КТЖ Қазақ тілі 4 сынып Күнтізбелік тақырыптық жоспары Т1

«Қазақ тілі» пәні бойынша 4-сыныпқа арналған

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар үлігісі

Сабақ тақырыбы Ұзақ мерзімді жоспар бойынша ОМ **Сабаққа белгіленген ОМ (кодировкасы) Сағ саны Күні

 

1 тоқсан – 32 сағ
І «МеніңОтаным — Қазақстан» ортақтақырыбыаясында 4.1.1.1 тыңдаған материал бойыншанегізгітұсынтүртіпалужәнесолардыңнегізіндемәтінніңмазмұнынайту;

4.1.2.1* мәтінніңтақырыбы мен берілген диаграмма, сызба, кестебойыншамәтінніңмазмұнынболжаужәнеөзойындәлелдеу;

4.1.3.1 сұхбаттасыныңжасын, жай-күйінескереотырып, белгілібіртақырыпаясындасөйлеумәдениетінсақтап, диалогкеқатысу

4.1.4.1 тірексөздер мен жоспардыпайдаланаотырып, монолог құрау;

4.1.7.1 сөзішіндегіжәнесөз бен сөздіңарасындағыбуын, дыбысүндестігінсақтапайту

4.2.1.1* мәтінтүрлерін (әңгімелеу/ сипаттау/пайымдау) жәнеолардыңқұрылымдықбөліктерінанықтау;

4.2.3.1 мәтінмазмұныбойыншашешімтабуғабағытталғансұрақтарқұрастыружәнежауап беру;

4.2.4.1 мәтінніңтақырыбы мен мазмұныныңөзарасәйкестігінанықтаужәнеондағынегізгіойдытұжырымдау;

4.2.5.1* дереккөздерден (мәтін, сөздік, сызба, кесте, карта, диаграмма) қажеттіақпараттарды табу, кездескенжаңасөздердіңмағынасынмәнмәтінбойыншаанықтап, ақпараттықорытындылау, бағалау

4.3.1.1 берілгентақырыпбойыншаәңгімелеу, сипаттаужәнепайымдауэлементтері бар мәтінқұрапжазу;

4.3.3.1* оқыған, тыңдағанжәнеаудиовизуалдыматериалдарбойыншажоспарқұрыпмазмұндама/тірексөздердіпайдаланып эссе жазу;

4.3.5.1 стилистикалыққателердімұғалімініңкөмегіменанықтаптүзету, жазбажұмысынпунктуациялық, орфографиялық, грамматикалықнормаларғасәйкесөзбетіншередакциялау;

4.3.6.1 каллиграфиялықнормалардысақтаужәнежазутехникасынжетілдіру;

4.3.7.1 құрмалассөйлемніңтынысбелгісінқою

4.4.1.1 сөзгеқосымшаларжалғаудадыбысүндестігінескеріпқолдану;

4.4.1.2 сөзгеқосымшаларжалғаудабуынүндестігінескеріпқолдану;

4.4.1.3 айтылуы мен жазылуындаайырмашылығы бар сөздердіанықтапжазу

16
1 Тіл және сөйлеу туралы білімді еске түсіру 1 3.09
2 Ауызша және жазбаша сөйлеу 1 4.09
3 Монолог 1 5.09
4 Сөйлеу мәдениеті 2 6, 10.09
5 Шығармашылық жазба жұмысы. Эссе жазуды үйрену. Қатемен жұмыс 2
6 Дыбыс туралы білімді еске түсіру 2
7 Буын үндестігі. Шығармашылық жазба жұмысы. Қатемен жұмыс 3
8 Дыбыс үндестігі. Шығармашылық жазба жұмысы. Қатемен жұмыс 3
9 Білім бекіту. Тарау бойынша ЖБ 1
ІІ «Құндылықтар» ортақ тақырыбы аясында 16
10 Мәтін туралы өткенді еске түсіру 1
11 Мәтіннің тақырыбы және мәтіндегі негізгі ой 2
12 Мәтін және оның құрылымы 1
13 Мәтін және оның түрлері. Шығармашылық жазба жұмысы. Қатемен жұмыс. 4
14 Сөз тіркесі 2
15 Жай және құрмалас сөйлем. Шығармашылық жазба жұмысы. Қатемен жұмыс 3
16 Білімді бекіту. Тарау бойынша ЖБ 1
17 Тоқсандық ЖБ 1
ІІ тоқсан – 32 сағ
ІІІ ««Мәдени мұра»» ортақ тақырыбы аясында 4.1.2.1* мәтіннің тақырыбы мен берілген диаграмма, сызба, кесте бойынша мәтіннің мазмұнын болжау және өз ойын дәлелдеу

4.1.3.1 сұхбаттасының жасын, жай-күйін ескере отырып, белгілі бір тақырып аясында сөйлеу мәдениетін сақтап, диалогке қатысу

4.1.4.1 тірексөздер мен жоспарды пайдалана отырып, монолог құрау

4.1.5.1 аудио-бейнежазба мазмұнына өзіндік баға беру

4.1.6.1 интонацияны, вербалды емес тілдік құралдарды (қимыл, ым-ишара) және қыстырма, одағай сөздерді қолдана отырып, тақырыпқа тыңдарманды қызықтыру

4.2.2.1 тұрақты сөз тіркестері мен көп мағыналы сөздерді ажырата білу, мағынасын түсіну, сөйлеу барысында қолдану

4.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру

4.2.4.1 мәтіннің тақырыбы мен мазмұнының өзара сәйкестігін анықтау және ондағы негізгі ойды тұжырымдау

4.2.5.1* дереккөздерден (мәтін, сөздік, сызба, кесте, диаграмма) қажетті ақпараттарды табу, кездескен жаңа сөздердің мағынасын мәнмәтін бойынша анықтап, ақпаратты қорытындылау, бағалау

4.2.6.1 белгілі бір тақырыпта берілген мәтіннің түрлерін, жанрын, стилін (мақала, репортаж, жаңалық, өмірбаян, мінездеме, жарнама, хабарландыру) салыстырып, ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтау

4.3.2.1 тірек сөздерді қолданып белгілі бір стильде мәтін (мақала, мінездеме, сұхбат) жазу

4.3.3.1* оқыған, тыңдаған және аудиовизуалды материалдар бойынша жоспар құрып мазмұндама/тірек сөздерді пайдаланып эссе жазу

4.3.5.1 стилистикалық қателерді мұғалімінің көмегімен анықтап түзету, жазба жұмысын пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық нормаларға сәйкес өз бетінше редакциялау

4.3.6.1 каллиграфиялық нормаларды сақтау, жазу техникасын жетілдіру

4.3.7.2 сөйлемнің бірыңғай мүшелерін ажырату және тыныс белгісін (үтір, қос нүкте) қою;

4.3.7.3 диалогке тән тыныс белгілерді қою4.4.2.1* күрделісөздердіңтүрлерінажырата алу (біріккен сөз, қос сөз, қысқарған сөз)

4.4.2.6 сөз таптарының сөйлемдегі қызметін анықтау

16
18 Сөйлеу мәдениеті 2
19 Сөйлем мүшелері туралы өткенді еске түсіру 1
20 Сөйлемнің дара және күрделі мүшелері.Репортаж, жаңалық 3
21 Сөйлемнің біріңғай мүшелері. Жарнама, хабарландыру мәтіндерімен жұмыс. Шығармашылық жазба жұмысы. 4
22 Мақала жазуды үйрену 3
23 Жобалық жұмыс. 2
24 Білімді бекіту. Тарау бойынша ЖБ 1
ІҮ «Мамандықтар әлемі»ортақ тақырыбы аясында 16
25 Сөз және оның мағынасы 1
26 Тұрақты сөз тіркестері 2
27 Күрделі сөз 1
28 Біріккен сөздер. Шығармашылық жазба жұмысы.Қатемен жұмыс 3
29 Қос сөздер 2
30 Қысқарған сөздер.Шығармашылық жазба жұмысы. 3
31 Білім бекіту. Тарау бойынша ЖБ. 1
32 Жобалық жұмыс 2
33 Тоқсан бойынша ЖБ 1

Ескерту:**Жүзеге асырылатын оқу мақсаты бағаны оқушылардың қажеттіліділігін ескеріп, қысқа мерзімді сабақ жоспарын құрар кезде ОМ кодировкасы белгіленіп толтыру ұсынылады.

-Ортақ тақырыптар аясында лексикалық тақырыпшаларды мұғалімдер қолданылатын ресурстарды(Орта мерзімді жоспар, ОӘК) ескере отырып белгілеуі ұсынылады.

— Ортақ тақырыптар аясында жобалық жұмыстың тақырыбы мен түрін оқушылардың қызығушылығын ескере отырып мұғалім таңдай алады.Бұл сабақтарда міндетті түрде дереккөздерден ақпарат алу, тыңдарманның назарын аудару бөлімшелерінің оқу мақсаттары қарастырылуы тиіс.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *