КТЖ АКТ 4 сынып Күнтізбелік тақырыптық жоспары

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар

Пән: АКТ

4 сынып

Сабақтың нөмері Сабақтың тақырыбы Оқу мақсаты
1 тоқсан

1-бөлім. Программалау (ортақ тақырыптары: «Менің Отаным — Қазақстан», «Адам и құндылықтар»)

1 Айнымалылар 4.4.2.1 айнымалыларды қолдану
2 Кейіпкердің костюмін өзгерту 4.4.1.1 кірістірілген циклды жүзеге асыру
3 Өз ойынының сценарийі 4.2.1.1 мәтінде қарапайым кестелер жасау
4 Логикалық операторлар 4.4.1.2 логикалық операторларды пайдалану
5 Салыстыру операторлары 4.4.1.3 салыстыру операторларын пайдалану
6 Өз ойыным 4.4.2.2 өз сценарийі бойынша ойын жасау
7 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау
8 Өз ойыным 4.4.2.2 өз сценарийі бойынша ойын жасау
2 тоқсан

2-бөлім. Робототехника. Лабиринт және кегль-ринг (ортақ тақырыптары: («Мәдени мұра», «Мамандықтар әлемі»)

9 Түс датчигі 4.5.1.1 түс датчигін қолдану
10 Бағдаршам-робот 4.5.1.1 түс датчигін қолдану
11 Ультрадыбыс датчигі 4.5.1.2 ультрадыбыс датчигін қолдану
12-13 Лабиринттан шығу 4.5.1.2 ультрадыбыс датчигін қолдану
14 Кегль-ринг 4.5.1.1 түс датчигін қолдану

4.5.1.2 ультрадыбыс датчигін қолдану

15 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау
16 Кегль-ринг 4.5.1.1 түс датчигін қолдану

4.5.1.2 ультрадыбыс датчигін қолдану

3 тоқсан

3-бөлім. Бейне жасау (ортақ тақырыбы: «Табиғи құбылыстар»)

17-18 Бейнежазба 4.2.4.1 бейнеклиптерді жасау;
19-20 Бейнені өңдеу 4.2.4.1 бейнеклиптерді жасау;
4бөлім – Презентациялар (ортақтақырыбы: «Қоршағанортанықорғау»)
21 Презентацияларға арналған ақпарат 4.2.3.1 слайд үшін макет таңдау;

4.3.1.1 ақпарат іздеу (компьютердегі файлдар мен бумалар, құжаттағы мәтін үзіндісі);

4.3.2.1 браузер параметрлерін қолдану (бетбелгілер жасау, журналды және жүктеуді көру);

22 Презентациядағы дыбыстар 4.2.4.2 белгілібіртақырыптафотосуреттер, дыбыстаржәнебейнелердіпайдалану;

4.2.3.3 презентацияғадыбыс пен бейненікірістіру;

23 Презентациядағы бейне 4.3.1.1 ақпарат іздеу (компьютердегі файлдар мен бумалар, құжаттағы мәтін үзіндісін);

4.2.3.2 презентациялардағы нысандар анимациясын келтіру;

4.2.4.2 белгілі бір тақырыпта фотосуреттер, дыбыстар және бейнелерді пайдалану;

4.2.3.3 презентацияға дыбыс пен бейнені кірістіру;

24 Презентациядағы анимация 4.2.3.2 презентациялардағы нысандардың анимациясын келтіру;

4.2.1.2 құжатқа сурет енгізу;

25 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау
26 Презентациядағы анимация 4.2.3.2 презентациялардағы нысандардың анимациясын келтіру;

4.2.1.2 құжатқа сурет енгізу;

4-тоқсан

5-бөлім.Болашақтыңкомпьютерлері (ортақтақырыптары: «Болашаққасаяхат», «Ғарышқасаяхат»)

27-28 Интернеткедеректержіберу 4.3.2.2 файлдарықосаберілгенхабарламалардыэлектрондықпоштаарқылықабылдаужәнежіберу;
29 Пароль сенімділігі 4.3.2.1 браузер параметрлерінқолдану (бетбелгілержасау, журналдыжәнежүктеудікөру);

4.3.2.2 файлдарықосаберілгенхабарламалардыэлектрондықпоштаарқылықабылдаужәнежіберу;

4.1.3.1 сенімді пароль критерийлерінайқындау;

30-31 Болашақтағыкомпьютерлер 4.1.1.1 компьютерлікжәнемобильдітехнологиялардыңескіруіғылыми-техникалықпрогреспенбайланыстыекенінтүсіндіру;
32 «Болашақтағы компьютер» шағынжоба 4.3.1.1 ақпараттыіздеу (компьютердегіфайлдар мен бумалар);

4.2.4.2 белгілібіртақырыптафотосуреттер, дыбыстаржәнебейнелердіпайдалану.

33 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау
34 «Болашақтағы компьютер» шағынжоба 4.3.1.1 ақпараттыіздеу (компьютердегіфайлдар мен бумалар);

4.2.4.2 белгілібіртақырыптафотосуреттер, дыбыстаржәнебейнелердіпайдалану.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *