіңді тексер БЖБ 1С бөлімінің оқу мақсаттары. 1
1D-бөлім: Геометриялық фигуралар
35 «Менің Отаным – Қазақстан»,

«Адами құндылықтар»

3.1 Геометриялық фигуралар және олардың классификациясы

5.2 Математикалық тіл

Геометриялық фигуралар: текше, тікбұрышты параллелепипед. Тікбұрышты параллелепипед көлемін табу 4.3.1.1** текше, тікбұрышты параллелепипед және олардың элементтерін (төбесі, қабырғалары, қырлары) бір- бірінен ажырату және атау

4.3.1.3 тікбұрышты параллелепипед көлемінің формуласын (V=a•b•c) қорытып шығару және қолдану 4.5.2.3 текшені, тікбұрышты параллелепипедті латын алфавитінің бас әріптерімен таңбалау, оларды таңбалануы бойынша оқу

1
36 5.1 Есептер және математикалық модель Шамалар арасындағы тәуелділік 4.5.1.2** есептерді шығаруда биіктік, ені, ұзындық, көлем шамаларының өзара тәуелділігін пайдалану 1
37 3.1 Геометриялық фигуралар және олардың классификациясы Құрастырылған фигуралардың ауданы 4.3.1.4 суретте бейнеленген құрастырылған фигуралардың, қоршаған ортадағы жазық фигуралардың ауданын анықтау 1
38 Бөлімдерді қайталау Өзіңді тексер!БЖБ 1А, 1В, 1С, 1D бөлімдерінің оқу мақсаттары. 1
39 Өзіңді тексер!ТЖБ 1
40 Қайталау 1
II тоқсан – 40 тоқсан (41 — 80).
2A-бөлім: Көбейту және бөлу
41 «Мәдени мұра»,

«Мамандықтар әлемі»

«Мәдени мұра»,

«Мамандықтар әлемі»

1.2 Сандар-

мен амалдар орындау

1.2 Сандар-

мен амалдар орындау

2.1 Санды және әріпті өрнектер

Санды қосындыға көбейту 4.1.2.9 санды қосындыға көбейту, санды көбейтіндіге көбейту және бөлу ережелерін қолдану; 1
42 Нөлмен аяқталатын

көптаңбалы сандарды ауызша көбейту және бөлу

4.1.2.12** нөлмен аяқталатын

көптаңбалы сандарды бір таңбалы санға жазбаша көбейту және бөлу алгоритмін қолдану

4.1.2.12 ** нөлмен аяқталатын

көптаңбалы сандарды екі таңбалы санға жазбаша көбейту және бөлу алгоритмдерін қолдану

4.1.2.12 ** нөлмен аяқталатын

көптаңбалы сандарды екі таңбалы санға жазбаша көбейту және бөлу алгоритмдерін қолдану

1
43 Нөлмен аяқталатын

көптаңбалы сандарды жазбаша көбейту және бөлу

1
44 Нөлмен аяқталатын

көптаңбалы сандарды жазбаша көбейту және бөлу

1
45 Пысықтау 1
46 Екі таңбалы сандарға жазбаша көбейту. 4.1.2.11 ** екі таңбалы санға жазбаша көбейту және бөлу алгоритмдерін қолдану 1
47 Екі таңбалы сандарға жазбаша көбейту 4.1.2.11 ** екі таңбалы санға жазбаша көбейту және бөлу алгоритмдерін қолдану 1
48 Көптаңбалы сандарды екі таңбалы сандарға қалдықпен жазбаша бөлу 4.1.2.10 ** көптаңбалы сандарды екі таңбалы сандарға қалдықпен бөлуді орындау 1
49 Көптаңбалы санды екі таңбалы санға жазбаша бөлу 4.1.2.11 ** екі таңбалы санға жазбаша көбейту және бөлу алгоритмдерін қолдану 1
50 Көптаңбалы санды бөлінді мәнінде нөлдер болатын жағдайда жазбаша бөлу 4.1.2.13 бөлінді мәнінде нөлдер болатын жағдайда көптаңбалы санды бір таңбалы/ екі таңбалы/ үш таңбалы санға бөлу алгоритмін және кері амал алгоритмін қолдану 1
51 4.1.2.11 ** екі таңбалы санға жазбаша көбейту және бөлу алгоритмдерін қолдану 1
52 Көптаңбалы санды екі таңбалы санға жазбаша бөлу 4.1.2.11 ** екі таңбалы санға жазбаша көбейту және бөлу алгоритмдерін қолдану 1
53 Үш таңбалы санға көбейту 4.1.2.11 ** үш таңбалы санға жазбаша көбейту және бөлу алгоритмдерін қолдану 1
54 Үш таңбалы санға көбейту 4.1.2.11 ** үш таңбалы санға жазбаша көбейту және бөлу алгоритмдерін қолдану 1
55 Үш таңбалы санға бөлу 4.1.2.11 ** үш таңбалы санға жазбаша көбейту және бөлу алгоритмдерін қолдану 1
56 Үш таңбалы санға бөлу 4.1.2.11 ** үш таңбалы санға жазбаша көбейту және бөлу алгоритмдерін қолдану 1
57 Бөлінді мәнінде нөлі бар үш таңбалы санға бөлу 4.1.2.13 бөлінді мәнінде нөлдер болатын жағдайда көптаңбалы санды бір таңбалы/ екі таңбалы/ үш таңбалы санға бөлу алгоритмін және кері амал алгоритмін қолдану 1
58 Бөлінді мәнінде нөлі бар үш таңбалы санға бөлу 4.1.2.13 бөлінді мәнінде нөлдер болатын жағдайда көптаңбалы санды бір таңбалы/ екі таңбалы/ үш таңбалы санға бөлу алгоритмін және кері амал алгоритмін қолдану 1
59 Үш таңбалы санға қалдықпен бөлу 4.1.2.10 ** көптаңбалы сандарды үш таңбалы сандарға қалдықпен бөлуді орындау

4.2.1.8 ** қалдықпен бөлу формуласын (a=b•c+r)/ шығарып алу және қолдану

1
60 Өткенді пысықтау 2А бөлімінің оқу мақсаттары. 1
61 Өзіңді тексер БЖБ 2А бөлімінің оқу мақсаттары. 1
2B-бөлім: Есеп шығару
62 «Мәдени мұра»,

«Мамандықтар әлемі»

5.1 Есептер және математикалық модель

5.1 Есептер және математикалық модель

Қайталау

Өнімділік 4.5.1.2 ** есептерді шығаруда жұмысқа жіберілген уақыт, атқарылған жұмыс; өнімділік шамаларының өзара тәуелділігін пайдалану

4.5.1.4 шамалар арасындағы тәуелділікке; пропорционал бөлуге, белгісізді екі айырым бойынша табуға берілген есептерді талдау және шығару

4.5.1.2 ** есептерді шығаруда жұмысқа жіберілген уақыт, атқарылған жұмыс; өнімділік шамаларының өзара тәуелділігін пайдалану

4.5.1.4 шамалар арасындағы тәуелділікке; пропорционал бөлуге, белгісізді екі айырым бойынша табуға берілген есептерді талдау және шығару

1
63 Өнімділік 1
64 Өнімділік.

Атқарылған жұмыс

1
65 Атқарылған жұмыс 1
66 Пропорционал бөлу. 1
67 Пропорционал бөлу. 1
68 Белгісізді екі айырым бойынша табуға берілген есептерді талдау және шығару 1
69 Белгісізді екі айырым бойынша табуға берілген есептерді талдау және шығару 1
70 Белгісізді екі айырым бойынша табуға берілген есептерді талдау және шығару 1
71 Қарама-қарсы бағыттағы есептерді шығару 4.5.1.9 ** бір-біріне кездесу және қарама-қарсы бағыттағы қозғалысына берілген есептерді арифметикалық және алгебралық әдіспен шешу 1
72 Кездесу бағытындағы есептер 4.5.1.9 ** бір-біріне кездесу және қарама-қарсы бағыттағы қозғалысына берілген есептерді арифметикалық және алгебралық әдіспен шешу 1
73 Қарама-қарсы бағыттағы есептер 4.5.1.9 ** бір-біріне кездесу және қарама-қарсы бағыттағы қозғалысына берілген есептерді арифметикалық және алгебралық әдіспен шешу 1
74 Қарама-қарсы бағыттағы есептер 4.5.1.9 ** бір-біріне кездесу және қарама-қарсы бағыттағы қозғалысына берілген есептерді арифметикалық және алгебралық әдіспен шешу 1
75 Қарама-қарсы бағыттағы есептер 4.5.1.9 ** бір-біріне кездесу және қарама-қарсы бағыттағы қозғалысына берілген есептерді арифметикалық және алгебралық әдіспен шешу 1
76 Қарама-қарсы бағыттағы есептер 4.5.1.9 ** бір-біріне кездесу және қарама-қарсы бағыттағы қозғалысына берілген есептерді арифметикалық және алгебралық әдіспен шешу 1
77 Пысықтау 2А, 2В бөлімдерінің оқу мақсаттары. 1
78 Өзіңді тексер БЖБ 1
79 Өзіңді тексер ТЖБ 1
80 Пысықтау 1

2-жартыжылдық

Ортақ тақырып Бөлім Тақырып Оқу мақсаты Сағат саны Уақыты Оқулық пен жұмыс дәптері
III тоқсан – 50 сағат (81 — 130)
3А-бөлім: Қозғалысқа, өнімділікке берілген есептер
81 «Табиғи құбылыстар»,

«Қоршаған ортаны қорғау»

5.1 Есептер және математикалық модель

3.3 Нүктелердің кординаттары және қозғалыс бағыты

2.1 Санды және әріпті өрнектер

5.2 Математикалық тіл

Шамалар арасындағы тәуелділік.

Диаграмма.

4.5.1.1 есепті сызба, алгоритм, дөңгелек диаграмма, график түрінде модельдеу

4.5.1.2 есептерді шығаруда жұмысқа жіберілген уақыт, атқарылған жұмыс; өнімділік/ егіннің түсімділігі; ауданы мен массасы/ жылдамдық, арақашықтық, уақыт шамаларының өзара тәуелділігін пайдалану

4.5.1.9 ** артынан қуып жету, бір бағыттағы қалып қою қозғалысына берілген есептерді арифметикалық және алгебралық әдіспен шешу

4.3.3.1 қозғалыстың басталуы мен бағытын пайдалана отырып, нысандар қозғалысы сызбасын құру, сәйкес есептеулер жүргізу

4.3.3.2 нысандардың бастапқы орны мен қозғалыс бағытын (бір-біріне қарама-қарсы, бірінен — бірі қарама-қарсы бағытта) анықтау

4.2.1.8 ** қуып жету қозғалысы мен қалып қою қозғалысына байланысты формулаларды шығарып алу және қолдану

4.5.2.5 ақпаратты түсіндіру, салыстыру және мәліметтерді жиынтықтау, қозғалыс графиктерін құру, қозғалысқа арналған есептерге сызба құрастыру

1
82 Егіннің түсімділігі 1
83 Егіннің түсімділігі 1
84 График 1
85 Есептер шығару 1
86 Қуып жетуге есептер шығару 1
87 Қуып жетуге есептер шығару 1
88 Қуып жетуге есептер шығару 1
89 Қалып қоюға есептер шығару 1
90 Қалып қоюға есептер шығару 1
91 Қозғалысқа берілген есептерді шығару 1
92 Қозғалысқа берілген есептерді шығару 1
93 4.2 Пікірлер Математикалық мазмұндағы пікірлер. Ақиқат немесе жалған 4.4.2.1 математикалық мазмұндағы пікірлер құру, олардың ақиқаттығын немесе жалғандығын анықтау 1
94 4.4.2.1 математикалық мазмұндағы пікірлер құру, олардың ақиқаттығын немесе жалғандығын анықтау 1
95 Пікірлер 4.4.2.1 математикалық мазмұндағы пікірлер құру, олардың ақиқаттығын немесе жалғандығын анықтау 1
96 «Табиғи құбылыстар»,

«Қоршаған ортаны қорғау»

4.2 Пікірлер Логикалық тапсырмалар 4.4.2.2 кеңістіктік ойлау қабілетін дамытуға арналған логикалық есептерді шығару 1
97 Логикалық тапсырмалар 4.4.2.2 кеңістіктік ойлау қабілетін дамытуға арналған логикалық есептерді шығару 1
98 Логикалық тапсырмалар 4.4.2.2 кеңістіктік ойлау қабілетін дамытуға арналған логикалық есептерді шығару 1
99 Логикалық тапсырмалар 4.4.2.2 кеңістіктік ойлау қабілетін дамытуға арналған логикалық есептерді шығару 1
100 4.4 Заттар комбинациялары «Таңдап алу» әдісімен комбинаторлық есептерді шығару 4.4.4.1 «таңдап алу» әдісімен комбинаторлық есептерді шығару 1
101 «Таңдап алу» әдісімен комбинаторлық есептерді шығару 4.4.4.1 «таңдап алу» әдісімен комбинаторлық есептерді шығару 1
102 «Таңдап алу» әдісімен комбинаторлық есептерді шығару 4.4.4.1 «таңдап алу» әдісімен комбинаторлық есептерді шығару 1
103 3А бөлімін қайталау Өткенді пысықтау 3А бөлімінің оқу мақсаттары. 1
104 Қайталау 1
105 Өзіңді тексер! ТЖБ 1
3B-бөлім: Бөлшектер және пайыз. Есептер
106 «Табиғи құбылыстар»,

«Қоршаған ортаны қорғау»

«Табиғи құбылыстар»,

«Қоршаған ортаны қорғау»

1.1 Натурал сандар және 0 саны. Бөлшектер

5.2 Математикалық тіл

4.3 Тізбектер

1.2 Сандар-

мен амалдар орындау

2.1 Санды және әріпті өрнектер

Пайыз 4.1.1.5 пайыз бүтіннің жүзден бір бөлігі екенін түсіну

4.5.2.4 ** пайызды % символымен белгілеуді қолдану

1
107 Пайыз 1
108 Пайыз 1
109 Бөлшектер. Бөлшектерді салыстыру 4.5.2.1 жай бөлшектердің құрылуын, салыстыру, қосу және азайтуды көрнекі бейнелеу үшін жазық фигуралардың бөлігі және сан сәулесін қолдану

4.1.1.6 дұрыс бөлшек, бұрыс бөлшек, аралас сандарды ажырату

4.4.3.1 ** бөлімдері немесе алымдары бірдей жай бөлшектер тізбектерінің заңдылықтарын анықтау

4.1.2.1 бөлімдері бірдей жай бөлшектерді қосу және азайтуды бөлімді сол қалпында қалдырып, сәйкес алымдарды қосу және азайту деп түсіну

4.1.2.14 аралас санды бұрыс бөлшекке және бұрыс бөлшекті аралас санға айналдыру

4.1.2.15 бөлімдері бірдей жай бөлшектерді қосу және азайту алгоритмін қолдану

4.1.2.16 преобразовывать проценты в дробь, дробь в проценты

4.2.1.4 бөлімдері бірдей жай бөлшектерді қосу және азайту алгоритмін әріпті теңдік түрінде:

көрсету және қолдану

:

+ = и

— =

4.2.1.5 бөлімдері немесе алымдары бірдей жай бөлшектерді салыстыру, сан сәулесінде салыстыру

4.2.1.6 бөлімдері бірдей жай бөлшектері бар өрнектерді салыстыру

1
110 Бөлшектерді қосу және азайту 1
111 Бөлшектерді қосу және азайту 1
112 Дұрыс және бұрыс бөлшектер

 

1
113 Бөлшектер.Аралас бөлшектер 1
114 Бөлшектер.

Қорытындылау

1
115 5.1 Есептер және математикалық модель Бүтіннің бөлігін табу 4.5.1.3 бүтіннің бөлігін табуға берілген есептерді талдау және шешу, кері есеп құрастыру, шығару 1
116 Бөліктен бүтінін табу 1
117 Есептер шығару 1
118 Пысықтау 1
119 3В бөлімін қайталау Бекіту сабағы 3В бөлімінің оқу мақсаттары. 1
120 Бекіту сабағы 1
121 Өзіңді тексер. БЖБ 1
122 Қайталау 1
3С бөлімі – Шеңбер, дөңгелек.
123 «Табиғи құбылыстар»,

«Қоршаған ортаны қорғау»

3.2 Геометриялық фигураларды кескіндеу және салу Шеңбер және дөңгелек. 4.3.2.2 ** дөңгелекті радиусы бойынша сызу. 1
124 Шеңбер және дөңгелек. 1
125 Шеңбер және дөңгелек. 1
126 Бекіту сабағы 1
127 Өзіңді тексер. БЖБ 1
128 Бөлімді қайталау Қайталау. 3А, 3В, 3С бөлімдерінің оқу мақсаттары. 1
129 Өзіңді тексер. ТЖБ 1
130 Қайталау. 1
IV тоқсан – 40 сағат (131 — 170)
4A-бөлім: Теңдеу, теңсіздік, өрнектер
131 «Ғарышқа саяхат»,

«Болашаққа саяхат» тақырыптары аясында

«Ғарышқа саяхат»,

«Болашаққа саяхат» тақырыптары аясында

2.2 Теңдік және теңсіздік. Өрнектер

4.1 Жиындар және олармен орындалатын амалдар

Қос теңсіздік 4.2.2.1 қос теңсіздіктердің шешімдер жиынын табу 1
132 Қос теңсіздікті шешу 1
133 Қос теңсіздік 1
134 Теңдеу 4.2.2.2

39 + 490 : k = 46;

230 · а +40=1000:2 түріндегі теңдеулерді шешу

4.4.1.3 есептерді, теңдеулер мен теңсіздіктерді шешуде жиындардың қиылысуы мен бірігуінің ауыстырымдылық және терімділік қасиеттерін қолдану

1
135 2.1

Санды және әріпті өрнектер

4А бөлімін қайталау

Санды және әріпті өрнектерді түрлендіру 4.2.1.1 санды және әріпті өрнектерді түрлендіру

4.2.1.2 әріптердің берілген мәндеріндегі бірнеше әрпі бар әріпті өрнектің мәнін табу

4.2.1.3 айнымалысы бар өрнектерді құру және есептер шығару барысында қолдану

4.2.1.7 төрт арифметикалық амалдан артық жақшалы және жақшасыз өрнектерде амалдардың орындалу тәртібін анықтау, олардың мәнін табу

1
136 Өрнектерді түрлендіру 1
137 Санды және әріпті өрнектер 1
138 Санды және әріпті өрнектерді құрастыру 1
139 Санды және әріпті өрнектер 1
140 Бөлшек сандары бар өрнектерді салыстыру 4.2.1.6 бөлімдері бірдей жай бөлшектері бар өрнектерді салыстыру 1
141 Бөлшек сандары бар өрнектерді салыстыру 4.2.1.6 бөлімдері бірдей жай бөлшектері бар өрнектерді салыстыру 1
142 Өткенді бекіту 4А бөлімінің оқу мақсаты. 1
143 Өзіңді тексер БЖБ 1
4B-бөлім: Есептер
144 1.2 Сандар-

мен амалдар орындау

5.1 Есептер және математикалық модель

Есептерд тиімді тәсілмен шешу 4.1.2.5 ** микрокалькулятордың көмегімен есептеулер жүргізу

4.5.1.4 ** шамалар арасындағы тәуелділікке; пропорционал бөлуге берілген есептерді талдау және шығару

4.5.1.5 тікбұрышты параллелепипедтің (текшенің) көлемі мен қырының ұзындығын табуға берілген есептерді талдау және шығару

4.5.1.6 әртүрлі құрама есептерді құрастыру, салыстыру, шығару

4.5.1.7 үш-төрт амалмен шығарылатын есептерді модельдеу және түрлі әдіспен шығару, ең тиімді әдісті анықтау

4.5.1.8 теңдеу мен санды өрнек арқылы құрама есепті шығарудың моделін құрастыру

1
145 Есептерд тиімді тәсілмен шешу 1
146 Есептер шығару 1
147 Тікбұрышты параллелепипедтің (текшенің) көлемі мен қырын табу 1
148 Құрама есептерді шешу 1
149 Құрама есептерді шешу 1
150 Құрама есептерді шешу 1
151 Құрама есептерді шешу 1
152 Құрама есептерді шешу 1
153 Өзіңді тексер ТЖБ. 4В бөлімдерінің оқу мақсаттары. 1
4C-бөлім: Үшбұрыштар. Симметрия
154 «Ғарышқа саяхат»,

«Болашаққа саяхат» тақырыптары аясында

3.1 Геометриялық фигуралар және олардың классификациясы

5.2 Математикалық тіл

4.1 Жиындар және олармен орындалатын амалдар

Үшбұрыштар 4.3.1.1** тікбұрышты параллелепипедті тану және атау

4.3.1.2 үшбұрыштарды классификациялау

4.3.1.4 суретте бейнеленген құрастырылған фигуралардың, қоршаған ортадағы жазық фигуралардың ауданын анықтау

4.3.1.5 жазық фигураларды осіне қатысты симметриялы болатын фигуралармен толықтыру; бұрыштың шамасын табу

4.3.2.1 нүктелі қағазда перпендикуляр түзулер, симметриялы және симметриялы емес жазық фигураларды сызу

4.3.2.2** градустық өлшемі бойынша бұрыш; екі қабырғасы бойынша тікбұрышты үшбұрыш; бұрыштық сызғыштың көмегімен түзуге перпендикуляр түзу сызу

4.3.2.3 кеңістік геометриялық фигуралардың (пирамида, цилиндр, конус) жазбасын тану және моделін жинау

4.3.2.4 симметриялы және симметриялы емес жазық фигураларды бір — бірінен ажырату және оларды қоршаған ортадағы заттармен сәйкестендіру

4.4.1.2 түзу сызықтардың, геометриялық фигуралардың қиылысуын көрсету, қиылысу және бірігу аймақтарын белгілеу

4.5.2.4 пайызды % символымен бұрыштың градустық өлшемін° символымен белгілеуді қолдану

1
155 Бұрыштарды өлшеу 1
156 Бұрыштарды салу 1
157 Бұрыштарды өлшеу және салу 1
158 Құрастырылған фигуралардың ауданы 1
159 Симметриялы фигуралар 1
160 Симметриялы фигуралар 1
161 Фигуралар жазбасы 1
162 Фигуралар жазбасы 1
163 4.3 Тізбектер Тізбектер 4.4.3.2 заңдылықты немесе ережені өзі таңдап, сандар/ сандар тобының тізбектерін құру 1
164 Тізбектер 1
165 Пысықтау 1
166 4С бөлімін қайталау Пысықтау 4С бөлімінің оқу мақсаттары. 1
167 Өзіңді тексер! БЖБ 1
168 Өзіңді тексер! ТЖБ 1
169 Қайталау 1
170 Қайталау 1

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *