КТЖ Әдебиеттік оқу 4 сынып күнтізбелік-тақырыптық жоспарлау Алматыкітап баспасы издательство Алматыкитап

4-сыныпқа «Әдебиеттік оқу» пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспарлау

«Әдебиеттік оқу» пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі аптасына 3 сағат, оқу жылына 102 сағатты құрайды.

Әдебиеттік оқу: Жалпы бiлiм беретiн мектептiң 4-сынып мұғалiмдерiне арналған / Рысқұлбекова Ә., Сейсенбаева К., Отыншинова Д., Жумашова А.– Алматы: АЛМАТЫКIТАП БАСПАСЫ, 2019. – 278 б.

Р/с С/с Ортақ бөлім Сабақтың тақырыбы  Оқу мақсаттары Сағат

саны

Күні Ескер

ту

1- тоқсан    8 апта /24сағат/
1-бөлім.
1 1  

Менің Отаным — Қазақстан

Отаным – бақыт ордасы

Қайырлы таң,балалар!Әдібай Табылды

4.2.6.1–кейіпкердің,кейіпкерлердіңіс-әрекеті,мінез-құлқыныңөзгерусебептерінмәтіннентауып,салыстырыпбағалау. 1    
2 2 Мен Қазақстан азаматымын

Туған жер.Өтебай Қанахин

4.2.1.1шығарманыдауыстаптүсініп,рөлгебөліп,мәнерлепоқу,теріпоқу,шапшаңоқу.

4.2.3.1шығарманыңтақырыбыжәненегізгіойдыанықтау,автордыңойынмәтіндеректеріненкелтіреотырыпдәлелдеу.

1    
3 3 Отан туралы өлең-жыр оқимыз

Отан. Тұманбай Молдағалиев

4.2.2.1–шығарманықайтақұруға,интерпретациялауғажәнебағалауғанегізделгенсұрақтарқоюжәнежауапберу.

4.2.7.1–шығармаданәдебикөркемдегішқұралдардытабужәнеолардықолдану.

1    
4 4 Қасиетті мекенім

Ақдауыл хан. Бердалы Рысбеков

4.1.1.1–шығарманыңмазмұнынтолықтүсіну,кейбіртұстарыннақтылау,оқиғаныңсебеп-салдарынанықтауүшінсұрақтарқоюжәнежауапберу. 1    
5 5 Ер серігі – тұлпары

Тайбұрылдың шабысы

4.2.7.1–шығармаданәдебикөркемдегішқұралдарды(теңеу,кейіптеу,эпитет)табужәнеолардықолдану.

4.2.3.1–шығарманыңтақырыбыжәненегізгіойдыанықтау,автордыңойынмәтіндеректеріненкелтіреотырыпдәлелдеу.

1    
6 6 Туған жердің таулары

Таудай болғым келеді.Мұқағалй Мақатаев

 

4.3.3.1–шығармашылықжұмысынсызбатүріндеұсыну. 1    
7 7 Ерлік ұмытылмайды

Қаһарман қыз Хиуза.Хиуза Доспанова

4.1.3.1–шығарманыңтақырыбыжәнеқорытындыбөлімінегізіндесюжеттіңдамуынболжау,оныңсебебінтүсіндіру.

4.3.2.1–танысмәтінгежаңасюжеттеренгізу,өлең(төртжолды)жазу.

1    
8 8 Туған елге сағыныш

Дала сұңқары қиырға қарайды. Сапарғали Бегалин

4.2.9.1–түрлідереккөздерденқажеттіақпараттытабу,өңдеужәнетұжырымжасаужәнесебеп-салдарлықбайланысынсызбатүріндекөрсету. 1    
9 9 Жер байлығы – ел байлығы

Мысойған.Тұрсын Жұртбай

4.3.1.1–оқылғаншығармадағыоқиғажүйесінанықтап,оныбөліктергебөлу,әрбөліккеатқойып,жоспарқұру.

4.1.3.1–шығарманыңтақырыбыжәнеқорытындыбөлімінегізіндесюжеттіңдамуынболжау,оныңсебебінтүсіндіру.

1    
10 10 Тәуелсіздік күні

Тәуелсіздік. Қалқаман Сарин

4.1.4.2–сөйлеубарысындаиллюстрациялар,көрнекіліктер,фотосуреттерқолдану. 1    
11 11  

Мен де еліме қызмет етемін

Арман.Қадыр Мырза Әли

4.3.1.1–оқылғаншығармадағыоқиғажүйесінанықтап,оныбөліктергебөлу,әрбөліккеатқойып,жоспарқұру.

4.3.2.1–танысмәтінгежаңакейіпкерлерқосу,жаңасюжеттеренгізу,өлең(төртжолды)жазу.

4.3.4.1–мұғалімніңкөмегіменшығарманыңқұрылымын,стилінжетілдіру,өзбетіншесынтұрғысынанбағалаужәнелексикалық,орфографиялық,пунктуациялыққателердітауыптүзету.

1    
12 12 Өзіңді тексер

Нені үйрендім? «Менің «Отаным – Қазақстан» ортақ тақырыбы  бойынша жиынтық бағалау.

БЖБ № 1

1    
      1    
 

 

ІІ-бөлім.

 
13 13  

Құндылықтар

Қазыналы қарттың тәлімі

Қазыналы қарттың тәлімі

4.2.3.1–шығарманыңтақырыбыжәненегізгіойдыанықтау,автордыңойынмәтіндеректеріненкелтіреотырыпдәлелдеу.

4.2.1.1–шығарманыдауыстаптүсініп,рөлгебөліп,мәнерлепоқу,теріпоқу,шапшаңоқу.

1
14 14 Адами асыл қасиеттер

Не қымбат?Не қиын? Қазыбек би

Әитеке шешен /ел аузынан/кітабынан

4.2.2.1–шығарманықайтақұруға,интерпретациялауғажәнебағалауғанегізделгенсұрақтарқоюжәнежауапберу.

 

1
15 15 Ата-баба тәрбиесі

Ұшқан ұя.Бауыржан Момышұлы

4.3.1.1–оқылғаншығармадағыоқиғажүйесінанықтап,оныбөліктергебөлу,әрбөліккеатқойып,жоспарқұру. 1
16 16 Ана тілім – дана тілім

Ана тіліне тағзым.Мұзафар Әлімбаев

4.2.3.1–шығарманыңтақырыбыжәненегізгіойдыанықтау,автордыңойынмәтіндеректеріненкелтіреотырыпдәлелдеу.

4.2.8.2–көркемшығарманымультфильмнұсқасыменсалыстыру.

1
17 17 Қазына иесі кім?

Ғажайып бақ/ертегі/

4.3.3.1–шығармашылықжұмысынпрезентациятүріндеұсыну.

 

1
18 18 Ақыл – жастан

Ғажайып бақ/ертегі

4.1.3.1–шығарманыңтақырыбынжәнеқорытындыбөлімінегізіндесюжеттіңдамуынболжау,оныңсебебінтүсіндіру.

4.1.5.1өзойын,сезімін,көзқарасынөмірдеболған,өзгешығармадағыұқсасоқиғаларменсалыстыраотырыпбілдіру.

1
19 19 Жазу, сызу, өнер – адамның рухани құндылығы

Саң Жиенің әріп жасауы.Серік Нұғман

4.3.1.1–оқылғаншығармадағыоқиғажүйесінанықтап,оныбөліктергебөлу,әрбөліккеатқойып,жоспарқұру.

4.2.7.1–шығармаданәдебикөркемдегішқұралдарды(теңеу,кейіптеу,эпитет,аллитерация,әсірелеу)табужәнеолардықолдану.

1
20 20 «Жақсы» деген – немене, «жаман» деген – немене?

Шал мен бала.Бердібек Соқпақбаев

4.2.6.1–кейіпкердің,кейіпкерлердіңіс-әрекеті,мінез-құлқыныңөзгерусебептерінмәтіннентауып,салыстырыпбағалау.

 

1
21 21 Уақыт – біздің құндылығымыз

Абайдың он бесінші қара сөзі

 

4.2.1.1–шығарманыдауыстаптүсініп,мәнерлепоқу,теріпоқу,шапшаңоқу.

4.2.3.1шығарманыңтақырыбыжәненегізгіойдыанықтау,автордыңойынмәтіндеректеріненкелтіреотырыпдәлелдеу.

4.2.4.1–аңыз,шешендіксөз,батырларжыры,фантастикалықәңгімелердіңжанрлықерекшеліктерінанықтау.

1
22 22   Мен бақытты баламын

«Бақыт»дегн-не?/ертегі/

4.2.1.1–шығарманыдауыстаптүсініп,мәнерлепоқу,теріпоқу,шапшаңоқу.

4.2.3.1шығарманыңтақырыбыжәненегізгіойдыанықтау,автордыңойынмәтіндеректеріненкелтіреотырыпдәлелдеу.

1
23 23  

Өзіңді тексер

«Құндылықтар» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау.

БЖБ № 2

4.2.1.1–шығарманыдауыстаптүсініп,мәнерлепоқу,теріпоқу,шапшаңоқу.

 

1
24 24 Нені үйрендім?

ТЖБ  1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫҢСПЕЦИФИКАЦИЯСЫ

1

 

 

 

 

 

                                                                                                    2 тоқсан 7,4 апта  /24сағат/                         
ІІІ-бөлім.
25 1 Мәдени мұра

 

 

Мәдениеттің дамуы

Ер қаруы -бес қару. Өтебай Қанахин

4.2.7.1–шығармаданәдебикөркемдегішқұралдарды(теңеу)табужәнеолардықолдану. 1  
26 2 Ауыз әдебиеті – өшпес мұра

Бала Абай. Мұхтар Әуезов

4.3.3.1–шығармашылықжұмысынсызбатүріндеұсыну.

 

1
27 3  

Даналық сөзден үйренемін

Сөз мәйегі. Болат Үсенбаев

4.3.3.1–шығармашылықжұмысынсызбатүріндеұсыну.

4.3.4.1–мұғалімніңкөмегіменшығарманыңқұрылымын,стилінжетілдіру,өзбетіншесынтұрғысынанбағалаужәнелексикалық,орфографиялық,пунктуациялыққателердітауыптүзету.

1
28 4 Халқымыздың салт-дәстүрі

Бесік жыры. Сағатбек Медеубекұлы

4.2.8.1– эпизодтарменоқиғалардыңнегізіндежатқанмаңыздытұстарынталдаужәнесалыстыру 1
29 5 Шеберлер еліне саяхат

Оюлар. Фариза Оңғарсынова

4.2.7.1–шығармаданәдебикөркемдегішқұралдарды(теңеу)табужәнеолардықолдану 1
30 6 Халық даналығы ел аузында.

Зерделі /аңыз/

 

4.1.4.1– сөйлеубарысындаөлеңжолдарын,нақылсөздердіқолдану. 1
31 7 Ұлттық ойындарымыз

 

4.2.9.1– түрлідереккөздерденқажеттіақпараттытабу,өңдеужәнетұжырымжасаужәнесебеп-салдарлықбайланысынсызбатүріндекөрсету 1
32 8 Таңғажайып ертегілер

Алтын сақа /ертегі/

4.2.9.1– түрлідереккөздерденқажеттіақпараттытабу,өңдеужәнетұжырымжасаужәнесебеп-салдарлықбайланысынсызбатүріндекөрсету 1
33 9 Кітап – асыл қазына

Ертегі.  Олжас Сүлейменов

4.1.3.1–шығарманыңтақырыбыжәнеқорытындыбөлімінегізіндесюжеттіңдамуынболжау,оныңсебебінтүсіндіру. 1
34 10 Ескі қорғандар сыры

Археолог.Байбота Серікбай

 

 

4.3.3.1– шығармашылықжұмысынпрезентациятүріндеұсыну. 1
35 11   Ата-баба мұрасын құрметтейміз

Біз-қазақ баласы.Ермек Өтетілеуұлы

 

4.3.3.1– шығармашылықжұмысынпрезентациятүріндеұсыну.  
36 12 Нені үйрендім?

«Мәдени мұра» ортақ тақырыбы  бойынша жиынтық бағалау

БЖБ № 3

4.1.2.1Шығарма мазмұнын түрлі баяндау тәсілдерін (І немесе ІІІ жаққа өзгертіп, жағдаяттар қосып, оқиғаларды өрбітіп) қолданып, шығарманы қысқаша/ толық/ ішінара мазмұндау

 

1
37 13 Мамандықтар әлемі Кім болам?

Азамат бол.  Шекербек Садыханов

4.1.5.1–өзойын,сезімін,көзқарасынөмірдеболған,өзгешығармадағыұқсасоқиғаларменсалыстыраотырыпбілдіру. 1
38 14 Мамандық туралы ойым

Түсінісу.  Бақтияр Тайжан

4.3.1.1– оқылғаншығармадағыоқиғажүйесінанықтап,оныбөліктергебөлу,әрбөліккеатқойып,жоспарқұру 1
39 15 Атакәсіп

Күріш туралы сыр.Базарбай Исаев

4.2.5.1– мұғалімніңкөмегіменшығарманыңкомпозициялыққұрылымын(сюжеттіңбасталуы,дамуы,шиеленісуі,шарықтаушегі,шешімі)анықтау.

 

1  
40 16 Теңізшілер туралы әңгіме

Дик Сэнд.  Жюль Верн

4.2.6.1–кейіпкердің,кейіпкерлердіңіс-әрекеті,мінез-құлқыныңөзгерусебептерінмәтіннентауып,салыстырыпбағалау. 1
41 17 Өнер-таусылмас азық

Өрмекші мен шыбын . Несіпбек Айтұлы

4.2.9.1– түрлідереккөздерденқажеттіақпараттытабу,өңдеужәнетұжырымжасаужәнесебеп-салдарлықбайланысынсызбатүріндекөрсету. 1
42 18 Оқыған жетер мұратқа

Қарағым. Мағжан Жұмабаев

 

4.1.4.2–сөйлеубарысындафотосуреттерқолдану 1
43 19 Өнерлінің өрісі кең

Құмға салған сурет.Кадырбек Сегізбайұлы

 

 

4.2.9.1–түрлідереккөздерденқажеттіақпараттытабу,өңдеужәнетұжырымжасаужәнесебеп-салдарлықбайланысынсызбатүріндекөрсету 1
44 20 Мамандықтың бәрі – жақсы

Екінші мамандық. Қадыр Мырза Әли

4.2.2.1–шығарманықайтақұруға,интерпретациялауғажәнебағалауғанегізделгенсұрақтарқоюжәнежауапберу. 1
45 21 Ақылды аспаз

 

4.2.2.1–шығарманықайтақұруға,интерпретациялауғажәнебағалауғанегізделгенсұрақтарқоюжәнежауапберу 1 .
46 22 Қуаныш сыйлау да – бақыт

Құштарлық. Фариза Оңғарсынова

 

4.2.3.1– шығарманыңтақырыбыжәненегізгіойдыанықтау,автордыңойынмәтіндеректеріненкелтіреотырыпдәлелдеу. 1
47 23   Өзіңді тексер

 «Мамандықтар әлемі» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау

БЖБ № 4

4.2.3.1– шығарманыңтақырыбыжәненегізгіойдыанықтау,автордыңойынмәтіндеректеріненкелтіреотырыпдәлелдеу.  
48 24 Нені үйрендім?

ТЖБ  2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫҢСПЕЦИФИКАЦИЯСЫ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III – тоқсан. (30 сағат)

5-бөлім.

49 1 Табиғат құбылыстары Төрт түсті жер үсті

Жаратылыс жұмбағы. Мақсұт Неталиев

4.2.1.2 – шығарманы іштей көз жүгіртіп, шолып, түртіп алып, сұрақтар қоя отырып, қажетті ақпаратты тауып, белгі қойып оқу, талдау жасап оқу, сын тұрғысынан бағалап оқу. 1  
50 2 Қыс бейнесі

Қызыл шұнақ. Сакен Сейфуллин

4.2.8.1 – эпизодтар мен оқиғалардың негізінде жатқан маңызды тұстарын талдау және салыстыру 1
51 3 Күн райын хабарлаймыз

Құралай. Қаныбек Әбдуов

4.1.5.1 – өз ойын, сезімін, көзқарасын өмірде болған, өзге шығармадағы ұқсас оқиғалармен салыстыра отырып білдіру. 1
52 4 Көлеңкелер еліндегі оқиға

Сатылатын көлеңке.

4.2.6.1– кейіпкердің, кейіпкерлердің іс-әрекеті, мінез-құлқының өзгеру себептерін мәтіннен тауып, салыстырып бағалау;

4.3.1.1 – оқылған шығармадағы оқиға жүйесін анықтап, оны бөліктерге бөлу, әр бөлікке ат қойып, жоспар құру.

1
53 5 Табиғат сипаты

Не жауып тұр. Қастек Баянбай

4.1.2.1– шығарма мазмұнын түрлі баяндау тәсілдерін (І немесе ІІІ жаққа өзгертіп, жағдаяттар қосып, оқиғаларды өрбітіп) қолданып, шығарманы қысқаша, толық, ішінара мазмұндау. 1
54 6 Біз қиялдай аламыз

Толағай.  Әбділда Тәжібаев

4.2.4.1 – аңыз, шешендік сөз, батырлар жыры, фантастикалық әңгімелердің жанрлық ерекшеліктерін анықтау;

4.2.5.1 –  мұғалімнің көмегімен шығарманың композициялық құрылымын (сюжеттің басталуы, дамуы, шиеленісуі, шарықтау шегі, шешімі) анықтау.

1
55 7 Шөл далаға саяхат

Шөл

4.2.7.1– шығармадан әдеби көркемдегіш құралдарды (теңеу, кейіптеу, эпитет, аллитерация, әсірелеу) табу және оларды қолдану. 1
56 8 Жұмбаққа толы әлем

Ғажайып қой аспан әлемі!Құл-Керім Елемес

4.1.4.1 – сөйлеу барысында мақал-мәтелдерді, өлең жолдарын, нақыл сөздерді, шешендік сөздерді және вербалды емес тілдік құралдарды қолдану;

4.2.7.1 – шығармадан әдеби көркемдегіш құралдарды (теңеу, кейіптеу, эпитет, аллитерация, әсірелеу) табу және оларды қолдану.

1
57 9 Адамның табиғатқа бейімделуі

Баспана

4.2.5.1 – мұғалімнің көмегімен шығарманың композициялық құрылымын (сюжеттің басталуы, дамуы, шиеленісуі, шарықтау шегі, шешімі) анықтау. 1
58 10 Табиғатты зерттейміз

Құмдағы құпия.Бекмырза Баймаханов

4.1.4.2 – сөйлеу барысында иллюстрациялар, көрнекіліктер, фотосуреттер қолдану, презентация, видеоролик жасау;

4.2.7.1 – шығармадан әдеби көркемдегіш құралдарды (теңеу, кейіптеу, эпитет, аллитерация, әсірелеу) табу және оларды қолдану.

1

 

 

59 11 Тіршілік көзі

Жапырақтар мен тамырлар. Иван Андреевич Крылов

4.3.2.1 – таныс мәтінге жаңа кейіпкерлер қосу, жаңа сюжеттер енгізу, өлең (төрт жолды) жазу. 1
60 12 Алуан түрлі табиғат

Аяз бен Қыдыр. Ақылбек Шаяхметов

4.3.4.1 – мұғалімнің көмегімен шығарманың құрылымын, стилін жетілдіру, өз бетінше сын тұрғысынан бағалау және лексикалық, орфографиялық, пунктуациялық қателерді тауып түзету. 1
61 13 Жылға жақсы тілек

«Отамалы»деген-не?Мұхтар Әуезов

 

 

 

4.2.8.1 – эпизодтар мен оқиғалардың негізінде жатқан маңызды тұстарын талдау және салыстыру;

4.2.3.1 – шығарманың тақырыбы және негізгі ойды анықтау, оқиғалардың негізінде жатқан маңызды тұстарын талдау және дәлелдеу.

1    
62 14   Қош келдің, Наурыз!

Наурыз.Міржақып Дулатов

 

 

4.2.3.1 – шығарманың тақырыбы және негізгі ойды анықтау, оқиғалардың негізінде жатқан маңызды тұстарын талдау және дәлелдеу.      
63 15 Нені үйрендім?

«Табиғат құбылыстары» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау.

БЖБ № 5

4.1.1.1 Шығарманың мазмұнын толық түсіну, кейбір тұстарын нақтылау, оқиғаның себеп-салдарын анықтау үшін сұрақтар қою және жауап беру

4.1.2.1**Шығарма мазмұнын түрлі баяндау тәсілдерін (І немесе ІІІ жаққа өзгертіп, жағдаяттар қосып, оқиғаларды өрбітіп) қолданып, шығарманы қысқаша/ толық/ ішінара мазмұндау

1
VI ортақ тақырып. Қоршаған ортаны қорғау

 

64 16 Қоршаған ортаны қорғау. Мені қоршаған орта

Дархан жер.Еске Елубай

4.1.1.1 – шығарманың мазмұнын толық түсіну, кейбір тұстарын нақтылау, оқиғаның себеп-салдарын анықтау үшін сұрақтар қою және жауап беру;

4.1.3.1 – шығарманың тақырыбы және қорытынды бөлімі негізінде сюжеттің дамуын болжау, оның себебін түсіндіру.

1
65 17 Қазақстан көлдері

Балқаш көлге барайық.Өтебай Тұрманжанов

4.1.3.1 – шығарманың тақырыбы және қорытынды бөлімі негізінде сюжеттің дамуын болжау, оның себебін түсіндіру;

 

1
66 18 Ит – адамның досы

Көшер кезде. Бердібек Соқпақбаев

4.2.4.1 – аңыз, шешендік сөз, батырлар жыры, фантастикалық әңгімелердің жанрлық ерекшеліктерін анықтау. 1
67 19 Құстар әні

Күзгі құс керуені. Мұхтар Әуезов

4.2.6.1 – кейіпкердің, кейіпкерлердің іс-әрекеті, мінез-құлқының өзгеру себептерін мәтіннен тауып, салыстырып бағалау. 1
68 20 Сақтан, қорға, көмектес

«Қызыл кітап»Қадыр Мырза Әли

4.2.6.1 – кейіпкердің, кейіпкерлердің іс-әрекеті, мінез-құлқының өзгеру себептерін мәтіннен тауып, салыстырып бағалау;

4.2.1.2 – шығарманы іштей көз жүгіртіп, шолып, түртіп алып, сұрақтар қоя отырып, қажетті ақпаратты тауып, белгі қойып оқу, талдау жасап оқу, сын тұрғысынан бағалап оқу.

1
69 21 Құмы да қымбат туған жер

Құм мінезі.Оралхан Бөкей

4.2.8.1 – эпизодтар мен оқиғалардың негізінде жатқан маңызды тұстарын талдау және салыстыру. 1
70 22 Тіршілік көзі еңбекте

Есік қаққан Еңбек. Райхан Мәнежқызы

4.2.3.1 – шығарманың тақырыбы және негізгі ойды анықтау, автордың ойын мәтін деректерінен келтіре отырып дәлелдеу. 1
71 23 Суасты тіршілігіне қамқорлық

Балықтарға көмек.Жаңабек Шағатаев

4.2.9.1 – түрлі дереккөздерден қажетті ақпаратты табу, өңдеу және тұжырым жасау, себеп-салдарлық байланысын сызба түрінде көрсету. 1
72 24 Жануарлардың сипаты

Дуадақ.Қайнекей Жармағамбетов

4.2.1.1 – шығарманы дауыстап түсініп, рөлге бөліп, мәнерлеп оқу, теріп оқу, шапшаң оқу;

4.2.3.1 – шығарманың тақырыбы және негізгі ойды анықтау, автордың ойын мәтін деректерінен келтіре отырып дәлелдеу

1
73 25 Жануарлар туралы тағы не білеміз?

Ахмет мерген.Смағұл Кенжеғұлов

4.2.8.1 – эпизодтар мен оқиғалардың негізінде жатқан маңызды тұстарын талдау және салыстыру;

 

1
74 26 Кітап неден жасалады?

Кітап мұңы. Танаш Дәуренбеков

4.3.2.1 – таныс мәтінге жаңа кейіпкерлер қосу, жаңа сюжеттер енгізу, өлең (төрт жолды) жазу;

4.2.9.1 – түрлі дереккөздерден қажетті ақпаратты табу, өңдеу және тұжырым жасау, себеп-салдарлық байланысын сызба түрінде көрсету;

4.3.4.1 – мұғалімнің көмегімен шығарманың құрылымын, стилін жетілдіру, өз бетінше сын тұрғысынан бағалау және лексикалық, орфографиялық, пунктуациялық қателерді тауып түзету.

1
75 27 Жердің жүрегін тыңдайық

 

4.2.9.1 – түрлі дереккөздерден қажетті ақпаратты табу, өңдеу және тұжырым жасау, себеп-салдарлық байланысын сызба түрінде көрсету. 1
76 28  

 

Туған жердің табиғатын аялаймыз

«Қоршаған ортаны қорғау» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау

БЖБ № 6

4.2.9.1 – түрлі дереккөздерден қажетті ақпаратты табу, өңдеу және тұжырым жасау, себеп-салдарлық байланысын сызба түрінде көрсету.

4.2.3.1 Шығарманың тақырыбын және негізгі ойды анықтау, автордың ойын мәтін деректерінен  келтіре отырып дәлелдеу

4.2.7.1 Шығармадан әдеби көркемдегіш құралдарды (теңеу, кейіптеу, эпитет, аллитерация, әсірелеу) табу және оларды қолдану

4.3.2.1 Таныс мәтінге жаңа кейіпкерлер қосу, жаңа сюжеттер енгізу/өлең (төрт жолды) жазу

1
77 29 Өзіңді тексер

 

4.2.3.1 –  шығарманың тақырыбы және негізгі ойды анықтау, автордың ойын мәтін деректерінен келтіре отырып дәлелдеу;

 

1
78 30 Нені үйрендім?

ТЖБ  3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫҢСПЕЦИФИКАЦИЯСЫ

4.1.1.1 Шығарманың мазмұнын толық түсіну, кейбір тұстарын нақтылау, оқиғаның себеп-салдарын анықтау үшін сұрақтар қою және жауап беру

4.1.2.1 Шығарма мазмұнын түрлі баяндау тәсілдерін (І немесе ІІІ жаққа өзгертіп, жағдаяттар қосып, оқиғаларды өрбітіп) қолданып, шығарманы қысқаша/толық/ішінара мазмұндау

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 тоқсан. (24 сағат)

VІІ ортақ тақырып. Ғарышқа саяхат

 

79 1 Ғарышқа саяхат Бізді мазалаған сұрақтар

Адамдар ұшуды қалай үйренді?Александр Беляев

4.2.2.1 –  шығарманы қайта құруға, интерпретациялауға және бағалауға негізделген сұрақтар қою және жауап беру; 1
80 2 Ғарышайлақ

Байқоңыр.Сырбай Мауленов

4.1.4.1 – сөйлеу барысында мақал-мәтелдерді, өлең жолдарын, нақыл сөздерді, шешендік сөздерді және вербальды емес тілдік құралдарды қолдану 1
81 3 Ғарышқа сапар

Аман қайтып кел, Звездочка!Юрий Алексеевич Гагарин

4.2.2.1 –  шығарманы қайта құруға, интерпретациялауға және бағалауға негізделген сұрақтар қою және жауап беру. 1
82 4 Не ауыр, не жеңіл?

Ғарыштағы салмақсыздық

Ю.А.Гагарин

 

4.2.9.1  –  түрлі дереккөздерден қажетті ақпаратты табу, өңдеу және тұжырым жасау және себеп-салдарлық байланысын сызба түрінде көрсету. 1
83 5 Ғарыш жолы жалғасады

Арман арқалаған бала

Жүсіпбек Қорғасбек

4.1.3.1  –  шығарманың тақырыбы және қорытынды бөлімі негізінде сюжеттің дамуын болжау, оның себебін түсіндіру. 1
84 6 Күміс қанат ұшақтар

Сынақшы-ғарышкер Жүсіпбек Қорғасбек

4.2.6.1 –  кейіпкердің, кейіпкерлердің іс-әрекеті, мінез-құлқының өзгеру себептерін мәтіннен тауып, салыстырып бағалау 1
85 7 Ғарыштан адам не іздейді?

Ғарыш қыраны Тұманбай Молдағалиев

4.3.2.1 – таныс мәтінге жаңа кейіпкерлер қосу, жаңа сюжеттер енгізу, өлең (төрт жолды) жазу; 4.3.4.1  –  мұғалімнің көмегімен шығарманың құрылымын, стилін жетілдіру, өз бетінше сын тұрғысынан бағалау және лексикалық, орфографиялық, пунктуациялық қателерді тауып түзету 1
86 8 Ғарышкермен сұхбат

Ғарыштық өмір Анар Мустафин

4.2.3.1– шығарманың тақырыбы және негізгі ойды анықтау, автордың ойын мәтін деректерінен келтіре отырып дәлелдеу. 1
87 9  

Ғарышкердің ас мәзірі

Ғарыштағы түскі ас  Алексей Леонов

4.2.1.1  –  шығарманы дауыстап түсініп, рөлге бөліп, мәнерлеп оқу, теріп оқу, шапшаң оқу. 1
88 10 Біздің ғажайып түсіміз

«Бестік»баға туралы түс  Гүлнар Өмірзақова

4.2.2.1 –  шығарманы қайта құруға, интерпретациялауға және бағалауға негізделген сұрақтар қою және жауап беру;4.1.4.1   – сөйлеу барысында мақал-мәтелдерді, өлең жолдарын, нақыл сөздерді, шешендік сөздерді және вербальды емес тілдік құралдарды қолдану. 1
89 11 Бейбіт өмір тамаша

Жұлдыз тойы  Оразақын Асқар

4.1.5.1  – өз ойын, сезімін, көзқарасын өмірде болған, өзге шығармадағы ұқсас оқиғалармен салыстыра отырып білдіру; 4.1.2.1 – шығарма мазмұнын түрлі баяндау тәсілдерін (І немесе ІІІ жаққа өзгертіп, жағдаяттар қосып, оқиғаларды өрбітіп) қолданып, шығарманы қысқаша, толық, ішінара мазмұндау. 1
90 12 Нені үйрендім?

Өзіңді тексер

«Ғарышқа саяхат» ортақ тақырыбы  бойынша жиынтық бағалау.

БЖБ №7

4.1.2.1.Шығарма мазмұнын түрлі баяндау тәсілдерін (І немесе ІІІ жаққа өзгертіп, жағдаяттар қосып, оқиғаларды өрбітіп) қолданып, шығарманы қысқаша/ толық/ ішінара мазмұндау 1
VІІІ ортақ тақырып. Болашаққа саяхат

 

 
91 13 Болашаққа саяхат Армандар орындалады

Қанатты қиял  Бүркіт Ысқақов

 

 

4.3.2.1  – таныс мәтінге жаңа кейіпкерлер қосу, жаңа сюжеттер енгізу, өлең (төрт жолды) жазу; 4.2.2.1 – шығарманы қайта құруға, интерпретациялауға және бағалауға негізделген сұрақтар қою және жауап беру. 1
92 14 Келешектің ғылымы

Алыптардың айтысы Бүркіт Ысқақов

 

 

4.3.1.1 – оқылған шығармадағы оқиға жүйесін анықтап, оны бөліктерге бөлу, әр бөлікке ат қойып, жоспар құру;

4.1.5.1  – өз ойын, сезімін, көзқарасын өмірде болған, өзге шығармадағы ұқсас оқиғалармен салыстыра отырып білдіру.

1
93 15 Қазыналы жердің болашағы

Мұнай  Тайыр Жароков

4.2.8.2 – көркем шығарманы басқа үлгідегі (иллюстрация, музыка (күй), мультфильм, кинофильм) нұсқасымен салыстыру. 1
94 16 Жақсы тілектер еліне саяхат

Жеті түсті желбір гүл  В.П.Катаев

4.2.5.1–мұғалімнің көмегімен шығарманың композициялық құрылымын (сюжеттің басталуы, дамуы, шиеленісуі, шарықтау шегі, шешімі) анықтау 1
95 17 Жеті түсті желбір гүл

Жеті түсті желбір гүл  В.П.Катаев

4.2.4.1  –аңыз, шешендік сөз, батырлар жыры, фантастикалық әңгімелердің жанрлық ерекшеліктерін анықтау. 1
96 18 Өтірікшілер еліне саяхат

Қалықта,ұшқыш кілемім!Бақыт Бұқарбек

4.2.2.1 –  шығарманы қайта құруға, интерпретациялауға және бағалауға негізделген сұрақтар қою және жауап беру. 1
97 19 Роботтың болашағы

Кішкентай робот туралы ертегі  Эрнест Ильин

 

4.2.8.1– эпизодтар мен оқиғалардың негізінде жатқан маңызды тұстарын талдау және салыстыру.

 

1
98 20 Қиял-ғажайыптар еліне саяхат

Айға алғашқы сапар  Рудольф Эрих Распе

 «Болашаққа саяхат»  ортақ тақырыбы  бойынша жиынтық бағалау.

БЖБ № 8

4.2.8.1–эпизодтар мен оқиғалардың негізінде жатқан маңызды тұстарын талдау және салыстыру;

4.2.8.2 – көркем шығарманы басқа үлгідегі (иллюстрация, әуен (күй), мультфильм, кинофильм) нұсқасымен салыстыру;

4.2.3.1  –шығарманың тақырыбы және негізгі ойды анықтау, автордың ойын мәтін деректерінен келтіре отырып дәлелдеу.

4.2.1.2**Шығарманы іштей көз жүгіртіп/шолып/түртіп алып/сұрақтар қоя отырып/қажетті ақпаратты тауып/ белгі қойып оқу/талдау жасап оқу/сын тұрғысынан бағалап оқу

4.2.5.1 Мұғалімнің көмегімен шығарманың

композициялық құрылымын (сюжеттің басталуы, дамуы, шиеленісуі, шарықтау шегі, шешімі) анықтау

4.3.2.1 Таныс мәтінге жаңа кейіпкерлер қосу, жаңа сюжеттер енгізу/өлең (төрт жолды) жазу

1
99 21 Болашақтың кітабы

Оқу кәмпиті/ертегі/

4.2.3.1 –  шығарманың тақырыбы және негізгі ойды анықтау, автордың ойын мәтін деректерінен келтіре отырып дәлелдеу. 1
100 22 Нені үйрендім?

ТЖБ  4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫҢСПЕЦИФИКАЦИЯСЫ

Тыңдалым және айтылым 4.1.2.1*Шығарма мазмұнын түрлі баяндау тәсілдерін (І немесе ІІІ жаққа өзгертіп, жағдаяттар қосып, оқиғаларды өрбітіп) қолданып, шығарманы қысқаша/ толық/ ішінара мазмұндау Оқылым: 4.2.1.2* Шығарманы іштей көз жүгіртіп/шолып/ түртіп алып/ сұрақтар қоя отырып/ қажетті ақпаратты тауып/ белгі қойып оқу/ талдау жасап оқу/ сын тұрғысынан бағалап оқу4.2.2.1 Шығарманы қайта құруға, интерпретациялауға және бағалауға негізделген сұрақтар қою және жауап беру Жазылым: 4.3.1.1 Оқылған шығармадағы оқиға жүйесін анықтап, оны бөліктерге бөлу, әр бөлікке ат қойып, жоспар құру 1
101 23 Жоба сабақ

 

4.2.3.1 –  шығарманың тақырыбы және негізгі ойды анықтау, автордың ойын мәтін деректерінен келтіре отырып дәлелдеу. 1
102 24 Жылдық қайталау. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *