English Smiles 2 Grade КТП Английский язык 2 класс КТЖ Ағылшын тілі 2 сынып Календарный план Күнтізбелік тақырыптық жоспар

Ағылшын тілінен 2 класқа арналған тақырыптық-күнтізбелік жоспарына

Түсінік хат

ТКЖ төмендегі негіздер бойынша құрастырылған:

— “ 2017-2018 оқу жылындағы Қазақстан Республикасының жалпыға білім беру ұйымдарында білім беру процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы ”- Астана, 2017 жыл әдістемелік нұсқаулық хатына ( хаттама №5; 21 сәуір 2017 ж.) сәйкес;

— негізгі орта білім беру мемлекеттік жалпыға міндетті стандартқа сәйкес 13 мамыр 2016 жыл N 292 Қазақстан Республикасының өкіметінің қаулысымен бекітілген;

-23.11.2016 жыл №668 Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігінің приказымен бекітілген жалпы білім беретін пәндер бойынша үлгілік оқу бағдарламасы;

— «Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрінің бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 27 қыркүйек 2013 жыл № 400 «Оқулықтар тізбесін, оқу әдістемелік кешендердің, құралдардың және басқа да қосымша әдебиеттердің оның ішінде элктрондық жеткізгіштерін бекіту туралы» 04.04.2017 жыл №150. Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігінің приказымен бекітілген оқу басылымдары

Ағылшын тілі пәні бойынша 2 сыныпта оқу жүктемесінің көлемі аптасына 2 сағатты, оқу жылында 68 сағатты құрайды.

Ағылшын тілін меңгеру деңгейі 2 сынып үшін «кіре берісте»-towards A1, «шығу»- low A1.

Тақырыптық-күнтізбелік жоспар ОӘК «Smiles 2 for Kazakhstan» бойынша жасалды (авторлары: Вирджиния Эванс, Боб Оби, Наталья Мухамеджанова, 2017), БҒМ Қазақстан Республикасы пайдалануға ұсынды.

ОӘК «Smiles 2» МЖБС және 2-сыныпта білім беру мазмұнының жаңартылған бағдарламасына сәйкес жасалған. Берілген ОӘК бойынша жұмыстың мақсаты- сын тұрғысынан ойлау, шығармашылық ойлау қабілетін, ынтасын қалыптастыру, қарым-қатынас дағдыларын дамыту, функционалдық сауаттылығын қалыптастыру. ОӘК логикалық, әдістемелік жағынан оқу материалы тақырыптарын дұрыс беруімен, қазіргі заманғы ғылыми, мәдени, технологиялық жетістіктерін көрсетуімен ерекшеленеді. Зерттеу әдістерінің негіздері, психологиялық жас ерекшеліктерін сақтау сәйкестігі, жазбаша сөйлеу ережесін сақтау, негізгі оқу материалын кеңейту және қосумен қамтамасыз ету, интерактивтілік және мультимедия кеңінен ұсынылған.

ОӘК «Smiles 2» 2- сыныпта ағылшын тілін оқыту бағдарламасына сәйкес 9 бөлімнен тұрады, «НЗМ» АҚ әзірлеген және ұсынған.

All about me

My family and friends

My school

The world around us

Health and body

Tradition and customs

The natural environment

Travel

Ағылшын тілі пәні бойынша 2-сыныптағы толассыз тақырыптар реті келесідей:

Term 1 Term 2 Term 3 Term 4
All about me My school Health and body The natural environment
My family and friends The world around us Tradition and custom Travel

Оқушыларды бағалау формативті бағалау (әр сабақта) және жиынтық бағалау арқылы жүзеге асады:

Әр тоқсанда 2 жиынтық бағалау (әр бөлімнен бір ЖБ) және тоқсанда оқылған материал бойынша 1 жиынтық бағалау.

Пояснительная записка

к календарно-тематическому планированию по английскому языку для 2-го класса

КТП составлено на основе:

— Инструктивно-методического письма «Об особенностях организации образовательного процесса в общеобразовательных школах Республики Казахстан в 2017-2018 учебном году»- Астана,2017 год (протокол №5 от 21 апреля 2017);

— Государственного общеобязательного стандарта основного среднего образования (далее ГОСО РК-2016), утвержденного постановлением Правительства РК от 13 мая 2016 года №292;

-типовых учебных программ по общеобразовательным предметам, утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 23.11.2016 года №668;

— учебных изданий, утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан «О внесений изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности Министра образования и науки РК от 27 сентября 2013 года № 400 «Об утверждений перечня учебников, учебно-методических комплексов, пособий и другой дополнительной литературы, в том числе на электронных носителях» от 04.04.2017 года №150.

Объем учебной нагрузки во втором классе по предмету Английский язык составляет 2 часа в неделю, в учебном году 68 часов.

Уровень владения английским языком для 2 класса “на входе”- towards A1, “на выходе”- low A1.

Календарно-тематическое планирование составлено по УМК «Smiles 2 for Kazakhstan» (авторы: Вирджиния Эванс, Боб Оби, Наталья Мухамеджанова, 2017), рекомендованному к использованию МОН Республики Казахстан.

УМК «Smiles 2» был разработан в соответствии с ГОСО и программой обновленного содержания образования во 2 классе. Работа по данному УМК ставит целью развитие критического, творческого мышления, мотивации, формирование и развитие навыков общения формирование навыков функциональной грамотности. УМК отличается логичностью и методически оправданной подачей тем, учебного материала, отражает достижения современной науки, технологий, культуры. Широко представлены основы исследовательских методов, соблюдение соответствие психологическим возрастным особенностям, соблюдение правил письменной речи, обеспечение добавления и расширения основного учебного материала, интерактивности и мультимедиа.

УМК «Smiles 2» состоит из 9 модулей согласно программе обучения английскому языку во 2 классе, разработанной и рекомендованной АО НИШ.

All about me

My family and friends

My school

The world around us

Health and body

Tradition and customs

The natural environment

Travel

Сквозные темы по предмету Английский язык в 2 классе распределены данным образом:

Term 1 Term 2 Term 3 Term 4
All about me My school Health and body The natural environment
My family and friends The world around us Tradition and custom Travel

Оценивание учащихся осуществляется через формативное оценивание (на каждом уроке) и суммативное:

В каждой четверти 2 суммативных оценивания (одно СО по каждому разделу) и 1 суммативное оценивание по материалу, изученному в четверти.

Explanatory Note

to Calendar Thematic Plan for the 2d grade

Calendar Thematic Plan for the 2d grade is made on a basis:

— The instructive-methodological letter «About features of the organization of educational process at comprehensive schools of the Republic of Kazakhstan in 2017-2018 academic year» — Astana, 2017 (the protocol No. 5 of April 21, 2017);

— The state obligatory standard of the main secondary education (further GOSO RK-2016) approved by the resolution of the government of RK, May 13, 2016 No. 292;

— the standard teaching programs in general education approved by the order of the Minister of Education and Science of the Republic of Kazakhstan from 11/23/2016 of year No. 668;

— the list of educational editions approved by the order of the Minister of Education and Science of the Republic of Kazakhstan «About changes and additions into the order of September 27, 2013 No. 400 «About the admission of the list of textbooks, educational and methodical complexes and other additional literature including electronic media» from 4/4/2017 years No. 150.

The number of academic hours in the second grade in the subject of English is 2 hours a week, 68 hours in academic year.

Level of proficiency in English for the 2nd grade «on an entrance» — towards A1, «at the exit» — low A1.

Calendar thematic planning is made on Teaching Complex «Smiles 2 for Kazakhstan» (authors: Virginia Evans, Bob Obi, Natalya Mukhamedzhanova, 2017), recommended for use by MES of the Republic of Kazakhstan.

Teaching Complex «Smiles 2» was developed according to GOSO and the program of the updated content of education for the 2nd grade. Work on this UMK is aimed at the development of critical, creative thinking, motivation, formation and development of communicative skills and formation of the skills of functional literacy. Teaching Complex is characterized by logicality and methodically justified way of introducing new material, reflects the achievements of modern science, technologies, cultures. Bases of research methods, observance compliance to psychological age features, observance of rules of a written language, ensuring addition and expansion of the main training material, interactivity and multimedia are widely presented in the Teaching Complex.

«Smiles 2» consists of 9 modules (according to the Course Plan for the 2nd grade developed and recommended by Autonomous Educational Organization «NAZARBAYEV INTELLECTUAL SCHOOLS».

All about me

My family and friends

My school

The world around us

Health and body

Traditions and customs

The natural environment

Travel

Threads in the subject English in the 2nd class are distributed in this way:

Term 1 Term 2 Term 3 Term 4
All about me My school Health and body The natural environment
My family and friends The world around us Tradition and custom Travel

Assessment of pupils is carried out through formative assessment (at each lesson) and summative assessment:

In each term there are 2 summative assessment (one for each Module) and 1 summative assessment at the end of the term.

2 сыныптарға арналған күнтізбелік-тақырыптық жоспар

Календарно-тематический план для 2 класса

Calendar Thematic Plan for the 2d grade

2017-2018 оқу жылы/учебный год/academic year

Week Date Lesson Theme Lesson Objectives Use of English Home task
TERM 1
Unit 1. All About Me – 8 hours
1 1 Hello again p.4-5 2.L2, 2.S6, 2.R2, 2.W5, 2.W6 Greeting

Class activities

AB Page 4

(at Teacher’s discretion)

2 Shapes and Colours p. 6-7 2.L2, 2.S6, 2.R2, 2.W5, 2.W6 Talking about shapes and colours AB Page 6

(at Teacher’s discretion)

2 3 What colour is it? p. 8-9 2.L1, 2.L2, 2.S2, 2.S4, 2.S8, 2.UE13 Talking about shapes and colours AB Page 7

(at Teacher’s discretion)

4 All about me p. 10-11 2.L1, 2.L2, 2.S2, 2.S4, 2.S8, 2.UE13 I can

I like wearing

My favourite colour

Making a poster

AB Page 8

(at Teacher’s discretion)

3 5 A place in a Country p. 12-13 2.L1, 2.S1, 2.UE1, 2.UE3 Talking about places of interest

Types of art

AB Page 9

(at Teacher’s discretion)

6 The Rainbow p. 14-15 2.L1, 2.S1, 2.UE1, 2.UE3 Reading and acting out a story AB Page 10-11

(at Teacher’s discretion)

4 7 Class Activities p. 16-17 2.L1, 2.S1, 2.UE1, 2.UE3 Checking colours, activities

Reading bl-/ fl-

PB Page 118

(at Teacher’s discretion)

8 Summative Assessment for Unit 1 VC and GR of Module 1 Revise material learnt to prepare for Corrections
Unit 2. My Family and Friends – 8 hours
5 9 Come and Meet My Family p.18-19 2.L3, 2.R1, 2.W2 Naming the members of a family AB Page 12

(at Teacher’s discretion)

10 In a Tree House p.20-21 2.L3, 2.R1, 2.W2 Talking about furniture and things in a room AB Page 13

(at Teacher’s discretion)

6 11 E-mail about a Family p.22-23 2.L1, 2.S3, 2.S5, 2.S6, 2.R1, 2.W1, 2.UE6, 2.UE13 Reading and writing an e-mail about a family AB Page 14

(at Teacher’s discretion)

12 A Friend’s Family p. 24-27 2.L1, 2.S3, 2.S5, 2.S6, 2.R1, 2.W1, 2.UE6, 2.UE13 Presenting a family

Describing a ftiend’s family

Using adjectives small/ big

AB Page 15

(at Teacher’s discretion)

7 13 The King and the Bee p. 28-29 2.L3, 2.S1, 2.S3, 2.UE3, 2.UE13 Reading and acting out a story AB Page 16

(at Teacher’s discretion)

14 Family Tree p. 30-31

Summative Assessment for Unit 2

2.L3, 2.S1, 2.S3, 2.UE3, 2.UE13 VC and GR of Module 2 AB Page 17

(at Teacher’s discretion)

8 15 Summative Assessment for term 1 VC and GR of Modules 1,2 Revise material learnt to prepare for Corrections
16 Analysis of Mistakes Made in the Test. Corrections VC and GR of Modules 1,2 Do Corrections
TERM 2
Unit 3. My School – 8 hours
1 17 School Things p. 32-33 2.L1, 2.L3, 2.L5, 2.S4, 2.R4, 2.UE2, 2.UE11 Naming and matching school objects AB Page 20

(at Teacher’s discretion)

18 At School p. 34-35 2.L1, 2.L3, 2.L5, 2.S4, 2.R4, 2.UE2, 2.UE11 Talking about school things AB Page 21

(at Teacher’s discretion)

2 19 Around the School p. 36-37 2.L4, 2.L5, 2.S3, 2.W3, 2.UE14 Following the directions

Places in the city

AB Page 22

(at Teacher’s discretion)

20 In the Classroom p. 38-39 2.L4 2.L5 2.S3 2.W3 2.UE14 Using structure There is/ there are AB Page 23

(at Teacher’s discretion)

3 21 My School Days p. 40 2.L2, 2.L3, 2.S3, 2.R2, 2.W7 Describing school routines AB Page 24

(at Teacher’s discretion)

22 School Games p.41 2.L2, 2.L3, 2.S3, 2.R2, 2.W7 Talking about games AB Page 25

(at Teacher’s discretion)

4 23 Aldar Kosse and the Greeding Farmer p. 42-43 2.S2, 2.S4, 2.R2, 2.UE7 Reading and acting out a story AB Page 26-27

(at Teacher’s discretion)

24 In the city p. 44-45

Summative Assessment for Unit 3

2.S2, 2.S4, 2.R2, 2.UE7 Completing words

Reading cr-/ dr-

VC and GR of Module 3

PB Page 120

(at Teacher’s discretion)

Unit 4. The World Around Us – 8 hours
5 25 Where is …? p.46-47 2.L3, 2.L5, 2.S3, 2.S4, 2.UE5, 2.UE12 Talking about somebody’s location

Naming the rooms

AB Page 28

(at Teacher’s discretion)

26 Rooms in the House p. 48-49 2.L3, 2.L5, 2.S3, 2.S4, 2.UE5, 2.UE12 Talking about somebody’s location

Talking about the rooms

AB Page 29

(at Teacher’s discretion)

6 27 Where is it from? P. 50-51 2.S1, 2.S2, 2.R3, 2.UE8, 2.UE13 Talking about location

There is/ there are

Talking about origin and countries

AB Page 30

(at Teacher’s discretion)

28 My Room p. 52-53 2.S1, 2.S2, 2.R3, 2.UE8, 2.UE13 Matching rooms

Project work “My Room”

AB Page 31

(at Teacher’s discretion)

7 29 Unusual Houses p. 54-55 2.L3, 2.L5, 2.S3, 2.R3 Reading about different types of houses

Singing a song

AB Page 32-33

(at Teacher’s discretion)

30 The Fire Owl p. 56-57

Summative Assessment for Unit 4

2.L3, 2.L5, 2.S3, 2.R3 Reading and acting out a story

VC and GR of Module 4

AB Page 34-35

(at Teacher’s discretion)

8 31 Around the House p. 58-59

Summative Assessment for term 2

2.L5, 2.S2, 2.R3, 2.UE4 Doing crossword

Reading th-

VC and GR of Modules 3.4

Revise material learnt to prepare for Corrections
32 Analysis of Mistakes Made in the Test. Corrections 2.L5, 2.S2, 2.R3, 2.UE4 VC and GR of Modules 3,4 Do Corrections
TERM 3
Unit 5. Health and Body – 10 hours
1 33 Face p.60-61 2.S3, 2.R1, 2.UE6 Describing a face AB Page 36

(at Teaisretion)

34 Big and Small p.62-63 2.S3, 2.R1, 2.UE6 Talking about size of the parts of face AB Page 37

(at Teacher’s discretion)

2 35 Food p.64 2.L1, 2.L4, 2.UE2 Naming and matching food AB Page 38

(at Teacher’s discretion)

36 The Eatwell Plate p. 65 2.L1, 2.L4, 2.UE2 Talking about healthy food AB Page 39

(at Teacher’s discretion)

3 37 It Has Got … p. 66-67 2.L4, 2.S8, 2.R1, 2.R4 Describing appearance

Making project I like drinking

AB Page 40

(at Teacher’s discretion)

38 My Favourite Food p.68 2.L4, 2.S8, 2.R1, 2.R4 Describing food and proving its usefulness AB Page 41

(at Teacher’s discretion)

4 39 My Favourite Food p.69 2.L5, 2.S4, 2.R3, 2.W3, 2.UE13 Describing food and proving its usefulness AB Page 42-43

(at Teacher’s discretion)

40 Blonde Carrie and Brunette Carrie p. 70-71 2.L5, 2.S4, 2.R3, 2.W3, 2.UE13 Reading and acting out a story PB Page 122

(at Teacher’s discretion)

5 41 Describing Appearance p. 72-73 2.L5, 2.S4, 2.R3, 2.W3, 2.UE13 Matching parts of face

Reading ph-

PB Page 123

(at Teacher’s discretion)

42 Summative Assessment for Unit 5 VC and GR of Module 5 Revise material learnt to prepare for Corrections
Unit 6. Traditions and Customs – 10 hours
6 43 Happy Birthday p. 74-75 2.L1, 2.S4, 2.UE8, 2.UE9 Counting

Telling age

Congratulating

AB Page 44

(at Teacher’s discretion)

44 Yummy Food p. 76-77 2.L1, 2.S4, 2.UE8, 2.UE9 Talking about healthy and junk food

I like

AB Page 45

(at Teacher’s discretion)

7 45 Numbers 11-50 p. 78-79 2.L9, 2.S3, 2.R1 Counting

Telling age

AB Page 46

(at Teacher’s discretion)

46 Kazakh Traditions p. 80-81 2.L9, 2.S3, 2.R1 Completing sentences with words

Making cards

AB Page 47

(at Teacher’s discretion)

8 47 A Traditional Dance p. 82 2.L9, 2.S3, 2.R1 Listening and reading about traditional dances AB Page 48

(at Teacher’s discretion)

48 From Trees and from Plants p.83 2.L9, 2.S3, 2.R1 Matching pictures with words

Speaking about vegetables and fruit

AB Page 49

(at Teacher’s discretion)

9 49 Mummy’s Birthday p. 84-85 2.L3, 2.S4, 2.W7 Reading and acting out a story AB Page 50-51

(at Teacher’s discretion)

50 Food for a Party p. 86-87

Summative Assessment for Unit 6

2.L3, 2.S4, 2.W7 Counting

Talking about healthy and junk food

Reading ch-

VC and GR of Module 6

PB Page 124

(at Teacher’s discretion)

10 51 Summative Assessment for term 3 2.L3, 2.S4, 2.W7 VC and GR of Modules 5,6 Revise material learnt to prepare for Corrections
52 Analysis of Mistakes Made in the Test. Corrections VC and GR of Modules 5,6 Do Corrections
TERM 4
Unit 7. The Natural Environment – 8 hours
1 53 An Animal Can … p.88-89 2.L3, 2.S3, 2.UE3 Talking about animals and their abilities

Modal verb can

AB Page 52

(at Teacher’s discretion)

54 I Can / I Can’t p.90-91 2.L3, 2.S3, 2.UE3 Talking about animals and their abilities / disabilities

Modal verb can/ can’t

AB Page 53

(at Teacher’s discretion)

2 55 Seasons p.92-93 2.L4, 2.R3, 2.UE9 Talking about seasons and activities AB Page 54

(at Teacher’s discretion)

56 My Favourite Season p.94-95 2.L4, 2.R3, 2.UE9 Modal verb can/ can’t AB Page 55

(at Teacher’s discretion)

3 57 A Great Place to visit p. 96 2.L4, 2.UE10, 2.UE13, 2.UE17 Discussing national parks in different countries

Drawing pictures

AB Page 56

(at Teacher’s discretion)

58 My Pet Likes … p.97 2.L4, 2.UE10, 2.UE13, 2.UE17 Talking about pets likes AB Page 57

(at Teacher’s discretion)

4 59 The Drum p. 98-99 2.L3, 2.S3, 2.R1, 2.W5, Reading and acting out a story AB Page 58-59

(at Teacher’s discretion)

60 He/ She can/ can’t p.100-101

Summative Assessment for Unit 7

2.L3, 2.S3, 2.R1, 2.W5 Doing crosswords

Reading sh-

VC and GR of Module 7

PB Page 125

(at Teacher’s discretion)

Unit 8. Travel – 8 hours
5 61 Clothes p. 102-103 2.S3, 2.UE9, 2.UE14 Naming and writing clothes

I’m wearing

AB Page 60

(at Teacher’s discretion)

62 Weather p. 104-105 2.S3, 2.UE9, 2.UE14 Describing weather

Singing a song

AB Page 61

(at Teacher’s discretion)

6 63 Getting a Place p. 106-107 2.S4, 2.R3, 2.UE13 Choosing clothes for a definite weather

Talking about transport and places

AB Page 62

(at Teacher’s discretion)

64 My Holiday p. 108-109 2.S4, 2.R3, 2.UE13 Describing weather

Project work “My Holidays”

AB Page 63

(at Teacher’s discretion)

7 65 Weather in a Country p. 110-111 2.S1, 2.UE11 Describing weather in different countries

Using … is wearing

AB Page 64-65

(at Teacher’s discretion)

66 The North Wind and the Sun p. 112-113

Summative Assessment for Unit 8

2.S1, 2.UE11 Reading and acting out a story

VC and GR of Module 8

AB Page 66-67

(at Teacher’s discretion)

8 67 He is Wearing … p.114-115 Summative Assessment for term 4 2.L3, 2.UE10 Describing clothes worn for special weather

Reading wh-

VC and GR of Modules 7,8

Revise material learnt to prepare for Corrections
68 Analysis of Mistakes Made in the Test. Corrections VC and GR of Modules 1-8 Do Corrections

Комментарии 2

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *