КТЖ ҰМЖ Дене шынықтыру 3 сынып Күнтізбелік тақырыптық жоспары

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар

3 сынып

Аптасына 3 сағ., жылына 102 сағ.

Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері Тақырып/ Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны Оқу мақсаттары Сағат саны
1-тоқсан (24 сағат)
1-бөлім – Жеңіл атлетикадағы қозғалыс белсенділігі

(13сағат)

Қауіпсіздік ережесі

Денсаулық туралы негізгі түсініктер.

3.1.6.1 — оқытудың әр түрлі кезеңдерінде қауіпсіздік ережесінің дағдылары мен қабілеттерін тану. 2
3.3.1.1 — салауатты өмір салты үшін дене белсенділігінің маңыздылығын талқылау 2
Дене жаттығуларын орындаарқылы қыздырыну және қалпына келтіру техникасы. 3.3.2.1 — қозғалыс әрекетіндегі дене қыздыру және қалыпқа келтіруді көрсету 2
3.3.3.1 — қозғалыс әрекеттерін орындау кезінде ағзадағы физикалық өзгерістердің себептері жайлы пікірлесу 2
Лақтыру, секіру және жүгірудің түрлері. 3.1.2.1 — физикалық дамуға ықпал ететін қозғалыс әрекеттерін көрсету 1
Эстафета элементтері бар жеңіл атлетика 3.1.1.1 – дене жаттығуларын орындау кезіндегі негізгі қозғалыс әрекеттерін дамыту. 2
3.3.5.1 — мектептен тыс және мектептегі қозғалыс әрекеттерінің қажеттілігін түсіндіру 2
2-бөлім – Қозғалыс және спорт ойындар (11 сағат ) Қозғалмалы және спорттық ойындардағы ролдер. 3.2.8.1 — қозғалыс белсенділігіндегі рольдерді анытау және көрсету. 2
Командалық ойындардағы көшбасшылық 3.1.2.1 — физикалық дамуға ықпал ететін қозғалыс әрекеттерін көрсету. 2
3.2.2.1 командалық жұмыстағы көшбасшылық дағдыларды қолдану. 2
Бірлескен ойындағы тактика және стратегия 3.2.1.1 қозғалысқабайланысты стратегия мен тактиканыдамыту 2
3.2.3.1 — дене жаттығуларын орындау кезіндегі бірлескен жұмысты дамыту 2
Ойындағықозғалысбелсенділігі. 3.3.5.1 — мектептен тыс және мектептегі қозғалыс әрекеттерінің қажеттілігін түсіндіру 1
2-тоқсан(21 сағат)
3-бөлім – Акробатика негіздерінде гимнастика.

(12 сағат)

Қауіпсіздікережесі

Жаттығуларарқылыикемділіктідамыту.

3.1.6.1 — оқытудың әр түрлі кезеңдерінде қауіпсіздік ережесінің дағдылары мен қабілеттерін тану. 1
Акробатикалықэлементтер. 3.3.2.1 — қозғалысәрекетіндегі дене қыздыру және қалыпқа келтіруді көрсету 1
3.1.2.1 — физикалық дамуға ықпал ететін қозғалыс әрекеттерін көрсету. 2
Акробатикалықжаттығуларреттілігі. 3.1.5.1 — кеңістікте қозғалыс әрекеттерін орындау және анықтау. 2
3.1.4.1 — өзінің және басқалардың қозғалыс әрекеттерін талдау 2
Акробатикалық жаттығуларда қолданатын ойындар. 3.2.2.1 командалық жұмыстағы көшбасшылық дағдыларды қолдану. 2
3.2.5.1 қозғалыс белсенділігі үрдісінде сыни ойлау ерекшеліктерін қолдану 2
4-бөлім –Қазақ ұлттық және қозғалыс ойындар.

(9 сағат)

Қазақтыңұлттықойындарына баулу. 3.2.7.1 — топтық және жарыс әрекеттері кезіндегі патриотизм көрінісін көрсету және дамыту. 2
3.3.5.1 — мектептен тыс және мектептегі қозғалыс әрекеттерінің қажеттілігін түсіндіру. 2
Ынтымақтастықжәнеәділойын. 3.2.5.1 қозғалыс белсенділігі үрдісінде сыни ойлау ерекшеліктерін қолдану. 2
3.2.6.1 — — әр түрлі жағдайлардағы өзінің шығармашылық қабілеттерін көрсету . 3
3-тоқсан(30 сағат)
5-бөлім – Денсаулықжәнефизикалық белсенділік.

(12 сағат)

Қауіпсіздікережесі.

Физикалықжүктемекезіндегіағзадағыөзгерістер.

3.3.4.1 — денсаулықты нығайтудағы қиындықтар мен тәуекелдерді ажырату 2
3.3.3.1 — қозғалыс әрекеттерін орындау кезінде ағзадағы физикалық өзгерістердің себептері жайлы пікірлесу 2
Дене жаттығулары кезінде өзін-өзі басқару. 3.3.1.1 — салауатты өмір салты үшін дене белсенділігінің маңыздылығын талқылау. 2
3.1.4.1 — өзінің және басқалардың қозғалыс әрекеттерін талдау. 2
Физикалық жүктеменің ағзаға әсері . 3.1.5.1 — кеңістікте қозғалыс әрекеттерін орындау және анықтау. 2
Төзімділікті дамытуға бағытталған дене жаттығулары. 3.1.3.1 — дене жаттығуларының ретін

сақтау.

2
6-бөлім – Ойлаудыдамытуғаарналғанкомандалықойындар.

(18 сағат)

Ролдерді анықтайтын ойын әрекеттері. 3.3.4.1 — денсаулықты нығайтудағы қиындықтар мен тәуекелдерді ажырату 2
3.2.8.1 — қозғалыс белсенділігіндегі рольдерді анытау және көрсету. 2
Көшбасшылық қасиеттерін дамытуға бағытталған ойындар 3.2.2.1 командалық жұмыстағы көшбасшылық дағдыларды қолдану. 2
3.1.4.1 — өзінің және басқалардың қозғалыс әрекеттерін талдау. 2
Топтағы шығармашылықты дамытуға бағытталған ойындар. 3.2.3.1 — дене жаттығуларын орындау кезіндегі бірлескен жұмысты дамыту 3
3.2.5.1 қозғалыс белсенділігі үрдісінде сыни ойлау ерекшеліктерін қолдану 3
Командалықойындардағы тактика және стратегия. 3.2.1.1 қозғалысқабайланысты стратегия мен тактиканыдамыту 2
3.2.6.1 — әр түрлі жағдайлардағы өзінің шығармашылық қабілеттерін көрсету. 2
4-тоқсан (27 сағат)
7-бөлім – Ойын арқылы әлеуметтік дағдыларды дамыту.

(12 сағат)

Қауіпсіздік ережесі.

Ойындағықарым-қатынасдағдылары.

3.1.6.1 — оқытудың әр түрлі кезеңдерінде қауіпсіздік ережесінің дағдылары мен қабілеттерін тану. 1
3.2.8.1 — қозғалыс белсенділігіндегі рольдерді анытау және көрсету. 2
Жарыс элементтері бар ойындар. 3.1.2.1 — физикалық дамуға ықпал ететін қозғалыс әрекеттерін көрсету. 2
3.2.4.1 — дене жаттығуларын орындау ережелері мен әдістерін қолдану 2
Ойын жағдайында сыни ойлауды дамыту. 3.2.5.1 қозғалыс белсенділігі үрдісінде сыни ойлау ерекшеліктерін қолдану 2
3.2.6.1 — әр түрлі жағдайлардағы өзінің шығармашылық қабілеттерін көрсету 2
Ойын белсенділігі процесінде әлеуметтік дағдыларын дамыту. 3.3.4.1 — денсаулықты нығайтудағы қиындықтар мен тәуекелдерді ажырату 1
8-бөлім – Жеңіл атлетика арқылы салауатты өмір салты

(15 сағат)

Салауаттыөмірсалтынқалыптастыру. 3.1.6.1 — оқытудың әр түрлі кезеңдерінде қауіпсіздік ережесінің дағдылары мен қабілеттерін тану. 2
3.3.1.1 — салауатты өмір салты үшін дене белсенділігінің маңыздылығын талқылау 2
Жүгіружәнеоныңтүрлері. 3.1.3.1 — дене жаттығуларының ретін

сақтау.

3
Ұзындыққажәнебиіктіккесекіру. 3.1.5.1 — кеңістікте қозғалыс әрекеттерін орындау және анықтау. 3
Кіші допты лақтыру элементері бар қозғалмалы ойындар. 3.2.5.1 қозғалыс белсенділігі үрдісінде сыни ойлау ерекшеліктерін қолдану 3
3.2.2.1 командалық жұмыстағы көшбасшылық дағдыларды қолдану. 2

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *