КТЖ Көркем еңбек 9 сынып Күнтізбелік тақырыптық жоспар Қыздар Ұлдар Түсінік хат

Түсінік хат

«Көркем еңбек» пәнінен күнтізбелік – тақырыптық жоспарҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығымен бекітілген білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары,Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 115 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 2017 жылғы 25 қазандағы № 545 бұйрығымен бекітілген жалпы білім беретін пәндердің үлгілік оқу бағдарламаларына сәйкес әзірленді.

Оқу бағдарламасының мақсаты – өнер және еңбек технологиясы саласында функционалды сауаттылықты қалыптастыру, шындыққа шығармашылықпен қарайтын тұлға дамыту.

«Көркем еңбек» оқу пәнінің бағдарламасы: қоршаған ортада өнер, дизайн мен технология туралы түсінік пен білімді дамытуға; Қазақстан және әлем халықтарының көркем-мәдениет мұрасын оқып үйренуге; өнер мен дизайнның көркем тәсілдері арқылы шығармашылық идеяларды, технологиялық дағдыларды дамытуға; зерттеу, жасау, талдау, нысандарды көркем түрлендіру үдерісінде оқушылардың шығармашылық және сын тұрғысынан ойлау дағдыларын дамытуға; оқу қызметінің барлық түрлерінде ақпараттық-коммуникативтік технологияларды пайдалану арқылы тәжірибе алуға (зерттеу, идеялардың шығармашылықпен іске асыру, жұмыстардың таныстырылымы); жұмыс нәтижесі үшін түрлі ақпарат көздері мен ресурстарының маңыздылығын түсіне отырып, зерттеу мен пайдалануға; эстетикалық, еңбекке баулу, экономикалық, экологиялық, патриоттық тәрбиелеу мен рухани-өнегелік құндылықтарын қалыптастыруға; уақыт, материалдың қасиеті мен басқа да факторлардың әсерін анықтап және оны ескере отырып қызметін өз бетінше жоспарлай алуға; оқу мақсаттарына жетуде бірігіп жұмыс істеуді ұйымдастыру (жеке, жұптық және топтық жұмыс) бойынша тәжірибе жинауға бағытталған.

Жалпы негізгі білім беру жүйесіндегі «Көркем еңбек» пәнінің ерекшелігі әртүрлі өнер түрлерін зерделеу, идеяларын өнер тәсілдері арқылы көрсету, әмбебап (тұрмыстық) және арнайы (пәндік) білімдер мен икемділікті, материалдар мен нысандарды түрлендіру және көркем өңдеу дағдыларын, үй шаруашылығын жүргізу, технологиялар мен техниканы қолдану машықтарын иелену болып табылады.

Қала, ауыл және шағын жинақты мектептерде ұлдар мен қыздар тобына бөлу сыныптың толымдылығына қарамастан жүзеге асырылады (гендерлік қағида бойынша: ұлдар және қыздар тобы сынып толымдылығына тәуелді емес).

«Көркем еңбек» пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі: 5-6-сыныптарда– аптасына 2 сағаттан, оқу жылында 68 сағат, 7-9 сыныптарда – аптасына 1 сағаттан, оқу жылында 34 сағатты құрайды.

Оқу бағдарламасының мазмұны материалдарды 5 ортақ білім беру бағыттары арқылы оқып-үйренуді қарастырады: «Визуалды өнер»; «Сәндік-қолданбалы шығармашылық»; «Дизайн және технология»; «Үй мәдениеті»; «Тамақтану мәдениеті».

«Визуалды өнер» мен «Сәндік-қолданбалы шығармашылық» бөлімдерінің тақырыптары ер балалар мен қыз балалар үшін бірдей.

«Визуалды өнер» бөлімінің мазмұны төмендегі бөлімшелерді: классикалық және заманауи өнер; қазақстандық суретшілердің шығармашылығы; бейнелеу өнерінің жанрлары мен түрлері; сандық өнер (фотосурет, анимация, медиа құралдар); бейнелеу (визуалды) өнерінің көркем тәсілдері; көркемдік материалдар және техникалармен эксперименттеу бөлімдерін қамтиды.

«Сәндік-қолданбалы шығармашылық» бөлімінің мазмұны төмендегі бөлімшелерді: сәндік-қолданбалы өнер ерекшеліктері мен негізгі пішіндері, Қазақстанның және басқа елдердің сәндік-қолданбалы өнері; сәндік-қолданбалы өнер материалдары, технологиялары мен құралдары; Ұлттық ою-өрнек; Ішкі көріністі сәнді безендіру қарастырады.

«Дизайн және технология» (қыз балалар) бөлімінің мазмұны төмендегі бөлімшелерді: негізгі тоқыма, табиғи, жасанды және дәстүрлі емес материалдарды; тоқыма материалдарын өңдеу құралдары мен жабдықтарын; тоқыма материалдарын әртүрлі тәсілдермен өңдеуді; тоқыма материалдарынан бұйым дизайнын; сән индустриясын, стиль және образ, ұлттық киім элементтерін дайындау технолоиясын қамтиды.

«Үй мәдениеті» бөлімінің мазмұны (қыз балалар) төмендегі бөлімшелерді: жеке гигиенаны, тұрғын үй экологиясын; өсімдік шаруашылығы, сәндік өсімдіктер шаруашылығы, ландшафтты дизайн негіздерін; киім күтімі мен ұзақ мерзімді сақтауды қамтиды.

«Тамақтану мәдениеті» бөлімінің мазмұны төмендегі бөлімшелерді: дұрыс тамақтану негізін; дастарқан басында өзін-өзі дұрыс ұстау ережелерін, дастарқанды жабдықтауды; тағам әзірлеу технологиясын; Әлем халықтарының тағамдарын қамтиды.

ҰМЖ

бөлімдері

Тақырыптар/

Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны

Оқу мақсаты Са

ғат саны

9 «А» 9 «Ә» 9 «Б» 9 «В»
Мерзімі Түзету Мерзімі Түзету Мерзімі Түзету Мерзімі Түзету
І тоқсан, 8 сағат
Сәндік қолданбалы өнер

(8 сағат)

1 Қазақстантың дәстүрлі тоқыма өнері. Қазақ кілемдері. Алаша. 9.1.2.1-Өнер туындыларының тарихи және мәдени шығармаларындағы материалдар мен стильдерді жариялауда көпшілік назарының әсерін қарастыра отырып, салысытрмалы талдауды жасау
2 Кілем тоқу. Гобелен. Қазіргі кілемдер үлгілері 9.1.3.1-Шығармашылық ойды жүзеге асыру мен дамытуда алғашқы және қазіргі ақпарат көздерін мақсатты түрде және өнімді қолдану (ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолдану).

9.2.2.2-Әртүрлі өнеркәсіпте технологиялық және өдірістік үдерістер туралы білімдері мен түсінігін көрсету

3 Кілемтоқуматериалдары мен құралжабдықтары 9.1.6.4-Шығармашылық жұмыстаржасауүшінәртүрлітехнологиялар мен өнерматериалдарынқолданубойыншаөзіндік (оригиналды) шешімдердіұсыну
4 Бұйым нобайын жасау. Материалдар мен құрал-жабдық-тарды дайындау 9.1.5.1-Күрделі нысандар, пішіндер мен образдардың дизайнын дайындау үшін түрлі салалар бойынша білімдерді жалпылау. 9.1.4.1-Жұмысты орындаудың тиімді (оптималды) әдістері мен реттілігін анықтай отырып, шығармашылық қызметін жоспарлау
5 Шығармашылық жұмысты орындау (таңдау бойынша) Сәндеу мен безендіру. 9.2.1.1-Мазмұнды, ерекше туындыны орындау үшін өз бетінше және сенімділікпен өнердің көркем құралдарын қолдану.

9.2.3.3-Шығармашылық жұмыстар мен бұйымдар жасау барысында қазақ ұлттық мәдениет элементтерін пайдалану.

9.2.6.1-Техника қауіпсіздігін қадағалап, оның маңыздылығын сезіне және демонстрациялай отырып, материалдар мен құралдарды қолдану

6 Шығармашылық жұмысты орындау (таңдау бойынша) Сәндеу мен безендіру. 9.2.1.1-Мазмұнды, ерекше туындыны орындау үшін өз бетінше және сенімділікпен өнердің көркем құралдарын қолдану. 9.2.3.3-Шығармашылық жұмыстар мен бұйымдар жасау барысында қазақ ұлттық мәдениет элементтерін пайдалану. 9.2.6.1-Техника қауіпсіздігін қадағалап, оның маңыздылығын сезіне және демонстрациялай отырып, материалдар мен құралдарды қолдану
7 Шығармашылық жұмысты орындау (таңдау бойынша) Сәндеу мен безендіру. 9.2.1.1-Мазмұнды, ерекше туындыны орындау үшін өз бетінше және сенімділікпен өнердің көркем құралдарын қолдану.

9.2.3.3-Шығармашылық жұмыстар мен бұйымдар жасау барысында қазақ ұлттық мәдениет элементтерін пайдалану.

9.2.6.1-Техника қауіпсіздігін қадағалап, оның маңыздылығын сезіне және демонстрациялай отырып, материалдар мен құралдарды қолдану

8 Жұмыстықорғау. Көрмеұйымдастыру 9.3.1.1-Медиа құралдары мен онлайн платформалардықолданаотырып, белгілібіраудиторияғадайынжұмыстарынқорғаудыөзбетіншеұйымдастыру (бейнетаспа, онлайн форумдар, әлеуметтікжелілер).

9.3.2.1-Өзінің және өзгелердің жұмыстарындағы тарихи, әлеуметтік және мәдениеттік мәнмәтіндерді талдау мен бағалау

ІІ тоқсан, 8 сағат.
Дизайн және технология

(18 сағат)

9 Заманауи сән әлеміндегі сарындық (стильді) бағыттар (өздігінен ізденіс зерттеулері) 9.1.2.1-Тарихи және мәдени шығармалар-дағы қолөнер, дизайн туындыларының материал-дарын, түрлерін, бағыттарын салыстырмалы талдау. 9.1.3.1-Шығарма-шылық ойларды жүзеге асыруда алғашқы және қазіргі ақпарат көздерін мақсатты, өнімді пайдалану.
10 «Сән және жеке тұлға үйлесімділігі» эксперименті.
Жеке даралық имиджін жасау. Идеяларды жүзеге асыру
9.1.5.1- Күрделі нысандар, пішіндер мен образдардың дизайнын дайындау үшін түрлі салалар бойынша білімдерді жалпылау
11 Аксессуарлар, шаш үлгісі, визаж құралдары негізінде жеке даралық образды жасау. 9.1.6.2-Бұйымды дайындау мен безендіру барысында заманауи және дәстүрлі емес материалдарды қолданудың өзіндік (оригиналды) шешімдері мен жолдарын ұсыну
12 Өзіндік имидж қалыптастыру үшін киім, аксессуарлар топтамасын жасау эксперименті. 9.1.5.1- Күрделі нысандар, пішіндер мен образдардың дизайнын дайындау үшін түрлі салалар бойынша білімдерді жалпылау.9.1.6.3-Трикотажды, тоқусыз матаны және басқа да заманауи, дәстүрлі материалдарды өз бетінше зерделеу, анықтау және бағалау. 9.2.3.1-Бұйым дайындау барысында материалдарды өңдеу мен безендірудің ұтымды тәсілдерін анықтау, таңдау мен қолдану. 9.3.4.1-Өзінің және өзгелердің жұмыстарындағы мақсаттың өзіндік анық көруін және негізделген бағаны өзіндік білдіру
13 Өзіндік имидж қалыптастыру үшін киім, аксессуарлар топтамасын жасау эксперименті.
14 Жұмыстықорғау 9.3.1.1-Медиа құралдары мен онлайн платформалардықолданаотырып, белгілібіраудиторияғадайынжұмыстарынқорғаудыөзбетіншеұйымдастыру (бейнетаспа, онлайн форумдар, әлеуметтікжелілер)
15 Қарапайым геометриялық формалардан (пончо, кейп,туника)құралған «Fast cloth» сәнді киім дизайны. 9.1.2.1-Тарихи және мәдени шығармалардағы қолөнер, дизайн туындыларының материалдарын, түрлерін, бағыттарын салыстырмалы талдау.9.1.3.1-Шығармашылық ойларды жүзеге асыруда алғашқы және қазіргі ақпарат көздерін мақсатты, өнімді пайдалану.9.2.2.2-Әртүрлі өнеркәсіпте технологиялық және өндірістік үдерістер туралы білімдері мен түсінігін көрсету
16 Киім мен аксессуарлардың заманауи өндірісі
ІІІ тоқсан, 10 сағат.
17 Нобай. Идеяны жүзеге асыру. Материалдар мен құрал-жабдықтарды дайында 9.1.5.1 -Күрделі нысандар, пішіндер мен образдардың дизайнын дайындау үшін түрлі салалар бойынша білімдерді жалпылау. 9.1.5.2-Әртүрлі графика тәсілдерін қолдану арқылы (оның ішінде ақпараттық-коммуника-тивтік технологияларды қолданып) өз бетінше графикалық және технологиялық құжат құру.
18 Нобай. Идеяны жүзеге асыру. Материалдар мен құрал-жабдықтарды дайындау
19 Бұйымды жасау, бөлшектерді пішу.

Құрылымдау.

9.2.3.1-Бұйым дайындау барысында материал-дарды өңдеу мен безендірудің ұтымды тәсілдерін анықтау, таңдау мен қолдану. 9.2.3.2-Сенімділік пен дербестігін көрсете, әртүрлі техникаларды, конструкция түрлері мен заманауи материалдарды қолдана отырып ерекше күрделі бұйым жасау.

9.2.6.2-Белгілі бір бұйым мен жұмыс түріне арналған техника қауіпсіздігі бойынша нұсқаулық құру

20 Кейп сызбасының құрылуы
21 Кейп. Бөлшектерді пішу.
22 Жеке бөлшектерді өңдеу. Бөлшектерді біріктіру мен бұйымды өңдеу (Кейп.Өлшеуге дайындау) 9.2.2.1-Заманауи тігін құрал-жабдықтарын білу және торлау тігін машинасын қолдану. 9.2.2.3-Тігін машиналарында күрделі операцияларды (аппликация, кестелеу) орындау және зерделеу. 9.2.6.1-Материалдар мен құрал жабдықтарды қолданудағы қауіпсіздік ережелерін сақтаудың маңыздылығы мен сақтық шараларын айтып отырып, жұмыс орындау
23 Жеке бөлшектерді өңдеу (Кейп. Қиықтар мен өңірастын өңдеу).
24 Кейп. Төменгі қиығын өңдеу. 9.2.2.1-Заманауи тігін құрал-жабдықтарын білу және торлау тігін машинасын қолдану. 9.2.2.3-Тігін машиналарында күрделі операцияларды (аппликация, кестелеу) орындау және зерделеу. 9.2.6.1-Материалдар мен құрал жабдықтарды қолданудағы қауіпсіздік ережелерін сақтаудың маңыздылығы мен сақтық шараларын айтып отырып, жұмыс орындау
25 Туника.
26 Жұмыстыталдау мен бағалау. Жұмыстықорғау 9.1.4.2-Пайданы анықтаумақсатындатүрлітауарлардыөткізунарығынталдау. 9.3.4.1-Өзінің және өзгелердің жұмыстарындағы мақсатты өзгеше көзқарасын білдіру және негізделген өзіндік баға беру. 9.3.1.1-Медиа құралдары мен онлайн платформаларды қолдана отырып, белгілі бір аудиторияға дайын жұмыстарын қорғауды өз бетінше ұйымдастыру (бейнетаспа, онлайн форумдар, әлеуметтік желілер)
ІҮ тоқсан, 8 сағат.
Үй мәдениеті

(8 сағат)

27 Интерьер /экстерьер 9.1.5.1 -Күрделі нысандар, пішіндер мен образдардың дизайнын дайындау үшін түрлі салалар бойынша білімдерді жалпылау.

9.1.3.1-Шығармашылық идеяларды (оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік технологияларды) дамыту мен іске асыруда алғашқы және қазіргі ақпарат көздерін толыққанды және нәтижелі қолдану

28 Ландшафт элементтері 9.2.5.1-Ландшафты дизайнның элементтерін, заманауи бағыттары мен стильдерін анықтау және сипаттау
29 Ландшафт дизайны
30 Шығармашылықидеянывизуалдау 9.1.5.2-Әртүрлі графика тәсілдерін қолдану арқылы (оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолданып) өз бетінше графикалық және технологиялық құжатты құру. 9.3.4.1-Өзінің және өзгелердің жұмыстарындағы мақсаттың өзіндік анық көруін және негізделген бағаны өзіндік білдіру
31 Шығармашылық идеяны визуалдау (Жоба, макет жасау)
32 Шығармашылық идеяны визуалдау (Жоба, макет жасау)
33 Интерьердімерекегеорайбезендіру 9.1.5.2-Әртүрлі графика тәсілдерін қолдану арқылы өз бетінше графикалық және технологиялық құжатты құру. 9.1.5.1-Күрделі нысандар, пішіндер мен образдардың дизайнын дайындау үшін түрлі салалар бойынша білімдерді жалпылау.

9.2.5.4-Интерьерді (тұрғын үй, қоғамдық) безендіру, жоспарлау және ұйымдастыру бойынша тәжірибелік жұмысты орындау үшін түрлі салалардағы білімдерін жалпылау. 9.3.3.1-Бұйымның сапасын және өнімнің сыртқы көрінісін анықтайтын негізгі факторларды (эстетика, атқаратын қызметі, экономика) талдау және бағалау

34 Интерьердімерекегеорайбезендіру
ҰМЖ

бөлімдері

Тақырыптар/ Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны Оқу мақсаты Сағат саны Мерзімі Түзету
І тоқсан, 8 сағат
Сәндік қолданбалы өнер

(8 сағат)

1 Қазақстантың дәстүрлі тоқыма өнері. Қазақ кілемдері. Алаша. 9.1.2.1-Өнер туындыларының тарихи және мәдени шығармаларындағы материалдар мен стильдерді жариялауда көпшілік назарының әсерін қарастыра отырып, салысытрмалы талдауды жасау 1
2 Кілем тоқу. Гобелен. Қазіргі кілемдер үлгілері 9.1.3.1-Шығармашылық ойды жүзеге асыру мен дамытуда алғашқы және қазіргі ақпарат көздерін мақсатты түрде және өнімді қолдану (ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолдану)
9.2.2.2-Әртүрлі өнеркәсіпте технологиялық және өдірістік үдерістер туралы білімдері мен түсінігін көрсету
1
3 Кілемтоқуматериалдары мен құралжабдықтары 9.1.6.4-Шығармашылық жұмыстаржасауүшінәртүрлітехнологиялар мен өнерматериалдарынқолданубойыншаөзіндік (оригиналды) шешімдердіұсыну
4 Бұйым нобайын жасау.
Материалдар мен құрал-жабдықтарды дайындау
9.1.5.1-Күрделі нысандар, пішіндер мен образдардың дизайнын дайындау үшін түрлі салалар бойынша білімдерді жалпылау
9.1.4.1-Жұмысты орындаудың тиімді (оптималды) әдістері мен реттілігін анықтай отырып, шығармашылық қызметін жоспарлау
5 Шығармашылық жұмысты орындау (таңдау бойынша) Сәндеу мен безендіру. 9.2.1.1-Мазмұнды, ерекше туындыны орындау үшін өз бетінше және сенімділікпен өнердің көркем құралдарын қолдану
9.2.3.3-Шығармашылық жұмыстар мен бұйымдар жасау барысында қазақ ұлттық мәдениет элементтерін пайдалану
9.2.6.1-Техника қауіпсіздігін қадағалап, оның маңыздылығын сезіне және демонстрациялай отырып, материалдар мен құралдарды қолдану
6 Шығармашылық жұмысты орындау (таңдау бойынша) Сәндеу мен безендіру. 9.2.1.1-Мазмұнды, ерекше туындыны орындау үшін өз бетінше және сенімділікпен өнердің көркем құралдарын қолдану
9.2.3.3-Шығармашылық жұмыстар мен бұйымдар жасау барысында қазақ ұлттық мәдениет элементтерін пайдалану
9.2.6.1-Техника қауіпсіздігін қадағалап, оның маңыздылығын сезіне және демонстрациялай отырып, материалдар мен құралдарды қолдану
7 Шығармашылық жұмысты орындау (таңдау бойынша) Сәндеу мен безендіру. 9.2.1.1-Мазмұнды, ерекше туындыны орындау үшін өз бетінше және сенімділікпен өнердің көркем құралдарын қолдану
9.2.3.3-Шығармашылық жұмыстар мен бұйымдар жасау барысында қазақ ұлттық мәдениет элементтерін пайдалану
9.2.6.1-Техника қауіпсіздігін қадағалап, оның маңыздылығын сезіне және демонстрациялай отырып, материалдар мен құралдарды қолдану
8 Жұмыстықорғау. Көрмеұйымдастыру 9.3.1.1-Медиа құралдары мен онлайн платформалардықолданаотырып, белгілібіраудиторияғадайынжұмыстарынқорғаудыөзбетіншеұйымдастыру (бейнетаспа, онлайн форумдар, әлеуметтікжелілер). 9.3.2.1-Өзінің және өзгелердің жұмыстарындағы тарихи, әлеуметтік және мәдениеттік мәнмәтіндерді талдау мен бағалау

ІІ тоқсан, 8 сағат.
Дизайн және технология

(18 сағат)

9 Заманауи сән әлеміндегі сарындық (стильді) бағыттар (өздігінен ізденіс зерттеулері) 9.1.2.1-Тарихи және мәдени шығармалардағы қолөнер, дизайн туындыларының материалдарын, түрлерін, бағыттарын салыстырмалы талдау.
9.1.3.1-Шығармашылық ойларды жүзеге асыруда алғашқы және қазіргі ақпарат көздерін мақсатты, өнімді пайдалану. (оныңішіндеақпараттық-коммуникативтіктехнологиялардықолдану)
10 «Сән және жеке тұлға үйлесімділігі» эксперименті.
Жеке даралық имиджін жасау. Идеяларды жүзеге асыру
9.1.5.1- Күрделі нысандар, пішіндер мен образдардың дизайнын дайындау үшін түрлі салалар бойынша білімдерді жалпылау
11 Аксессуарлар, шаш үлгісі, визаж құралдары негізінде жеке даралық образды жасау. 9.1.6.2-Бұйымды дайындау мен безендіру барысында заманауи және дәстүрлі емес материалдарды қолданудың өзіндік (оригиналды) шешімдері мен жолдарын ұсыну
12 Өзіндік имидж қалыптастыру үшін киім, аксессуарлар топтамасын жасау эксперименті. 9.1.5.- Күрделі нысандар, пішіндер мен образдардың дизайнын дайындау үшін түрлі салалар бойынша білімдерді жалпылау.9.1.6.3-Трикотажды, тоқусыз матаны және басқа да заманауи, дәстүрлі материалдарды өз бетінше зерделеу, анықтау және бағалау. 9.2.3.1-Бұйым дайындау барысында материалдарды өңдеу мен безендірудің ұтымды тәсілдерін анықтау, таңдау мен қолдану. 9.3.4.1-Өзінің және өзгелердің жұмыстарындағы мақсаттың өзіндік анық көруін және негізделген бағаны өзіндік білдіру
13 Өзіндік имидж қалыптастыру үшін киім, аксессуарлар топтамасын жасау эксперименті. 9.1.5.- Күрделі нысандар, пішіндер мен образдардың дизайнын дайындау үшін түрлі салалар бойынша білімдерді жалпылау.9.1.6.3-Трикотажды, тоқусыз матаны және басқа да заманауи, дәстүрлі материалдарды өз бетінше зерделеу, анықтау және бағалау. 9.2.3.1-Бұйым дайындау барысында материалдарды өңдеу мен безендірудің ұтымды тәсілдерін анықтау, таңдау мен қолдану. 9.3.4.1-Өзінің және өзгелердің жұмыстарындағы мақсаттың өзіндік анық көруін және негізделген бағаны өзіндік білдіру
14 Жұмыстықорғау 9.3.1.1-Медиа құралдары мен онлайн платформалардықолданаотырып, белгілібіраудиторияғадайынжұмыстарынқорғаудыөзбетіншеұйымдастыру (бейнетаспа, онлайн форумдар, әлеуметтікжелілер)
15 Қарапайым геометриялық формалардан (пончо, кейп,туника)құралған «Fast cloth» сәнді киім дизайны. 9.1.2.1-Тарихи және мәдени шығармалардағы қолөнер, дизайн туындыларының материалдарын, түрлерін, бағыттарын салыстырмалы талдау.9.1.3.1-Шығармашылық ойларды жүзеге асыруда алғашқы және қазіргі ақпарат көздерін мақсатты, өнімді пайдалану.9.2.2.2-Әртүрлі өнеркәсіпте технологиялық және өндірістік үдерістер туралы білімдері мен түсінігін көрсету
16 Киім мен аксессуарлардың заманауи өндірісі 9.1.2.1-Тарихи және мәдени шығармалардағы қолөнер, дизайн туындыларының материалдарын, түрлерін, бағыттарын салыстырмалы талдау.9.1.3.1-Шығармашылық ойларды жүзеге асыруда алғашқы және қазіргі ақпарат көздерін мақсатты, өнімді пайдалану. (оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолдану. 9.2.2.2-Әртүрлі өнеркәсіпте технологиялық және өндірістік үдерістер туралы білімдері мен түсінігін көрсету.
ІІІ тоқсан, 10 сағат.
17 Нобай. Идеяны жүзеге асыру. Материалдар мен құрал-жабдықтарды дайындау 9.1.5.1 -Күрделі нысандар, пішіндер мен образдардың дизайнын дайындау үшін түрлі салалар бойынша білімдерді жалпылау. 9.1.5.2-Әртүрлі графика тәсілдерін қолдану арқылы (оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолданып) өз бетінше графикалық және технологиялық құжатты құру
18 Нобай. Идеяны жүзеге асыру. Материалдар мен құрал-жабдықтарды дайындау 9.1.5.1 -Күрделі нысандар, пішіндер мен образдардың дизайнын дайындау үшін түрлі салалар бойынша білімдерді жалпылау. 9.1.5.2-Әртүрлі графика тәсілдерін қолдану арқылы (оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолданып) өз бетінше графикалық және технологиялық құжатты құру
19 Бұйымды жасау, бөлшектерді пішу.

Құрылымдау.

9.2.3.1-Бұйым дайындау барысында материалдарды өңдеу мен безендірудің ұтымды тәсілдерін анықтау, таңдау мен қолдану. 9.2.3.2-Сенімділік пен дербестігін көрсете, әртүрлі техникаларды, конструкция түрлері мен заманауи материалдарды қолдана отырып ерекше күрделі бұйым жасау.
9.2.6.2-Белгілі бір бұйым мен жұмыс түріне арналған техника қауіпсіздігі бойынша нұсқаулық құру
20 Кейп сызбасының құрылуы 9.2.3.1-Бұйым дайындау барысында материалдарды өңдеу мен безендірудің ұтымды тәсілдерін анықтау, таңдау мен қолдану. 9.2.3.2-Сенімділік пен дербестігін көрсете, әртүрлі техникаларды, конструкция түрлері мен заманауи материалдарды қолдана отырып ерекше күрделі бұйым жасау.
9.2.6.2-Белгілі бір бұйым мен жұмыс түріне арналған техника қауіпсіздігі бойынша нұсқаулық құру
21 Кейп. Бөлшектерді пішу. 9.2.3.1-Бұйым дайындау барысында материалдарды өңдеу мен безендірудің ұтымды тәсілдерін анықтау, таңдау мен қолдану. 9.2.3.2-Сенімділік пен дербестігін көрсете, әртүрлі техникаларды, конструкция түрлері мен заманауи материалдарды қолдана отырып ерекше күрделі бұйым жасау.
9.2.6.2-Белгілі бір бұйым мен жұмыс түріне арналған техника қауіпсіздігі бойынша нұсқаулық құру
22 Жеке бөлшектерді өңдеу. Бөлшектерді біріктіру мен бұйымды өңдеу (Кейп.Өлшеуге дайындау) 9.2.2.1-Заманауи тігін құрал-жабдықтарын білу және торлау тігін машинасын қолдану. 9.2.2.3-Тігін машиналарында күрделі операцияларды (аппликация, кестелеу) орындау және зерделеу. 9.2.6.1-Материалдар мен құрал жабдықтарды қолданудағы қауіпсіздік ережелерін сақтаудың маңыздылығы мен сақтық шараларын айтып отырып, жұмыс орындау
23 Жеке бөлшектерді өңдеу (Кейп. Қиықтар мен өңірастын өңдеу). 9.2.2.1-Заманауи тігін құрал-жабдықтарын білу және торлау тігін машинасын қолдану. 9.2.2.3-Тігін машиналарында күрделі операцияларды (аппликация, кестелеу) орындау және зерделеу. 9.2.6.1-Материалдар мен құрал жабдықтарды қолданудағы қауіпсіздік ережелерін сақтаудың маңыздылығы мен сақтық шараларын айтып отырып, жұмыс орындау
24 Кейп. Төменгі қиығын өңдеу. 9.2.2.1-Заманауи тігін құрал-жабдықтарын білу және торлау тігін машинасын қолдану. 9.2.2.3-Тігін машиналарында күрделі операцияларды (аппликация, кестелеу) орындау және зерделеу. 9.2.6.1-Материалдар мен құрал жабдықтарды қолданудағы қауіпсіздік ережелерін сақтаудың маңыздылығы мен сақтық шараларын айтып отырып, жұмыс орындау
25 Туника.
26 Жұмыстыталдау мен бағалау. Жұмыстықорғау 9.1.4.2-Пайданы (табысты) анықтаумақсатындатүрлітауарлардыөткізунарығынталдау. 9.3.4.1-Өзінің және өзгелердің жұмыстарындағы мақсатты өзгеше көзқарасын білдіру және негізделген өзіндік баға беру. 9.3.1.1-Медиа құралдары мен онлайн платформаларды қолдана отырып, белгілі бір аудиторияға дайын жұмыстарын қорғауды өз бетінше ұйымдастыру (бейнетаспа, онлайн форумдар, әлеуметтік желілер)
ІҮ тоқсан, 8 сағат
Үй мәдениеті

(8 сағат)

27 Интерьер /экстерьер 9.1.5.1 -Күрделі нысандар, пішіндер мен образдардың дизайнын дайындау үшін түрлі салалар бойынша білімдерді жалпылау.
9.1.3.1-Шығармашылық идеяларды (оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік технологияларды) дамыту мен іске асыруда алғашқы және қазіргі ақпарат көздерін толыққанды және нәтижелі қолдану
28 Ландшафт элементтері 9.2.5.1-Ландшафты дизайнның элементтерін, заманауи бағыттары мен стильдерін анықтау және сипаттау
29 Ландшафт дизайны 9.2.5.1-Ландшафты дизайнның элементтерін, заманауи бағыттары мен стильдерін анықтау және сипаттау
30 Шығармашылықидеянывизуалдау 9.1.5.2-Әртүрлі графика тәсілдерінқолдануарқылы (оныңішіндеақпараттық-коммуникативтіктехнологиялардықолданып) өзбетіншеграфикалықжәнетехнологиялыққұжаттықұру. 9.3.4.1-Өзінің жәнеөзгелердіңжұмыстарындағымақсаттыңөзіндіканықкөруінжәненегізделгенбағаныөзіндікбілдіру
31 Шығармашылық идеяны визуалдау (Жоба, макет жасау) 9.1.5.2-Әртүрлі графика тәсілдерін қолдану арқылы (оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолданып) өз бетінше графикалық және технологиялық құжатты құру. 9.3.4.1-Өзінің және өзгелердің жұмыстарындағы мақсаттың өзіндік анық көруін және негізделген бағаны өзіндік білдіру
32 Шығармашылық идеяны визуалдау (Жоба, макет жасау) 9.1.5.2-Әртүрлі графика тәсілдерін қолдану арқылы (оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолданып) өз бетінше графикалық және технологиялық құжатты құру. 9.3.4.1-Өзінің және өзгелердің жұмыстарындағы мақсаттың өзіндік анық көруін және негізделген бағаны өзіндік білдіру
33 Интерьердімерекегеорайбезендіру 9.1.5.2-Әртүрлі графика тәсілдерінқолдануарқылы (оныңішіндеақпараттық-коммуникативтіктехнологиялардықолданып) өзбетіншеграфикалықжәнетехнологиялыққұжаттықұру. 9.1.5.1-Күрделі нысандар, пішіндер мен образдардың дизайнын дайындау үшін түрлі салалар бойынша білімдерді жалпылау.
34 Интерьердімерекегеорайбезендіру 9.2.5.4-Интерьерді (тұрғын үй, қоғамдық) безендіру, жоспарлау және ұйымдастыру бойынша тәжірибелік жұмысты орындау үшін түрлі салалардағы білімдерін жалпылау
9.3.3.1-Бұйымның сапасын және өнімнің сыртқы көрінісін анықтайтын негізгі факторларды (эстетика, атқаратын қызметі, экономика) талдау және бағалау

 

Комментарии 1

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *